Product Category Rules

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (Bepalingsmethode) geeft samen met EN 15804 en de daaronder liggende normen de spelregels voor het opstellen van LCA in het kader van de Nationale Milieudatabase (NMD). In toenemende mate wordt duidelijk dat aanvullende spelregels per productcategorie gewenst zijn. Deze aanvullende spelregels worden complementaire Product Category Rules (c-PCR) genoemd.

 

c-PCR zijn een verzameling specifieke regels, vereisten en richtsnoeren voor het opstellen van Environmental Product Declarations (EPD) voor een of meer productcategorieën. Ze worden gebruikt ter aanvulling van de programma-instructies, bijvoorbeeld rekenregels, scenario’s en EPD-inhoud. c-PCR ondersteunen opstellers van LCA bij het genereren van consistente resultaten bij de beoordeling van producten van dezelfde productcategorie. ISO 14025:2010 beschrijft de procedure voor het ontwikkelen en toetsen van c-PCR en stelt eisen vast met betrekking tot de vergelijkbaarheid van verschillende EPD’s.

Er zijn internationaal en nationaal veel c-PCR (-achtige) documenten, met een variëteit aan uitgevers/beheerders. Gezien het belang, is het gebruik van PCR vanuit de Bepalingsmethode verplicht gesteld. In de Bepalingsmethode is echter geen bepaling opgenomen van de c-PCR-documenten, maar wordt verwezen naar deze pagina.

 Criteria voor toepassing

Voor het opstellen en beheren van een c-PCR is door stichting NMD een Protocol ontwikkeld, waarmee een initiatiefnemer wordt begeleidt en de Stichting NMD duidelijkheid geeft over de criteria om c-PCR’en van toepassing te kunnen verklaren. Met dit protocol wordt de onderlinge consistentie binnen en tussen de verschillende materiaal -en productgroepen bewaakt, wanneer c-PCR’en worden opgesteld.

Ga naar het Protocol opstellen en beheren c-PCR’en

Om een c-PCR te beoordelen op de criteria voor toepassing wordt in het protocol invulling gegeven aan 3 belangrijke onderdelen:

1.    Proces & procesmatige toets
2.    Inhoudelijk toets
3.    Impactanalyse

Proces & procesmatige toets

Een checklist om de PCR-opstellers te begeleiden bij het ontwikkelen van een c-PCR binnen het systeem. Deze checklist is op de volgende wijze gestructureerd:
•    Aanmeldformulier tijdens de initiatiefase 
•    Procesmatige toets tijdens fase van opstellen en indienen

Ga naar het aanmeldformulier dat ingevuld dient te worden door de initiatiefnemer van de c-PCR

Inhoudelijke toets

De inhoudelijke toets bestaat uit drie verschillende onderdelen. Er wordt getoetst of de PCR voldoet aan: 

 1. Bepalingsmethode / EN15804
 2. Normatieve c-PCR’en: Relevante productspecifieke Europese c-PCR’en
 3. Algemene aspecten

Er wordt aan deze inhoudelijke toets voldaan wanneer:

 • Er aan alle onderdelen van de inhoudelijke toets voldaan wordt.
 • De algemene aspecten zijn vastgelegd in de c-PCR.
 • Uitgangspunten onder datakwaliteit zijn transparant en verifieerbaar vastgelegd
 • Na akkoord bevinding van de toetser wordt de c-PCR bestempeld als geverifieerd middels ondertekening door de verificateur.

Normatieve c-PCR'en

Inhoudelijk moet er worden getoetst of de c-PCR voldoet aan bovenliggende Europese Normatieve c-PCR-en. Hierin worden twee typen onderscheiden, waarbij alleen het eerste type c-PCR-en hoeft te worden getoetst:

 1. PCR in de vorm van een vastgesteld normatief document. Dit zijn PCR-documenten die door CEN/TC 350/WG 3 zijn beoordeeld op consistentie in relatie tot EN 15804 en die gepubliceerd zijn als Europese norm.
 2. PCR in de vorm van eindconcepten om te komen tot een normatief document. Dit zijn conceptnormen die voor formal vote zijn uitgegaan (FprEN), maar nog niet formeel zijn geaccepteerd.
 • Voor kozijnen wordt expliciet de NEN-EN 17213:2020 aangewezen.

PCR die voldoen aan inhoudelijk criterium 1 die moeten worden gevolgd:

Download hieronder de lijst met de normatieve PCR die moeten worden gevolgd (versie april 2023):

Lijst met normatieve PCR -

Deze lijst  geeft in het groen de PCRs weer die voldoen aan criteria 1 en welke moeten worden gevolgd tijdens het opstellen van een LCA volgens de Bepalingsmethode. Initiatieven tot normontwikkeling binnen CEN/TC 350/WG 3 staan ook vermeld in de lijst (in het rood), maar slechts ter kennisname. Deze hoeven niet te worden gevolgd tijdens het opstellen van een LCA volgens de Bepalingsmethode.

PCR die voldoen aan criterium 2 die moeten worden gevolgd:

1) NL-PCR Asfalt V2.0.

De NL-PCR is in beheer van de Permanente Commissie Duurzaamheid (PCD) van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), waarbij voor vragen en/of opmerkingen contact op kan worden genomen met het secretariaat van de VBW (vbw@bouwendnederland.nl). Het streven van alle partijen is om deze rekenregels jaarlijks te updaten op basis van de actualiteit. Ga voor meer informatie naar de pagina PCR Asfalt 2.0

Download hier de NL-PCR asfalt V2.0

Download bijlage E module D rekensheet voor PCR 2.0 in Excel

 

2) NL-PCR Cement V1.0

De NL-PCR voor cement en grondstoffen voor cementproductie V1.0 (kort: NL-PCR Cement V1.0) is ontwikkeld in opdracht van Cement en Beton Centrum (C&BC). Deze specifieke rekenregels zijn een aanvulling op de generieke rekenregels die voorgeschreven worden door de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en zijn verplicht om te gebruiken bij het opstellen van LCA’s van cement, gemalen gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas. Vragen en opmerkingen over deze NL-PCR kunnen gestuurd worden naar: info@betonhuis.nl. Ga voor meer informatie naar de pagina NL-PCR Cement V1.0

Download hier de NL-PCR Cement V1.0

 

Impactanalyse

Het beoogde resultaat van een impactanalyse, welke wordt opgeleverd in de vorm van een rapportage, waarin tenminste het volgende beschreven is:

 • Uitgangspunten van de berekeningswijze n.a.v. de punten die veranderen in de c-PCR.
 • Grafieken met analyse van de verschillen in impact en duiding in tekst, gebruikmakende van de milieuprofielen categorie 1, 2 & 3.
  • De impact op de (gewogen) milieuscores 
  • De impact op indicatoren van duurzaamheidsdoelen 
   • CO2
   • Energietransitie
   • Materiaalgebruik
 • Analyse op de uitvoerbaarheid van het toepassen van de c-PCR.

Downloads

PCR

Protocol opstellen en beheer c-PCR’en -
Bijlage E module D rekensheet voor PCR 2.0 in Excel -
NL-PCR Cement en grondstoffen voor cementproductie V1.0 -
PCR Asfalt versie 2.0 -

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden