Europees beleid

De doelstelling van Stichting NMD is onder andere om zorg te dragen voor een uniforme meetmethode om het beleid op het gebied van klimaat, grondstoffen en afval en circulair bouwen te ondersteunen. Deze Bepalingsmethode wordt in samenspraak met marktpartijen en overheid continu aangepast aan Europese en nationale ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen.

In dat kader is het verhelderend om de Europese context te schetsen aan de hand van:

 • Europese platforms
 • Regelgeving
 • Harmonisatie en normalisatie van bepalingsmethoden
 • Groene overheidsopdrachten (GPP).

Europese platforms

Binnen Europa spelen zich op verschillende platforms discussies af over circulariteit, (de bepalingsmethoden van) de milieuprestaties van bouwwerken, (bouw)producten, gebouwinstallaties e.d. en de wijze waarop deze worden gedeclareerd. De discussies dragen bij tot het verkrijgen van uniformiteit in de bepalingsmethodes met betrekking tot de kenmerken van bouwwerken en de daarin verwerkte producten. De Lidstaten staat het vrij om hieraan grenswaarden te verbinden.

Er zijn drie dominante podia/platforms waar die discussie zich afspeelt:

 1. EU Circular Action Plan – voor een schoner en concurrerender Europa
 2. EU-project LEVEL(s) The European framework for sustainable buildings
 3. EU-communication ‘ Een renovatiegolf voor Europa – groenere gebouwen, meer banen, hogere levenskwaliteit’

Lees hier meer over de Europese platforms

Regelgeving

De uitwerking van Europees beleid vindt vooral plaats via verordeningen en richtlijnen, waaronder:

 • Verordening bouwproducten
 • Richtlijn energiegerelateerde producten (Ecodesign)
 • Single Market for Green Products Initiative
 • Energy Performance Buildings Directive

Lees hier meer over verordeningen en richtlijnen op het gebied van duurzaam bouwen

Harmonisatie en normalisatie van bepalingsmethoden

Met het oog op harmonisatie geeft LEVEL(s) op het niveau van het bouwwerk het framework for sustainable buildings.

 1. Europese normalisatie voor bouwwerken en bouwproducten vindt hoofdzakelijk plaats bij het Europese normalisatie-instituut CEN.
 2. Voor energiegerelateerde producten, waaronder ook producten die blijvend in een bouwwerk zijn verwerkt is dat CEN-CENELEC. CENELEC (Comité Européen de Normalisation electrotechnique) is verantwoordelijk voor de Europese normalisatie op het gebied van elektrotechniek .

Lees hier meer over harmonisatie en normalisatie van bepalingsmethoden op het gebied van duurzaam bouwen.

 

Bevordering van Green Public Procurement

In de Mededeling ‘Overheidsopdrachten voor een beter milieu’ (Green Public Procurement – GPP) staat geschreven dat overheidsopdrachten de productie- en consumptietrends kunnen beïnvloeden en dat overheidsdiensten met een vraag naar “groenere” goederen de markt voor milieuvriendelijke producten en diensten kunnen openen of uitbreiden. Hierdoor worden bedrijven geprikkeld om milieutechnologieën te ontwikkelen. Groene overheidsopdrachten worden gedefinieerd als “een proces waarbij overheidsinstanties trachten goederen, diensten en werken aan te schaffen met een verminderd milieueffect gedurende hun hele levenscyclus in vergelijking met goederen, diensten en werken met dezelfde primaire functie die anders zouden worden verworven”.

GPP is een vrijwillig instrument, wat betekent dat lidstaten en overheidsinstanties kunnen bepalen in hoeverre ze het implementeren. Europese criteria betreffende groene overheidsopdrachten zijn er voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van o.a.

De thema’s en criteria die de Rijksoverheid toepast bij de inkoop zijn te vinden op de website van PIANOo 
Voor dit dossier relevante productgroepen zijn: