Organisatie NMD

Lees hier meer over de governance, missie en commissies van Stichting NMD

Governance

Stichting NMD heeft een bestuur met 3 onafhankelijke leden; Paul ten Kroode (voorzitter), Fenna Pols (secretaris) en Jan Kets (penningmeester). Lees hier het interview dat zij gaven bij het aantreden in 2021. Jan-Willem Groot is de directeur van de Stichting. Hij geeft leiding aan de organisatie.

Lees hier meer over het team NMD

 

 

Missie

Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) is opgericht om als onafhankelijke organisatie de Bepalingsmethode met de bijbehorende database voor het vaststellen van milieuprestaties van Bouwwerken te beheren en te onderhouden

 • Deze uniforme Bepalingsmethode is door de overheid aangewezen in bouwregelgeving als instrument waarmee de milieuprestatie van gebouwen (MPG) moet worden berekend. Met deze Bepalingsmethode wordt het beleid op het gebied van klimaat, grondstoffen en afval en circulair bouwen ondersteund. Voorts wordt de Bepalingsmethode met de aangesloten database aangewezen in het kader rijksoverheidsbeleid van duurzaam inkopen en aanbesteden.
   
 • De bepalingsmethode wordt in samenspraak met marktpartijen en overheid continu aangepast aan Europese en nationale ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen.
   
 • De Bepalingsmethode volgt de Europese zienswijzen en is gebaseerd op de totale levenscyclus van bouwproducten en gebouwinstallaties, verwerkt en toegepast in gebouwen en GWW projecten. De methode neemt daarmee ook hergebruik, hernieuwbaarheid en recycling in beschouwing.
   
 • De data wordt op eenduidige, controleerbare wijze vastgesteld en is direct toepasbaar in het ontwerp- en uitvoeringsproces. Daarmee wordt een gelijk speelveld bereikt.
   
 • De Bepalingsmethode wordt in het publieke domein toegepast, maar ook ingezet door private organisaties voor classificatie van duurzaam vastgoed, bijvoorbeeld via BREEAM, GPR e.d. Nadrukkelijk wordt de methode ingezet voor beoordeling op gebouw of projectniveau, en niet voor vergelijk van producten.

Commissies

BMNL: Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland

In de BMNL zijn 18 partijen vertegenwoordigd, onderverdeeld in drie geledingen: opdrachtgevers (publiek en privaat), leveranciers van data (toeleverende industrie) en gebruikers van data (architecten, ingenieurs, eigenaren van softwaretools/rekeninstrumenten, bouwers en installateurs).

De BMNL adviseert over de Bepalingsmethode en inhoudelijke aspecten van het NMD-stelsel en waarborgt de onafhankelijke en unieke rol van NMD t.a.v. milieuprestaties van gebouw of GWW-bouwwerk in bouwkolom. In de BMNL worden de belangen behartigd van de diverse stakeholders. Samen zetten zij zich in voor een samenhangend en consistent stelsel. De BMNL heeft instemmingsrecht met o.a. de tarieven, het jaarplan, de licenties en de Bepalingsmethode (na consultatie Min. BZK). De Technisch Inhoudelijk Commissie (TIC) met deskundigen op persoonlijke titel adviseert de BMNL.

Om haar taken uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de commissie evenwichtig is samengesteld en de leden competent en deskundig zijn. Bij de commissievergaderingen zal de voorzitter van de TIC als adviseur aanwezig zijn, om daarmee een goede inhoudelijke koppeling tussen BMNL en TIC te waarborgen. De leden van de commissie, dienen een achterban te vertegenwoordigen, en worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk. De leden van de commissie zullen een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen indien vertrouwelijk productdata in de commissie wordt besproken. Uit het oogpunt van vergaderefficiency en ter voorkoming van belangenverstrengeling is er een onafhankelijke voorzitter benoemd. De BMNL zal in eerste instantie 4 keer per jaar bijeenkomen. Later dit jaar zal bekeken worden of dit voldoende is.

Leden BMNL:

Opdrachtgevers (6)

Aedes A. van Stijn
Neprom D. Streijards
Rijksvastgoedbedrijf A. Schrauwen
Rijkswaterstaat E. Hoog Antink
Unie van Waterschappen H.J. van Meer
VNG  

 

Gebruikers (6)
BNA

C. Verkuijl

Bouwend Nederland H. Visser / P. Kregting
Koninklijke NL-Ingenieurs P. Peters
Koninklijke OnderhoudNL G. den Teuling
Techniek NL L. de Vrijer / B. Karstenberg (plv)
Vereniging van Instrumenteigenaars i.o. P. Nuiten

 

Leveranciers (6)
Betonhuis E. Vermeulen
Centrum Hout E. de Munck
FME R. Peters
Koninklijke Metaalunie P. van der Mars
NRK Bouw H. de Graaf
NVTB N. Ruijter

 

Voorzitter                                                                  

J. (John) W.M. Kerstens

 

Toehoorders                   

J. Verlinden (BZK)

C. de Jong (IenW)

TIC: Technisch-Inhoudelijke Commissie

De TIC beschikt over de benodigde expertise. Gestreefd wordt naar een deelname van 8 tot 10 leden, waarvan minimaal 60% experts zijn op het gebied van LCA’s voor gebouwen en GWW-werken. De overige 40% wordt ingevuld door vertegenwoordiging uit partijen uit de bouwkolom met LCA- en/of MPG-kennis. De leden en voorzitter worden op basis van inhoudelijke competenties voorgedragen door de BMNL. De TIC komt ca. 3 á 4x per jaar bijeen. De leden van de TIC brengen enerzijds kennis in, maar hebben anderzijds door kennisuitwisseling ook voordelen voor directe betrokkenheid. De leden van deze commissie krijgen voor deze reguliere bijeenkomsten niet betaald. Wel is er een budget beschikbaar voor inhuur van de uitvoering van specifieke reguliere taken. Ook kunnen er projecten in een projectplan worden geformuleerd en die afzonderlijk gefinancierd dienen te worden.

De huidige bezetting van de TIC is:

Leden van de TIC  
Boskalis Nederland BV Joost van Leeuwen
Dura Vermeer Marleen Versteegen
LBP|Sight René Kraaijenbrink
Nederland Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie B.V. (NIBE) Mantijn van Leeuwen
Rijkswaterstaat Suzanne de Vos
Sgs Intron Bob Roijen
TNO  Rick Scholte
Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek Arie Mooiman
W/E Adviseurs David Anink

 

Agendalid
Harry van Ewijk

 

Voorzitter
John Kerstens

 

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden