Commissies

Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland (BMNL)

In de BMNL zijn 18 partijen vertegenwoordigd, onderverdeeld in drie geledingen, opdrachtgevers (publiek en privaat), leveranciers van data (toeleverende industrie) en gebruikers van data (architecten, ingenieurs, eigenaren van softwaretools/rekeninstrumenten, bouwers en installateurs).

De BMNL adviseert over de Bepalingsmethode en inhoudelijke aspecten van het NMD-stelsel en waarborgt de onafhankelijke en unieke rol van NMD t.a.v. milieuprestaties van gebouw of GWW-bouwwerk in bouwkolom. In de BMNL worden de belangen behartigd van de diverse stakeholders. Samen zetten zij zich in voor een samenhangend en consistent stelsel. De BMNL heeft instemmingsrecht met o.a. de tarieven, het jaarplan, de licenties en de Bepalingsmethode (na consultatie Min. BZK). De Technisch Inhoudelijk Commissie (TIC) met deskundigen op persoonlijke titel adviseert de BMNL.

Om haar taken uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de commissie evenwichtig is samengesteld en de leden competent en deskundig zijn. Bij de commissievergaderingen zal de voorzitter van de TIC als adviseur aanwezig zijn, om daarmee een goede inhoudelijke koppeling tussen BMNL en TIC te waarborgen. De leden van de commissie, dienen een achterban te vertegenwoordigen, en worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk. De leden van de commissie zullen een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen indien vertrouwelijk productdata in de commissie wordt besproken. Uit het oogpunt van vergaderefficiency en ter voorkoming van belangenverstrengeling is er een onafhankelijke voorzitter benoemd. De BMNL zal in eerste instantie 4 keer per jaar bijeenkomen. Later dit jaar zal bekeken worden of dit voldoende is.

 

Leden BMNL  
   
Opdrachtgevers (6)  
Aedes A. Leeuw
Neprom R. Koolen
Rijksvastgoedbedrijf C. Ririassa
Rijkswaterstaat E. Hoog Antink
Unie van Waterschappen H.J. van Meer
VNG  
   
Gebruikers (6)  
BNA C. Verkuijl
Bouwend Nederland H. Visser / P. Kregting
Koninklijke NL-Ingenieurs P. Peters
Koninklijke OnderhoudNL J. van Dorp
Techniek NL R. van Dinther  (plv. B. Karstenberg)
Vereniging van Instrumenteigenaars i.o. P. Nuiten
   
Leveranciers (6)  
Betonhuis E. Vermeulen
Centrum Hout E. de Munck
FME Robert van Beek
Koninklijke Metaalunie P. van der Mars
NRK Bouw H.E.M. Schutjes
NVTB N. Ruijter
   
Voorzitter                                                                   J. (John) W.M. Kerstens
   
Toehoorders                                                              J. Verlinden (BZK)
  C. de Jong (IenW)

Technisch-Inhoudelijke Commissie (TIC)

De TIC beschikt over de benodigde expertise. Gestreefd wordt naar een deelname van 8 tot 10 leden, waarvan minimaal 60% experts zijn op het gebied van LCA’s voor gebouwen en GWW-werken. De overige 40% wordt ingevuld door vertegenwoordiging uit partijen uit de bouwkolom met LCA- en/of MPG-kennis. De leden en voorzitter worden op basis van inhoudelijke competenties voorgedragen door de BMNL. De TIC komt ca. 3 á 4x per jaar bijeen. De leden van de TIC brengen enerzijds kennis in, maar hebben anderzijds door kennisuitwisseling ook voordelen voor directe betrokkenheid. De leden van deze commissie krijgen voor deze reguliere bijeenkomsten niet betaald. Wel is er een budget beschikbaar voor inhuur van de uitvoering van specifieke reguliere taken. Ook kunnen er projecten in een projectplan worden geformuleerd en die afzonderlijk gefinancierd dienen te worden.

De huidige bezetting van de TIC is:

Stichting Nationale Milieudatabase De heer drs. J.W. Groot (voorzitter ad interim)
Nederland Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie B.V. (NIBE) De heer R. Scholtes
Rijkswaterstaat Mevrouw S. de Vos
Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek De heer ing. A. Mooiman
W/E Adviseurs De heer ir. D.A.F. Anink
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) Mevrouw E.E. Keijzer
LBP|Sight De heer ir. R.A. Kraaijenbrink
Provincie Noord-Holland De heer M. Weening
PRé De heer M. Oele (agendalid)
Stichting Nationale Milieudatabase J. Schulz