Milieu-investeringsregelingen MIA/VAMIL stimuleren het gebruik van circulaire indicatoren op basis van milieuverklaringen in de NMD

De Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) heeft de Milieulijst MIA/VAMIl 2021 gepubliceerd. In de Milieulijst worden alle milieuvriendelijke investeringen vermeld die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

dinsdag 26 januari 2021

De lijst varieert van specifieke bedrijfsmiddelen als infiltratiesysteem, afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen of productieapparatuur voor vleesvervangers tot circulaire gebouwen en verduurzaamde bedrijfsterreinen. De Milieulijst biedt ook mogelijkheden voor investeringen in circulaire (bouw)materialen of circulaire inrichting van een gebouw, zoals bakstenen en tegels van gerecycled materiaal, composteerbaar vloerkleed en isolatiemateriaal van gerecycled polystyreen of kalkhennep. 

Ondernemers die investeren in een circulair gebouw, komen in aanmerking voor MIA en Vamil wanneer het gebouw voldoet aan de eisen in de Milieulijst. Voor deze gebouwen geldt in 2021 een hernieuwde set van eisen. Als vanouds dient de aanvrager aan te tonen dat het gebouw aan de vereiste milieuprestatie voldoet aan de hand van een milieuprestatieberekening. Vanaf 1 januari moet die berekening plaatsvinden volgens de geactualiseerde Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken. (juli 2020 en inwerkingtreding 1 januari 2021). Voor de berekening op zich maakt dat geen verschil maar wel voor producenten die hun product willen laten opnemen in de NMD. De Bepalingsmethode schrijft voor dat zij vanaf nu extra LCA-impactcategorieën moeten aanleveren voor opname in de NMD.

In relatie tot deze nieuwe LCA-impactcategorieën is in de Milieulijst een nieuwe voorwaarde opgenomen dat voor circulaire gebouwen er ten minste vijf bouwmaterialen moeten worden toegepast met een categorie 1 milieuverklaring in de NMD. Deze vijf bouwmaterialen moeten om de milieudruk te reduceren een bepaald percentage aan secundaire grondstoffen bevatten of voor een bepaald percentage producthergebruik kennen.

Lagere milieubelasting

Secundaire grondstoffen zijn afkomstig uit eerder gebruik of uit afval. Het gebruik van secundaire grondstoffen in een product zorgt ervoor dat dit product minder primaire grondstoffen nodig heeft en leidt doorgaans tot een lagere milieubelasting. De reductie in de milieudruk door het gebruik van secundaire grondstoffen of materialen wordt aan de hand van de aangeleverde data voor opname in de NMD berekend met de volgende formule: ‘reductie milieudruk = milieueffecten uit de productiefase (module A1+A2+A3 uit de Bepalingsmethode) per jaar / gebruikte secundaire grondstoffen of materialen (kg).

De data in de NMD zijn vertrouwelijke gegevens van de producent en niet publiekelijk in te zien. Het is zaak voor de producent om te communiceren dat zijn product en de relevante gegevens in de NMD zijn opgenomen en dus kunnen worden gebruikt in de berekening van de milieuprestatie van een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door een prestatieverklaring van het product af te geven. Voor producenten die nog geen milieuverklaring met de gewenste criteria in de NMD hebben, geldt als stimulans dat zij de onderzoekskosten voor het opnemen van data van in het gebouw toegepaste materialen in de NMD bij de eigenaar van het gebouw kunnen opvoeren voor het meenemen in de MIA/VAMIL-regeling.
Om voor derden te kunnen nagaan of de data die nodig zijn om aan de gewenste criteria uit de MIA/VAMIL ook in de NMD staan, zal de Stichting NMD in 2021 een lijst publiceren van welke producten of materialen een milieuverklaring met de gewenste data hebben. Op dit moment zijn er nog geen producten of materialen die aan de voorwaarden voldoen.