Ontwikkelingen NMD-stelsel in overzicht

De Stichting NMD werkt, in nauwe samenwerking met private en publieke partijen, aan de verduurzaming van de bouwsector (B&U en GWW). 
En met toenemende ambities gebeurt er veel, nu én in de komende jaren.

Meteen door naar de lopende projecten? Scroll dan door, deze staan onderaan de pagina.

Friday 13 January 2023

Europees niveau

Op Europees niveau vindt een aantal relevante ontwikkelingen plaats, zoals:

 • Herziening van de Verordening Bouwproducten (CPR)
 • invulling BWR7
 • harmonisering CPR-Ecodesign en EN15804-PEF
 • verbreding van de Richtlijn Ecodesign naar duurzame producten 
 • via Level(s) komt er meer nadruk op kernindicatoren duurzame gebouwen

 
Stichting NMD streeft naar een naadloze aansluiting met de Europese programma’s.

Onze aanpak van milieurelevante producteigenschappen van bouwmaterialen en producten en circulariteitsbeginselen heeft positieve terugkoppeling uit verschillende landen ontvangen. Stichting NMD is in dit kader bezig om contacten met buitenlandse organisaties te verbreden en levert bijvoorbeeld een bijdrage aan internationale webinars om het stelsel van milieuprestaties en de rol van de NMD daarin toe te lichten.

Lees meer over het Europese beleid

Landelijk beleid

De Nederlandse overheid werkt actief aan het stimuleren van duurzaamheid in de bouw en daarnaast wordt dit in toenemende mate beïnvloed door het beleid op het gebied van circulariteit. Dit beleid heeft als doel om Nederland in 2050 100% circulair te maken. Stichting NMD werkt nauw samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) aan de uitwerking van nieuw beleid en past eigen beleid hierop aan.
De Milieuprestatie-eis wordt steeds verder aangescherpt zodat in 2050 de kabinetsambitie voor een klimaat neutrale gebouwde omgeving kan worden waargemaakt. Op dit moment geldt de eis voor nieuwe woningen 0,8 en voor kantoren van meer dan 100 m2 1,0. Deze wordt stapwijs omlaag gebracht. Er wordt momenteel onderzocht of de eis voor nieuwe woningen in 2025 naar 0,5 kan.

Het ministerie van BZK en de Stichting NMD onderzoeken nu ook de manier waarop uitbreiding van de eis naar andere gebruiksfuncties en naar verbouw en transformatie mogelijk gemaakt kan worden.
 
Via de beleidsagenda wordt ook extra aandacht gegeven aan stimulatie van hernieuwbare (waaronder biobased) materialen, recycling en hergebruik.
 
Daarnaast wordt nagedacht over het introduceren van een normering voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen.

Ook wordt de relatie tussen de energieprestatie en de milieuprestatie belangrijker.

Lees meer over het landelijke beleid

Doelen NMD

1.    Bepalingsmethode

 • adoptie van de bepalingsmethode door de markt en de totale bouwkolom (stelsel) 
 • goede monitoring van de milieuprestatieberekeningen

2.    Kwaliteitsborging

 • zorgen dat de Nationale Milieudatabase een goede en robuuste database is en blijft
 • harmonisatie van de verschillende databases op dezelfde grondslag
 • versterking van de ICT-infrastructuur 

3.    Verbreding toepassingsmogelijkheden

 • verbreding van de toepassing en gebruik van de Bepalingsmethode en de database

4.    Versterking samenwerkingsverbanden

 • samenwerkingsverbanden om de positie van de stichting NMD binnen de bouwsector te versterken

Lopende of aankomende acties en projecten:

Beleid

Module D en verwerkingsscenario’s

Naar aanleiding van signalen uit de praktijk dat de rekenvoorschriften van de baten en lasten van module D (met verwerkingsscenario’s einde leven voor hergebruik, terugwinning en recycling in module C) van de bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken voor meerdere uitleggen vatbaar zouden zijn, heeft de Stichting NMD onderzoeken laten uitvoeren hoe deze signalen aan de hand van het doorrekenen van praktijkvoorbeelden, scherp zijn te krijgen en bij de bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken zouden kunnen worden verduidelijkt.

Verbreding toepassing MPG

Stichting NMD onderzoekt in een aantal projecten de wijze waarop de MPG ook kan worden toegepast voor overige gebruiksfuncties dan woningen en kantoren. En of de MPG kan worden verbreed naar renovatie en transformatie. 
 

Monitoring van milieuprestatieberekeningen

De milieuprestatieberekeningen zullen steeds meer in belang toenemen. Het is daarom ook van belang om meer zicht te krijgen in het aantal berekeningen. Dit geeft belangrijke sturingsinformatie. Op verzoek van het ministerie van BZK is in 2022  onderzoek gedaan naar de monitoringsmogelijkheden.

Kwaliteit milieudata en waarde creatie

Voor een optimale database is actuele en volledige milieudata belangrijk. Op verschillende onderdelen vindt hier een verbeterslag op plaats. Hieronder tonen we een selectie van de projecten die op dit moment lopen.

Witte vlekken project

Sommige sectoren/branches zijn ondervertegenwoordigd als categorie 1 en 2 kaarten in de database. Hiervoor is met steun van BZK de vergoedingsregeling opgezet Witte vlekken in de NMD. De actie richt zich op installaties, biobased materialen, hergebruik, aluminium en innovatieve bouwproducten. 

Read more

Actualisatie categorie 3 kaarten

We werken aan de actualisatie van de categorie 3 kaarten. Zo is er onlangs een project succesvol afgerond voor de categorie 3 kaarten van GWW producten. En er loopt nog een project voor het updaten van B&U kaarten te beginnen met de klimaatinstallaties. 

Read more

Uniformeringsslag opname installaties in de NMD

Voor installatiesystemen wordt ondertussen gewerkt aan een uniformeringsslag waardoor installaties makkelijker op eenduidige wijze in de NMD kunnen worden opgenomen. 

Versnellingsactie

Op 1 juli 2020 is de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken in lijn gebracht met de EN15804+2 met daarin 19 impact categorieën in plaats van 11. Om het huidige kaartenbestand aan te laten sluiten bij deze norm is de Versnellingsactie gestart. Deze vergoedingsregeling is met steun van BZK een vergoedingsregeling opgezet om kaarten van voor 1/1/21 versneld om te zetten naar kaarten met de 19 impact categorieën. Op dit moment worden nieuwe productkaarten aangeleverd met beide sets van impact categorieën. 
Deze wijzing wordt ook doorgevoerd van hoofdstuk 3 van de Bepalingsmethode.

Buitenlandse EPD's

Om de database ook toegankelijk te maken voor buitenlandse producenten, is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om buitenlandse Environmental Product Declarations (EPD’s) in de database op te nemen met een proces en stroomschema als resultaat. 

DigiGO

Via het DigiGo-versnellingsproject is de stichting NMD bezig met het gericht ontsluiten van de database voor het gebruik in de ontwerpfase via de coderingen NL/SfB en ETIM. Dit project zal er toe leiden dat de milieudata eerder in het ontwerpproces beschikbaar komen.

Energiedragers

Stichting NMD is een project gestart om een integrale berekening van de milieueffecten van energiegebruik én materiaalgebruik in bouwwerken mogelijk te maken. Hierdoor kan al in de ontwerpfase met een integrale beoordeling worden geoptimaliseerd in materialisatie ten aanzien van de milieu- en energieprestatie.

Beheer database/ICT projecten

De Stichting NMD wil staan voor een goede en robuuste database. Dit vraagt om continue aandacht voor de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid ervan.

Kwaliteitscontrole

Voor de GWW data worden protocollen opgesteld voor het opstellen en peer reviewen van categorie 3 data. Bekeken wordt op welke manier deze protocollen toepasbaar zijn voor de B&U. Daarnaast wordt de kwaliteitsborging op de LCA-toetser verbeterd door steekproefwijs een second opinion uit te voeren. 

Versterking ICT-infrastructuur

Wij hebben een grote moderniseringsslag gemaakt op de ICT-infrastructuur. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Dat zal zowel merkbaar zijn aan de kant van het invoeren van data als aan de kant van de gebruikers. Ook wordt gewerkt aan verbetering en activeren van de Viewer. We zien veel vraag naar deze informatie op productniveau en we voorzien graag in deze behoefte.