Commissies

Milieubeleidscommissie (MBG)
De MBG is een adviesorgaan voor het management en de directie. In deze commissie zijn de diverse belanghebbenden vertegenwoordigd. Vanuit efficiency oogpunt zal het aantal leden van de commissie moeten worden beperkt, doch wel een brede afspiegeling hebben van een vertegenwoordiging uit de bouwkolom. Om haar taken uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de commissie evenwichtig is samengesteld en de leden competent en deskundig zijn. Bij de commissievergaderingen zal de voorzitter van de TIC als adviseur aanwezig zijn, om daarmee een goede inhoudelijke koppeling tussen cie MBG en TIC te waarborgen. De leden van de commissie, dienen een achterban te vertegenwoordigen, en worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk. De leden van de commissie zullen een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen indien vertrouwelijk productdata in de commissie wordt besproken. Uit het oogpunt van vergaderefficiency en ter voorkoming van belangenverstrengeling is er een onafhankelijke voorzitter benoemd. De andere leden van de commissie ontvangen geen financiële vergoeding voor deelname aan de commissie. De MBG zal 2 à 3 keer per jaar bijeenkomen.

De huidige bezetting van de MBG is:

onafhankelijk De heer ir. S. van Uffelen (voorzitter)
DGBC De heer R. van der Helm
FME De heer R. van Berkel
Heijmans Vastgoed en Woningbouw De heer T.C.P. Smits
W/E Adviseurs De heer J.P. Mak
VLCA p/a SGS / voorzitter TIC De heer ir. H.A.L. van Ewijk
Ministerie van BZK/DGWB De heer J. Verlinden
Centrum Hout De heer E.D. de Munck
NLingenieurs De heer ir. P. Peters
NVTB De heer drs. H.M.L. Schuur
ProRail De heer G. Olde Monnikhof
Rijkswaterstaat           De heer A. Bos
Stichting Bouwkwaliteit De heer drs. D. Breedveld
Stichting Bouwkwaliteit De heer drs.ing. H.M. Nieman

Technisch-Inhoudelijke Commissie (TIC)
De TIC herbergt de benodigde expertise. Gestreefd wordt naar een deelname van maximaal 8-10 leden, waarvan minimaal 60% experts zijn op het gebied van LCA’s voor gebouw -en GWW-werken. De overige 40% wordt ingevuld door vertegenwoordiging met LCA en/of MPG kennis uit partijen uit de bouwkolom. De leden en voorzitter worden op basis van inhoudelijke competenties voorgedragen door de MBG. De TIC zal ca. 3 á 4x per jaar bijeenkomen. De leden van de TIC brengen enerzijds kennis in, maar hebben anderzijds door kennisuitwisseling ook voordelen voor directe betrokkenheid. De leden van deze commissie krijgen voor deze reguliere bijeenkomsten niet betaald. Wel zal er een budget beschikbaar zijn voor inhuur van de uitvoering van specifieke reguliere taken. Ook kunnen er projecten in een projectplan worden geformuleerd en die afzonderlijk gefinancierd dienen te worden.

De huidige bezetting van de TIC is:

VLCA p/a SGS De heer ir. H.A.L. van Ewijk (voorzitter)
Nederland Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie B.V. (NIBE)     De heer R. Scholtes
Rijkswaterstaat De heer G. Schweitzer
Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek De heer ing. A. Mooiman
W/E Adviseurs De heer ir. D.A.F. Anink
TNO Mevrouw E.E. Keijzer
LBP Sight De heer ir. R.A. Kraaijenbrink
Stichting Bouwkwaliteit De heer drs. D. Breedveld
Stichting Bouwkwaliteit De heer drs.ing. H.M. Nieman
Stichting Bouwkwaliteit Mevrouw B.D. Wenning (secretaris)