Vragen symposium 2023

Tijdens het symposium Milieuprestatie met de NMD, bouwkwantiteit mét milieukwaliteit zijn er via de chat een hoop vragen gesteld. Deze konden helaas niet allemaal beantwoord worden tijdens de live uitzending. Hieronder ziet u de vragen met de antwoorden. 

Omdat niet alle sprekers direct tijd hadden om de vragen over hun onderdeel te beantwoorden wordt deze pagina aangevuld. U ziet nu dus een deel van de gestelde vragen. 

Wie bepaalt de demarcatie voor een MPG-berekening (wat wel en niet meenemen)? En waar is dit helder beschreven?

Dit is de verantwoordelijkheid van BZK. Op het moment wordt er in opdracht van BZK een onderzoek uitgevoerd waarbij de demarcatielijst met de verplichte elementen bij de milieuprestatieberekening Bouwbesluit wordt geactualiseerd. Zodra deze gereed is zal de NMD ernaar verwijzen.[JV]

Wanneer is cat. 3 in de NMD volledig gevuld om een correcte MPG te kunnen maken conform de ondergrens van het Bouwbesluit? Bij invoering van de Omgevingswet per dd.01-01-2024 moeten we "As Built " opleveren onder de WKB voor gevolgklasse 1.

De NMD werkt er hard aan om alle categorie 3 kaarten enerzijds te actualiseren maar ook uit te breiden met nieuwe kaarten die helpen om een compleet bouwwerk te kunnen maken. Dit jaar en ook volgend jaar zal hier veel actie op zijn. Maar feitelijk is dit een continu doorlopende actie voor de NMD om de database actueel en volledig te krijgen/houden. [NMD]

Wordt de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken nog genormaliseerd? (net als bv. de NTA8800 bij het BENG-stelsel)

De bepalingsmethode afgeleid van de EN15804 methode achter de MPG zoals de NTA dat is voor de BENG. [NMD]

De Nederlandse methode wijkt af van de regels die de meeste andere EPD programma's hanteren. Dat is een hindernis voor een internationaal bedrijf. Wat gaat de NMD concreet doen om deze barriere te slechten?

Via een project rondom Niet-Nederlandse EPD's proberen we de communicatie hierover te verbeteren en de lijntjes korter te maken zodat bedrijven niet onnodige kosten maken aan aanpassingen. Daarnaast is de verwachting dat er via Europese ontwikkelingen een deel geharmoniseerd zal worden waardoor de verschillen kleiner worden tussen lidstaten. [NMD]

Hoe kunnen andere partijen helpen de NMD goed gevuld te krijgen?

Verspreid onze naam en deel onze acties. Via onze socials en nieuwsbrief blijf je makkelijker op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. [NMD]

@RWS, Frederieke Knopperts: Hoe controleert/handhaaft/corrigeert RWS opdrachtnemers op de gestelde MKI-eisen van hun projecten?

De controle op MKI-eisen gaat mee met de systeemgerichte contractbeheersing en daarmee de verificatie en validatie van de eisen in een project. Dat betekent dat de opdrachtnemer snel na gunning in een plan deelt hoe zij de eisen gaan aantonen en vervolgens in voortgangsrapportages bijhoudt welke resultaten dat proces oplevert. De onderbouwing van MKI-eisen kan bijv. in de vorm van LCA's,  inkoopbonnen of As Built tekeningen. [FK]

@BZK: Welke concrete financiele plannen/maatregelen hebben BZK en Min. van IenW nu al? Kan St NMD voluit opschalen, worden kleine fabrikanten nog makkelijker gefaciliteerd voor LCA's tbv cat.1 kaart(en)?

De ministeries van BZK en IenW ondersteunen de stichting NMD in haar taken voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van het stelsel van de milieuprestatie van bouwwerken en de bijbehorende Nationale Milieudatabase. Op basis van beleidsprioriteiten geven de ministeries ook ondersteuning op specifieke vraagstukken, zoals nu bijvoorbeeld de subsidie voor het vullen van ‘witte vlekken’ in de Nationale Milieudatabase. 

@BZK: Waarom zijn er 4 programmalijnen op energie en 1 op materiaalgebruik? Heeft materiaalgebruik niet evenveel of zelfs meer milieu-impact dan energie?

De basis van het Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO) ligt in het klimaatbeleid, dus gericht op de maatregelen die nodig zijn om de uitstoot van CO2 zodanig terug te dringen dat de afspraken in het Klimaatakkoord en internationale gremia (Parijs) worden gehaald. 
De kern van het PVGO zijn dus de maatregelen die de rijksoverheid samen met betrokken partijen wil uitvoeren om het energiegebruik en daarmee de CO2-uitstoot in gebouwen terug te dringen. Omdat de gebouwde omgeving zeer divers is, is het programma langs de 5 genoemde actielijnen ingericht. Hierdoor is er voldoende aandacht voor specifieke onderwerpen en doelgroepen.

In de bestaande bouw is de directe CO2-uitstoot door bijvoorbeeld verwarming veel groter dan de CO2-emissie door materiaalgebruik voor bijvoorbeeld renovatie. Met name in de nieuwbouw wordt de CO2-emissie van het materiaalgebruik wel steeds belangrijker naarmate het energieverbruik voor nieuwbouw daalt. De inspanningen van het Rijk voor het terugdringen van de CO2-emissie en andere milieu impact in de nieuwbouw groeit daarom snel in belang. Dit wordt nu al opgepakt in de programmalijn gericht op innovatief en duurzaam bouwen De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zal na de zomer ook een brief over dit onderwerp versturen aan de Tweede Kamer.
 

@BZK: Komt er ook een "vormfactor" voor de MPG (net als bij BENG)? Nu wordt MPG gerelateerd aan BVO en kleine woningen scoren dan slecht in de MPG t.o.v. grote woningen.

Het klopt dat kleine woningen een slechtere milieuprestatie hebben dan grotere woningen vanwege het kleine aantal m2 bruto vloeroppervlakte. Na de zomer stuurt de minister een brief aan de Tweede Kamer waarin hij nieuwe eisen voor de milieuprestatie aankondigt. In die brief gaat hij ook in op dit vraagstuk.
 

@BZK en NMD: Moet de methodiek niet veel eenvoudiger? Als we alle bouwmaterialen willen voorzien van een LCA op de huidige wijze dan gaan we 2050 ver voorbij....

De methodiek, die al sinds de jaren 90 wordt gebruikt, is gebaseerd op een Europese methodiek voor de berekening van de milieuprestatie van bouwproducten en bouwwerken. Hoewel deze methodiek vrijwillig is, volgt Nederland deze wel grotendeels. Dit maakt uitwisseling van data makkelijker voor de grotendeels internationaal werkende bouwproductenindustrie. En het zorgt ervoor dat Nederland al is voorbereid op voornamelijk de verplichte Europese invoering van deze methodiek, die we de komende jaren verwachten. Deze methodiek geeft een heel goed inzicht in de milieu-impact van 19 indicatoren over de hele levenscyclus. Dit geeft dus heel informatie en biedt mogelijkheden voor de hele bouwketen om de milieu-impact op alle fronten steeds verder te verlagen.
Binnen de randvoorwaarden van de methodiek kijken we wel hoe we betrokken partijen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem via onderstaand formulier:

Stel hier uw vraag:

 

*
Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.