Veelgestelde vragen over de Bepalingsmethode

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem via het formulier onderaan de pagina

Bepalingsmethode

Wat is de Bepalingsmethode?

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (kortweg Bepalingsmethode) is een uniforme meetmethode om de milieuprestatie van bouwwerken eenduidig, controleerbaar en reproduceerbaar te berekenen. Het creëert hiermee een gelijk speelveld voor alle betrokken partijen. De milieuprestatie van diverse bouwwerken kan worden vergeleken, met als doel de uiteindelijke milieu-impact van een bouwwerk te verlagen. In Nederland is de EN 15804 het fundament van de Bepalingsmethode.

Waarvoor wordt de Bepalingsmethode gebruikt?

Bouwbedrijven berekenen de milieuprestatie van een gebouw met de Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken. Zij berekenen ermee wat de gevolgen van bepaald materiaalgebruik zijn voor het milieu.
De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in 1 getal (Milieuprestatie gebouwen – MPG). Hierdoor zien ontwikkelaars welke bouwdelen de meeste (negatieve) effecten voor het milieu veroorzaken.

Wie bepaalt de Bepalingsmethode?

De Stichting Nationale Milieudatabase (voorheen Stichting Bouwkwaliteit) beheert de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

Wat is het verschil tussen de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en de Milieuprestatie Gebouwen (MPG)?

De Bepalingsmethode is de methode die gebruikt moet worden om de MPG te kunnen berekenen. De methode is prestatiegericht, niet oplossingsgericht, en stelt dus geen eisen aan de bouwmethode en de techniek. Opdrachtgevers en -nemers kunnen de methode gebruiken om afspraken te maken over de kwaliteitsniveaus van een bouwproject, met alle ontwerpvrijheid en ruimte voor innovatieve oplossingen.

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. In een MPG-berekening wordt gebruik gemaakt van milieuinformatie uit de NMD.

Wat is de schaduwprijsmethodiek?

Om tot een enkelvoudige indicator voor milieubelasting te komen is het wegen en samenvoegen van de scores op de milieu-impactcategorieën noodzakelijk. Deze weging vindt plaats door middel van de schaduwprijsmethodiek: vermenigvuldiging van de gekarakteriseerde effectscores met de bijbehorende schaduwprijs, het voor de overheid hoogste toelaatbare kostenniveau (preventiekosten) per eenheid emissiebestrijding.

Is er een lijst beschikbaar met een overzicht van de scope van een bouwwerkberekening?

De bepalingsmethode geeft enkel de methodiek aan hoe de milieuprestatie van een bouwwerk moet worden berekend. Het geeft niet de verzameling van bouwproducten en bouwwerkinstallaties aan waarover de berekening moet plaatsvinden. Ook geeft het niet aan hoe de milieuprestatie van een bouwwerk verdeeld moet worden over meerdere gebruiksfuncties in dat bouwwerk. De regelingen waarin voor het berekenen van de in de betreffende regeling gestelde eisen naar de bepalingsmethode is verwezen (bijvoorbeeld Bouwbesluit of BREEAM), geven zelf aan over welke verzameling van bouwproducten en bouwwerkinstallaties de berekening moet plaatsvinden. Dit is altijd een beschrijving en geen uitputtende lijst, omdat er altijd producten zijn die niet in die lijst voorkomen. 

Wat is het verschil tussen NEN-EN 15804 en de Bepalingsmethode Milieuperstatie Bouwwerken?

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken is gebaseerd op de NEN-EN 15804 Duurzaamheid van Bouwwerken – Milieuverklaringen – Basisregels voor de productgroep bouwproducten. De Bepalingsmethode modelleert de NEN-EN 15804 naar de Nederlandse context en de Nederlandse bouwmethoden.

Welke versie van de Bepalingsmethode moet ik hanteren?

De Bepalingsmethode wordt zowel publiek- als privaatrechtelijk gebruikt. Publiekrechtelijk wil zeggen dat ernaar wordt verwezen in de wet- en regelgeving, in dit geval het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012. Deze wettelijke verwijzing heeft betrekking op de rekenregels uit hoofdstuk 3 en niet op de methodische eisen uit hoofdstuk 2.
Nu de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 per 1 juli 2020 is gepubliceerd, zal hoofdstuk 3 hiervan in de loop van 2021 in de plaats komen van hoofdstuk 3 in de momenteel vigerende Bepalingsmethode (v3.0 januari 2019). Dit impliceert een wijziging van artikel 3.1 van de Regeling Bouwbesluit. Private partijen die gebruik maken van de Bepalingsmethode kunnen zelf vastleggen welke versie van de Bepalingsmethode zij voorschrijven. Zie ook: Welke versie van de Bepalingsmethode geldt waarvoor?

 

Ik wil voor in mijn berekening afwijken van default gebouwlevensduur. Wat zijn hier de richtlijnen voor?

In de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ is geen specifieke levensduur(verwachting) van een gebouw gegeven; deze kan onder eigen verantwoordelijkheid worden aangegeven. Wel worden veel gehanteerde defaultwaarden genoemd: 75 jaar voor woningen en 50 jaar voor de utiliteitsgebouwen. In de bouwpraktijk is er de behoefte aan een genormeerde levensduurbepaling van het gebouw als gemotiveerde afwijking van de defaultwaarde om de milieuprestatie van gebouwen te kunnen benchmarken en om al in het ontwerpstadium bewust aan te sturen op een lange(re) of korte(re) levensduur. In opdracht van het ministerie van BZK heeft W/E Adviseurs het rapport ‘Richtsnoer Specifieke gebouwlevensduur’ opgesteld, dat fungeert als richtsnoer voor een vrijwillig gebruik van een dergelijke genormeerde levensduurbepaling. Bij voldoende draagvlak kan dit richtsnoer als normatief in de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ worden opgenomen.

Wat is het verschil tussen een MPG-berekening en Dubokeur?

Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Het hebben van een keurmerk als DUBOkeur® is niet opgenomen in het Bouwbesluit. Wel worden er eisen gesteld aan de Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Wordt CO2 opslag meegenomen in de bepalingsmethode?

CO2-opslag wordt op het moment niet gewaardeerd in de MKI; het wordt wel informatief weergegeven. Op het moment wordt er door de Minister onderzoek uitgevoerd over het wel of niet meenemen van CO2-opslag in de MKI-berekening.

De Nederlandse methode wijkt af van de regels die de meeste andere EPD programma's hanteren. Dat is een hindernis voor een internationaal bedrijf. Wat gaat de NMD concreet doen om deze barrière te slechten?

Met een project over Niet-Nederlandse EPD's proberen we de communicatie hierover te verbeteren en de lijntjes korter te maken zodat bedrijven niet onnodige kosten maken aan aanpassingen. Daarnaast is de verwachting dat er via Europese ontwikkelingen een deel geharmoniseerd zal worden waardoor de verschillen kleiner worden tussen lidstaten.

Wordt de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken nog genormaliseerd? (net als bv. de NTA8800 bij het BENG-stelsel)

De bepalingsmethode afgeleid van de EN15804 methode achter de MPG zoals de NTA dat is voor de BENG.

Waarom is de Appendix niet compleet?

De bepalingsmethode geeft alleen de methodologie aan voor de berekening van de milieuprestaties van een gebouw of bouwwerk. Er wordt niet aangegeven over welke reeks bouwproducten en bouwinstallaties de berekening moet worden gemaakt. Ook wordt niet aangegeven hoe de milieuprestatie van een gebouw moet worden verdeeld over verschillende gebruiksfuncties in dat gebouw. De voorschriften die verwijzen naar de bepalingsmethode voor het berekenen van de eisen die in het betreffende voorschrift worden gesteld (bijvoorbeeld Bouwbesluit of BREEAM) geven aan over welke verzameling bouwproducten en bouwinstallaties de berekening moet plaatsvinden. Dit is altijd een beschrijving en geen uitputtende lijst, omdat er altijd producten zijn die niet in de lijst voorkomen. Het overzicht van de scope is daarom alleen ter informatie als bijlage bij de Bepalingsmethode opgenomen en pretendeert geen volledig overzicht te zijn, omdat de onderdelen die wel of niet meegenomen moeten worden per regeling verschillen.

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem via onderstaand formulier:

Stel hier uw vraag:

 

*
Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden