Rekeninstrumenten

Er is een aantal rekeninstrumenten op de markt. SBK heeft rekenregels en een validatierichtlijn opgesteld om eenduidig en controleerbaar aan te geven hoe de bepalingsmethode moet worden omgezet in een digitaal instrument. De validatierichtlijn beoogt een toets of de rekenregels juist zijn gehanteerd. Met deze kan de software-ontwikkelaar aantonen dat de Bepalingsmethode en NMD goed geïmplementeerd zijn in de software.

Gevalideerde rekeninstrumenten voor berekening van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken zijn voor de B&U-sector:

Softwareontwikkelaars kunnen met SBK een licentie afsluiten en nieuwe rekeninstrumenten op de markt brengen. Alvorens het stempel gevalideerd te kunnen krijgen worden de rekeninstrumenten getoetst worden aan de hand van de SBK-software validatie-richtlijn. Aan het doorlopen van deze procedure zijn kosten verbonden.

Voor de GWW-sector geldt (nog) geen wettelijke verplichte milieuprestatie berekening. Met het volgende rekeninstrument kunnen de milieukosten in de GWW-sector bepaald worden.

Rekenregels
In de het kader van het project ‘Rekenregels voor een uniforme berekening van de materiaalgebonden milieuprestatie in rekeninstrumenten’ zijn de rekenregels en formules voor gebouwen vastgelegd. De rekenregels zijn een nadere uitwerking van de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ voor gebouwen en opgenomen in het document ‘Rekenregels materiaalgebonden milieuprestatie gebouwen’. De rekenregels zijn hier te downloaden.

Voor de rekenregels en de achtergronden bij DuboCalc wordt voorlopig nog verwezen naar het document ‘Specificatie DuboCalc’.

Pré-toets voor projectspecifieke LCA’s t.b.v. rekentools

De pré-toets heeft als doel een eerste controle op project specifieke LCA’s (met name voor de GWW
sector) en daarmee zorgt voor kwaliteitsborging van de LCA vroegtijdig in het proces. De pre-toets is
geen vervanging van de volledige toets, maar een kostenbesparend hulpmiddel voor projecten waar
met LCA data wordt gewerkt in de ontwerp- en aanbestedingsfase. In een latere fase van het project
kan de volledige toets conform de toets van categorie 1 en 2 data worden uitgevoerd.

Met de pré-toets is er beoogd een tussenweg te vinden: een controle die zeker stelt dat de LCA
deskundig is opgesteld en aan de bepalingsmethode voldoet, zonder dat er een complete review
wordt uitgevoerd. De controle beoogd niet een absolute zekerheid te bieden dat de resultaten van de
LCA bij een latere review niet meer zouden kunnen veranderen. Met deze pré-toets is beoogd de
grootste risico’s, die bijstelling van de resultaten zouden kunnen veroorzaken, te minimaliseren. Deze
mogelijke risico’s zijn zoveel mogelijk afgedekt in de korte review toetsingstabel, te weten:

1. Niet alle fasen meegenomen
2. Verouderde database versie of verkeerde basisprofielen gebruikt
3. Onderdeel vergeten (energie, grondstof, proces)
4. Allocatie fout
5. Te oude of anderszins onjuiste basisdata gebruikt

U kunt de voorwaarden en de checklist voor de pré-toets voor projectspecifieke LCA’s hier downloaden.