De 19 impactcategorieën uitgelegd

Een levenscyclusanalyse, een LCA, berekent het effect van onderzochte bouwmaterialen en bouwproducten op het milieu en resulteert in een milieuprofiel, zoals opgeslagen in de Nationale Milieudatabase.  Dit wordt gedaan door een onderzoek naar de impact op 19 verschillende milieu impactcategorieën. Maar wat betekenen deze categorieën nou eigenlijk?

Lees meer over de 19 milieu impactcategorieen of bekijk de video >

 

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Tot 2019 bestonden deze milieueffecten uit 11 categorieën (set A1), in 2019 is dit uitgebreid tot 19 milieu-impact categorieën (set A2). Momenteel wordt de MPG wel nog berekend met enkel de set van 11 impact categorieën. Naar verwachting zal er vanaf 2025 gerekend worden met de set van 19 impact categorieën (A2).    

De nieuwe set milieu-impact categorieën zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke methoden en sluiten aan bij de Product Environmental Footprint (PEF), een methode die door de Europese Commissie omarmd is om de milieuprestatie van producten te bepalen en dus ook van bouwproducten.

De belangrijkste verandering in deze transitie is het aanpassen van de milieu-impact categorieën verzuring, vermesting, zomersmog, humane toxiciteit en ecotoxiciteit.  In vergelijking met de oude set is de nieuwe set ingedeeld met sub-indicatoren en zijn er indicatoren aan toegevoegd.

De nieuwe indeling en uitbreiding van categorieën heeft gevolgen voor het milieuprofiel van de beschouwde bouwproducten en bouwmaterialen. Met de wijziging van het milieuprofiel verandert ook de milieuprestatie van het bouwmateriaal of -product, aangezien de milieuprestatie een getalsmatige weergave van het milieuprofiel is.

kg CO2-eq

Klimaatverandering - Totaal

Potentiële opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen in de lucht. Deze milieu-impact categorie is onderverdeeld in 3 subcategorieën op basis van de bron

kg CO2-eq

Klimaatverandering - Fossiele bronnen

Potentiële opwarming van de aarde door de uitstoot van fossiele broeikasgassen in de lucht

kg CO2-eq

Klimaatverandering - Biobased bronnen

Potentiële opwarming van de aarde door de uitstoot van biobased broeikasgassen in de lucht

kg CO2-eq

Klimaatverandering - Veranderingen in landgebruik

Potentiële opwarming van de aarde in door veranderingen in landgebruik

kg CFC11-eq

Ozonlaag aantasting

Ozonlaag aantasting gaat over de emissies in de lucht die de vernietiging van de stratosferische ozonlaag veroorzaken

mol H+-eq

Verzuring

Verzuring houdt de potentiële verzuring van bodem en water in door het vrijkomen van gassen zoals stikstofoxiden en zwaveloxiden

kg P-eq

Vermesting zoetwater

Vermesting zoetwater houdt de verrijking van het zoetwaterecosysteem in met voedingselementen door de emissie van stikstof- of fosforhoudende verbindingen

kg N-eq

Vermesting zeewater

Vermesting zeewater houdt de verrijking van het mariene ecosysteem in met voedingselementen door de uitstoot van stikstofhoudende verbindingen.

mol N-eq

Vermesting land

Vermesting land houdt de verrijking in van het terrestrische ecosysteem met voedingselementen door de uitstoot van stikstofhoudende verbindingen

kg NMVOC-eq

Smogvorming

Smogvorming houdt de uitstoot van gassen in die de vorming van fotochemische ozon in de lagere atmosfeer (smog) beïnvloeden, gekatalyseerd door zonlicht

kg Sb-eq

Uitputting van abiotische grondstoffen mineralen en metalen

Hier gaat het over de uitputting van natuurlijke niet-fossiele hulpbronnen

MJ, net cal. Val.

Uitputting van abiotische grondstoffen fossiele brandstoffen

Hier gaat het over de uitputting van natuurlijke fossiele brandstoffen

m3 world eq. Deprived

Watergebruik

Watergebruik houd de relatieve hoeveelheid gebruikt water in, gebaseerd op regionale waterschaarstefactoren

Ziekte-indicatie

Fijnstof emissie

Fijnstof emissie houdt mogelijke incidentie van ziekten in als gevolg van deeltjesemissies

kBq U235-eq

Ioniserende straling

Ioniserende straling houdt de schade aan de menselijke gezondheid en ecosystemen in door de uitstoot van radionucliden

CTUe

Ecotoxiciteit (zoetwater)

Hier gaat het over de invloed op zoetwaterorganismen van toxische stoffen die in het milieu terechtkomen
 

CTUh

Humane toxiciteit, carcinogeen

Hier gaat het over het effect van kankerverwekkende toxische stoffen die in het milieu terechtkomen op mensen

CTUh

Humane toxiciteit, non-carcinogeen

Hier gaat het over het effect van niet-kankerverwekkende toxische stoffen die in het milieu terechtkomen op mensen

Dimensieloos

Landgebruik gerelateerde impact/bodemkwaliteit

Landgebruik houdt de meting van de veranderingen in bodemkwaliteit in (biotische productie,  erosiebestendigheid, mechanische filtratie)