Environmental performance calculation

The environmental performance calculation is conducted according to the Environmental Performance Assessment Method for Construction Works, see the ‘Assessment method’ page. The Assessment Method applies to calculating the environmental performance of both buildings and civil engineering structures. The Assessment Method does not focus on the environmental performance of individual products but on the environmental performance of the building or civil engineering structure as a whole. The building or structure is the unit for which the performance is measured and in which the product is used to enable the building to fulfil its function. The design and the intended service life are therefore determining for the installed construction products and the building installations and the number of replacements of these during the building’s service life.

A summary of the environmental performance assessment

According to EN15804, the Assessment Method gives practical instructions for analysing environmental performance. The Assessment Method is based on the environment oriented Life Cycle Assessment, or LCA. An LCA considers all phases in a product’s life cycle. This particularly relates to the function a product must fulfil in a building. An LCA assesses a product’s life cycle phases, including production, construction and disposal. Read more about this on the environmental data page. A Life Cycle Assessment (LCA) results in an environmental profile. Until end 2020, this profile comprised 11 environmental impact categories in accordance with EN 15804, but as EN15804 was amended in 2019 and its methodology was synchronised with the LCA methodology from the PEF (Product Environmental Footprint), from 1 January 2021 and in line with EN15804+A2, the profile comprises 19 environmental impact categories (NL) . (See  image below)

Read more about environmental data

Read more about Life Cycle Assessment (LCA)

A single point score – the environmental performance – is determined based on a weighting of the various environmental impact categories. For civil engineering, this is the Environmental Cost Indicator (ECI) score expressed in Euro and for Civil and Utility Construction (C&U) this is the Environmental Performance of Buildings (Environmental Performance of Buildings) score expressed in Euro/m2/year. Expressing the environmental performance in a single point score enables comparison with other buildings’ environmental performance as well as improved communication of the environmental impact and the requirements that are set. The environmental performance of a structure can be assessed using calculation tools that are validated in advance by Stichting National Environmental Database. See Calculation tools. 

Read more about Calculation tools

Interpretations and design issues in calculating the environmental performance of buildings

The Environmental Performance Calculation Guide, July 2020 version contains several interpretations and design issues for calculating the energy performance of buildings. The guide largely follows the context of the threshold for environmental performance as stated in the Building Decree, which came into force on 1 January 2018.

Invloed van een gebouwontwerp op de milieuprestatie

In de gids staan bijvoorbeeld de invloeden van een gebouwontwerp op de milieuprestatieberekening, gebaseerd op onderzoek van W/E adviseurs (Utrecht). Uit het onderzoek is duidelijk geworden wat bijvoorbeeld de invloed is van extra hoge verdiepingen, erkers en extra geveloppervlak op de milieuprestatie. Download hier het rapport

-

Het meenemen van externe voorzieningen in de MPG-berekening

De systeemafbakening voor de milieuprestatie reikt tot aan de perceelgrens: installaties voor externe energielevering, maar ook de buitenriolering behoren tot de milieuprestatie in het Bouwbesluit. Ter illustratie wordt verwezen naar het Infoblad Bouwbesluit 2012 m.b.t. riolering en gemeentelijke watertaken. In de afbeeldingen in het Infoblad staat aangegeven tot waar de voorzieningen binnen de perceelgrens reiken en die daarom moeten worden meegenomen in de milieuprestatieberekening van het gebouw.

Meenemen van installaties voor externe energielevering in de MPG-berekening

Installaties voor externe energielevering (denk aan de aansluitingen voor gas, elektriciteit en/of warmte, maar ook de energie-infrastructuur en centrale installaties voor opwek/omzetting) moeten worden meegenomen in de milieuprestatieberekening. Desbetreffende installaties zullen in de energieprestatieberekening moeten zijn benoemd en hiervoor moet in de milieuprestatieberekening een equivalent qua materiaalgebruik worden opgevoerd. In de Nationale Milieu Database zijn daarvoor zogenaamde default-waarden opgenomen, dat wordt bepaald door het (berekende) gebouwgebonden energiegebruik in te voeren in de berekening.

Referentiegebouwen voor monitoring- en effectstudies Milieuprestatie

W/E adviseurs heeft in samenwerking met LBP Sight voor Stichting Nationale Milieudatabase het onderzoek ‘Materialisatie referentiebouwwerken’ uitgevoerd waarin volledige gematerialiseerde referentiegebouwen zijn vastgelegd. Deze set referentiegebouwen zijn ontwikkeld om op steekhoudende wijze effect- en monitoringsstudies uit te kunnen voeren gericht op eventuele wijzigingen in de MPG. Deze set is openbaar, zodat doorrekeningen controleerbaar en reproduceerbaar zijn. Download hieronder het rapport.

Milieueffecten van energiegebruik en materiaalgebruik in samenhang bezien

Tot nu toe ligt de focus bij duurzaam bouwen vooral op energiebesparing bij verwarmen, koelen, enz. De energiebesparende maatregelen vergen in de meeste gevallen het gebruik van meer materialen en installaties. De invloed van dit materiaalgebruik op de totale milieulast (milieueffecten van energie- en materiaalgebruik) van een gebouw tempert de milieuwinst van de energiebesparende maatregelen. Het is zinvol dit tot een minimum te beperken door milieueffecten van energie- en materiaalgebruik onder een gelijke noemer te brengen en de maatregelen in deze samenhang te optimaliseren.

Meervoudig gebruik

De Bepalingsmethode geeft de mogelijkheid de milieuprestatie van bouwwerken eenduidig, controleerbaar en reproduceerbaar te berekenen. Vanuit verschillende organisaties wordt de Bepalingsmethode, inclusief de NMD, aangewezen als methode om de milieuprestatie van bouwwerken te berekenen.
Onder andere in:

  • Bouwbesluit 2012
  • Duurzaam inkopen van nieuwe kantoorgebouwen
  • Duurzaam aanbesteden GWW-werken
  • MIA/VAMIL (fiscale financieringsregelingen)
  • Certificering van duurzaam vastgoed volgens
    • BREEAM-NL
    • GPR Gebouw

De eis milieuprestatie gebouwen (MPG) in de bouwregelgeving, duurzaam inkopen en certificering volgens BREEAM en GPR is een goed geheel om circulair bouwen te bevorderen. Met de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken kunnen de milieueffecten van gebouwen worden berekend en zichtbaar worden gemaakt.

Read more about NMD and Circulair Construction

Environmental performance calculations

Guide to environmental performance calculations -

‘ Practical aid to calculating the environmental performance of construction works’

-
-
-
-

Subscribe to our Newsletter

Sign up now and receive our newsletter (in Dutch)  10 times a year!

Sign up