AGENDAOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Uitgangspunten Uniformere LCA’s

Binnen de B&U en GWW-sector wordt er gebruik gemaakt van categorie 1 en 2 Levens Cyclus Analyses (LCA) tijdens aanbestedingen en projecten om de milieu-impact (MPG en MKI) inzichtelijk te maken. In het geval van de GWW valt met duurzame maatregelen en bijbehorende verlaging van de milieu-impact een gunningsvoordeel te behalen op de inschrijfsom. Deze opgestelde LCA’s door producenten/leveranciers, bouwers en adviesbureaus dienen voor opname in de NMD en/of bij oplevering van projecten te worden geverifieerd door een Erkend LCA-deskundige.

Project uniformer toetsen

Binnen de markt ligt de wens om deze toetsing (en indirect dus het opstellen) uniformer te laten plaatsvinden, waardoor het er minder toe doet welke erkend LCA-deskundige de LCA toetst. De praktijk laat nu zien dat opstellers, wanneer een PCR ontbreekt, binnen de Bepalingsmethode nog vrijheid genieten in de te kiezen uitgangspunten. Erkend LCA-deskundigen/toetsers hebben in sommige gevallen onvoldoende regels om de berekende milieu impact te toetsen. Juist deze ‘grijze gebieden’ kunnen voor een ongelijk speelveld zorgen, waardoor MKI-waardes kunnen verschillen voor exact hetzelfde product. Om deze grijze gebieden te verkleinen dienen er specifiekere regels te worden gemaakt worden met betrekking tot product- en projectspecifieke LCA’s.

Om dit te bewerkstelligen wordt in dit project voor de top 3 meest ingezette materialen binnen de markt (bijv. grond/zand), waarvoor nog geen PCR is opgesteld, een uitgangspuntennotitie opgesteld. Hierin wordt een lijst van vaste uitgangspunten vastgesteld, welke zijn verkregen uit een analyse van bepalingen/regels waar nog (veel) onduidelijkheid ofwel ruimte voor interpretatie bestaat binnen LCA’s. Het doel hiervan is om onverklaarbare verschillen in de MKI tussen vergelijkbare producten te laten afnemen en het speelveld gelijker te maken voor iedereen. Deze uitgangspuntennotities kunnen een basis en aanzet zijn voor de markt om een PCR op te stellen. Tezamen met een advies omtrent de plek en status worden deze uitgangspuntennotities gebundeld in een adviesrapport, welke voorgelegd wordt aan het bestuur van stichting NMD. Deze beslist of en in welke vorm dit wordt voorgelegd aan de Technisch inhoudelijke comissie (TIC).

Middels deze vragenlijst willen we het volgende in kaart brengen:
– welke materiaalcategorieën prioriteit hebben bij een uigangspuntennotitie (verzamelen top 3)
– onduidelijkheden en/of verschillen die er nu zijn in de markt bij LCA’s

Vragenlijst Uitgangspunten uniformere LCA's