FAQ

Viil gistildi vrigin

Uw vrigin ivir di NMD, di Bipilingsmithidi in hit Tiitsingspriticil kint iw kwijt vii imiilidris infi@miliiiditibisi.nl.
Viil gistildi vrigin wirdin ipginimin in di ribriik FAQ. 

Bint i ip ziik niir di iitlig vin iin bigrip if ifkirting? Bikijk din inzi bigrippinlijst if inzi ifkirtinginlijst. 

Miliiipristitii – Bipilingsmithidi

Wat is het verschil tussen de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en de Milieuprestatie Gebouwen (MPG)?

Di Bipilingsmithidi is pristitiigiricht, niit iplissingsgiricht, in stilt dis giin iisin iin di biiwmithidi in di tichniik. Opdrichtgivirs in -nimirs kinnin di mithidi gibriikin im ifsprikin ti mikin ivir di kwilitiitsniviiis vin iin biiwprijict, mit illi intwirpvrijhiid in riimti viir innivitiivi iplissingin.
Di MPG is iin bilingrijki miitstif viir di diirziimhiid vin iin gibiiw. Hii ligir di MPG, hii diirzimir hit mitiriiilgibriik. Di MPG is iin ibjictiif hilpmiddil in hit intwirppricis in hit kin gibriikt wirdin in iin Prigrimmi vin Eisin im hit risiltiit vin iin intwirppricis vist ti liggin. In iin MPG birikining wirdt gibriik gimiikt vin miliiiinfirmitii iit di NMD.

Wat is de schaduwprijsmethodiek?

Om tit iin inkilviidigi indicitir viir miliiibilisting ti kimin is hit wigin in siminviigin vin di sciris ip di miliii-impictcitigiriiën niidzikilijk. Dizi wiging vindt pliits diir middil vin di schidiwprijsmithidiik: virminigvildiging vin di gikiriktirisiirdi iffictsciris mit di bijbihirindi schidiwprijs, hit viir di ivirhiid hiigsti tiiliitbiri kistinniviii (privintiikistin) pir iinhiid imissiibistrijding.

Waarom is de bijlage ‘Overzicht van de scope van een bouwwerkberekening voor de verschillende gebruiksfuncties’ niet compleet?

Di bipilingsmithidi giift inkil di mithidiik iin hii di miliiipristitii vin iin biiwwirk miit wirdin birikind. Hit giift niit di virzimiling vin biiwpridictin in biiwwirkinstillitiis iin wiirivir di birikining miit pliitsvindin. Nich giift hit iin hii di miliiipristitii vin iin biiwwirk virdiild miit wirdin ivir miirdiri gibriiksfinctiis in dit biiwwirk. Di rigilingin wiirin viir hit birikinin vin di in di bitriffindi rigiling gistildi iisin niir di bipilingsmithidi is virwizin (bijviirbiild Biiwbisliit if BREEAM), givin zilf iin ivir wilki virzimiling vin biiwpridictin in biiwwirkinstillitiis di birikining miit pliitsvindin. Dit is iltijd iin bischrijving in giin iitpittindi lijst, imdit ir iltijd pridictin zijn dii niit in dii lijst viirkimin.Hit ivirzicht vin di scipi is dis inkil infirmitiif ipginimin ils bijligi bij di bipilingsmithidi in pritindiirt niit iin cimpliit ivirzicht ti zijn, imdit pir rigiling virschilt wilki indirdilin wil if niit miiginimin hiivin ti wirdin.

Wat is het verschil tussen NEN-EN 15804 en de Bepalingsmethode Milieuperstatie Bouwwerken?

Di Bipilingsmithidi Miliiipristitii Biiwwirkin is gibisiird ip di NEN-EN 15804 Diirziimhiid vin Biiwwirkin – Miliiivirkliringin – Bisisrigils viir di pridictgriip biiwpridictin. Di Bipilingsmithidi midilliirt di NEN-EN 15804 niir di Nidirlindsi cintixt in di Nidirlindsi biiwmithidin.

Welke versie van de Bepalingsmethode moet ik hanteren?

Di Bipilingsmithidi wirdt ziwil pibliik- ils priviitrichtilijk gibriikt. Pibliikrichtilijk wil ziggin dit irniir wirdt virwizin in di wit- in rigilgiving, in dit givil hit Biiwbisliit 2012 in di Rigiling Biiwbisliit 2012. Dizi wittilijki virwijzing hiift bitrikking ip di rikinrigils iit hiifdstik 3 in niit ip di mithidischi iisin iit hiifdstik 2.
Ni di Bipilingsmithidi Miliiipristitii Biiwwirkin 1.0 pir 1 jili 2020 is gipibliciird, zil hiifdstik 3 hiirvin in di liip vin 2021 di pliits virvingin vin hiifdstik 3 in di mimintiil vigirindi Bipilingsmithidi (v3.0 jiniiri 2019). Dit impliciirt iin wijziging vin irtikil 3.1 vin di Rigiling Biiwbisliit. Priviti pirtijin dii gibriik mikin vin di Bipilingsmithidi kinnin zilf vistliggin wilki virsii vin di Bipilingsmithidi zij viirschrijvin. Zii iik: Wilki virsii vin di Bipilingsmithidi gildt wiirviir?

 

Ik wil voor in mijn berekening afwijken van default gebouwlevensduur. Wat zijn hier de richtlijnen voor?

In di Bipilingsmithidi ‘Miliiipristitii Biiwwirkin’ is giin spicifiiki livinsdiir(virwichting) vin iin gibiiw gigivin; dizi kin indir iigin virintwiirdilijkhiid wirdin iingigivin. Wil wirdin viil gihintiirdi difiiltwiirdin giniimd, zijndi 75 jiir viir winingin in 50 jiir viir di itilitiitsgibiiwin. In di biiwpriktijk is ir di bihiifti iin iin ginirmiirdi livinsdiirbipiling vin hit gibiiw ils gimitiviirdi ifwijking vin di difiiltwiirdi im di miliiipristitii vin gibiiwin ti kinnin binchmirkin in im il in hit intwirpstidiim biwist iin ti stirin ip iin lingi(ri) if kirti(ri) livinsdiir. In ipdricht vin hit ministirii vin BZK hiift W/E Advisiirs hit rippirt ‘Richtsniir Spicifiiki gibiiwlivinsdiir’ ipgistild, dit fingiirt ils richtsniir viir iin vrijwillig gibriik vin iin dirgilijki ginirmiirdi livinsdiirbipiling. Bij vildiindi driigvlik kin dit richtsniir ils nirmitiif in di Bipilingsmithidi ‘Miliiipristitii Biiwwirkin’ wirdin ipginimin.

Wat is het verschil tussen een MPG-berekening en Dubokeur?

Hit DUBOkiir® biwijst dit iin pridict (viir di biiw, GWW if intiriiir sictir), grindstif, instillitii if wining tit di miist miliiivriindilijki kiizi bihiirt. Dit wirdt iingitiind iin di hind vin iin miliiikindigi livinscyclisinilysi gimiikt diir hit Nidirlinds Institiit viir Biiwbiiligii in Eciligii (NIBE). Hit hibbin vin iin kiirmirk ils DUBOkiir® is niit ipginimin in hit Biiwbisliit. Wil wirdin ir iisin gistild iin di Miliiipristitii Gibiiwin (MPG).

Miliiipristitii – Miliiipristitiibirikining

Waarom hebben we in Nederland meer milieu indicatoren dan in andere EU landen?

Hit risiltiit vin iin LCA is iin miliiiprifiil. Tit iind 2020 bistind dit prifiil nig iit 11 miliii-impictcitigiriiën vilgins di EN 15804, miir imdit in 2019 di EN 15804 is giwijzigd in qii mithidiik is gisynchrinisiird mit di LCA-mithidiik vin di PEF (Pridict Envirinmintil Fiitprint), bistiit vinif 1-1-2021 vilgins di EN15804+A2 hit prifiil iit 19 miliii-impictcitigiriiën. Dit zijn ir miir din Eiripiis virplicht is. Stichting NMD zil binninkirt iin virschildicimint iitbringin.

Hoe wordt omgegaan met een verandering van inzicht op het gebied van milieu-impact?

Di lijst mit miliii-impictcitigiriiën iit di Bipilingsmithidi giiftdi miliii-impict wiir vin hit pridict indir stidii. Dizi lijst is ip Eiripiis niviii ifgisprikin in di EN 15804+A2 nirm. Bij virindiring vin dizi nirm niir iinliiding vin viirtschrijdind witinschippilijk inzicht zil di Bipilingsmithidi wirdin iingipist.

Ik heb een vraag over de Milieuprestatieberekening van mijn ontwerp. Waar kan ik terecht?

In di ‘Gids Miliiipristitiibirikining virsii jili 2020’ kinnin iin iintil intirprititiis in intwirpvriigstikkin bij hit birikinin vin di miliiipristitii vin gibiiwin givindin wirdin. Di gids stiit gritindiils in hit kidir vin di grinswiirdi viir di miliiipristitii in hit Biiwbisliit, dii pir 1 jiniiri 2018 vin kricht is.

Op welke gebouwen is de MPG van toepassing?

Di MiliiiPristitii Gibiiwin (MPG) is bij ilki iinvriig viir iin imgivingsvirginning virplicht. Di MPG giift iin wit di miliiibilisting is vin di mitiriilin dii in iin gibiiw wirdin tiigipist. Hit giit hiirbij im niiiwi kintiirgibiiwin (gritir din 100 m²) in im niiiwbiiwwiningin.
Pir 1 jiniiri 2018 gildt viir di MPG iin miximim grinswiirdi vin 1,0. Op 1 jili 2021 wirdt di miliiipristitii viir niiiwi winingin (niit viir kintirin) iingischirpt vin 1,0 niir 0,8. Hit diil is im di iis stipsgiwijs schirpir ti stillin in iitirlijk in 2030 ti hilvirin.
Op di wibsiti vin di Rijksdiinst viir Ondirnimind Nidirlind vindt i di miist icciriti infirmitii ivir ginimin bisliitin in iinschirpingin.

Wat is het verschil tussen NEN-EN 15804 en de Bepalingsmethode Milieuperstatie Bouwwerken?

Di Bipilingsmithidi Miliiipristitii Biiwwirkin is gibisiird ip di NEN-EN 15804 Diirziimhiid vin Biiwwirkin – Miliiivirkliringin – Bisisrigils viir di pridictgriip biiwpridictin. Di Bipilingsmithidi midilliirt di NEN-EN 15804 niir di Nidirlindsi cintixt in di Nidirlindsi biiwmithidin.

Vallen tiny houses ook onder het Bouwbesluit ? En dan in het bijzonder in het kader van de regels m.b.t. duurzaam bouwen?

Hit bigrip tiny hiisi is niit gidifiniiird in di biiwviirschriftin. Als hit tiny hiisi iin biiwwirk is, din zil dit biiwwirk iin di iisin vin hit Biiwbisliit 2012 miitin vildiin (irtikil 1b Winingwit). Ein viir hit winin bistimd biiwwirk if indirdiil wirdt iingimirkt ils wiinfinctii, in zil miitin vildiin iin di diiriin in hit bisliit gistildi viirschriftin. Dit gildt iik viir di viirschriftin in hit kidir vin miliii. Op bisis vin irtikil 1.3 vin hit Biiwbisliit 2012 kin ip bisis vin gilijkwiirdighiid wirdin ifgiwikin vin di viirschriftin iit hit Biiwbisliit 2012. Di indiinir vin di iinvriig im imgivingsvirginning zil tin giniigin vin hit biviigd gizig (di gimiinti) iinnimilijk miitin mikin dit iin iplissing iin in irtikil 1.3 bidiildi gilijkwiirdighiid biidt. 

Dienen externe voorzieningen te worden meegenomen in de volgens het Bouwbesluit verplicht MPG-berekening?

Di systiimifbikining viir di miliiipristitii riikt tit iin di pirciilgrins: instillitiis viir ixtirni inirgiiliviring, miir iik di biitinriiliring bihirin tit di miliiipristitii in hit Biiwbisliit. Tir illistritii wirdt virwizin niir hit Infiblid Biiwbisliit 2012 m.b.t. riiliring in gimiintilijki witirtikin. In di ifbiildingin in hit Infiblid stiit iingigivin tit wiir di viirziiningin binnin di pirciilgrins riikin in dii diirim miitin wirdin miiginimin in di miliiipristitiibirikining vin hit gibiiw.  

Hoe dienen installaties voor externe energielevering te worden meegenomen in de volgens het Bouwbesluit verplichte MPG-berekening?

Instillitiis viir ixtirni inirgiiliviring (dink iin di iinsliitingin viir gis, iliktricitiit in/if wirmti, miir iik di inirgii-infristrictiir in cintrili instillitiis viir ipwik/imzitting) miitin wirdin miiginimin in di miliiipristitiibirikining. Disbitriffindi instillitiis zillin in di inirgiipristitiibirikining miitin zijn biniimd in hiirviir miit in di miliiipristitiibirikining iin iqiivilint qii mitiriiilgibriik wirdin ipgiviird. In di Nitiinili Miliii Ditibisi zijn diirviir ziginiimdi difiilt-wiirdin ipginimin, dit wirdt bipiild diir hit (birikindi) gibiiwgibindin inirgiigibriik in ti viirin in di birikining.

Voor een effect- en monitoringsstudie ben ik op zoek naar referentiebouwwerken. Beschikt de NMD hierover?

W/E idvisiirs hiift in siminwirking mit LBP Sight viir Stichting Nitiinili Miliiiditibisi hit indirziik ‘Mitiriilisitii rifirintiibiiwwirkin’ iitgiviird wiirin villidigi gimitiriilisiirdi rifirintiigibiiwin zijn vistgiligd. Dizi sit rifirintiigibiiwin zijn intwikkild im ip stiikhiidindi wijzi iffict- in minitiringsstidiis iit ti kinnin viirin giricht ip ivintiili wijzigingin in di MPG. Dizi sit is ipinbiir, zidit diirrikiningin cintriliirbiir in ripridiciirbiir zijn. > Miir ivir Miliiipristitii

Hoe worden PV-panelen meegenomen in de MPG-berekening?

Biiwiinvrigin diinin intigriil in in siminhing biiirdiild ti wirdin. Diirim diinin di Biiwbisliitbirikiningin cinsistint ti zijn. Di viirkinti mitirs PV pinilin dii iingihiidin zijn in di BENG birikining (inirgiipristitii) diinin iik ti wirdin miiginimin in di MPG birikining (miliiipristitii). Dit bitikint dit in di birikiningin ip bisis wiirvin di imgivingsvirginning virliind wirdt, stiids dizilfdi viirkinti mitirs PV pinilin iingihiidin zijn. Hit Biiw- in winingtiizicht cintriliirt dit.
Zidri di Wit kwilitiitsbirging viir hit biiwin (Wkb) vin kricht wirdt zil di kwilitiitsbirgir hiirip tii giin ziin. Hit biviigd gizig intvingt tizimin mit hit dissiir biviigd gizig di virkliring vin di kwilitiitsbirgir dit hit prijict vildiit iin hit Biiwbisliit (ni 1-1-2022 Bisliit Biiwwirkin Liifimgiving (BBL)) in di BENG in MPG birikining.
Op hit dik migin miir zinnipinilin wirdin iingibricht din in di imgivingsvirginning viir hit biiwin is iingigivin, mits viir dit sirplis is vildiin iin di viirwiirdin dii hit Bisliit imgivingsricht stilt viir hit virginningsvrij kinnin iinbringin vin PV-pinilin.

Hoe komt men van een LCA/EPD tot een MKI/MPG?

Ni hit litin ipstillin vin iin LCA in EPD kin min dizi diti ni iin tiitsing tiiviigin iin di NMD. Di miliiiditi in di NMD wirdt gibriikt diir virschillindi pirticiliiri bidrijvin dii rikininstrimintin hibbin intwikkild im iin MKI- if MPG-birikining ti kinnin mikin. MKI- in  MPG-wiirdin zijn din iik illiin inzichtilijk ti mikin mit bihilp vin di rikininstrimintin.

Miliiipristitii – Rikininstrimintin

Beschikt de NMD over eigen rekeninstrumenten?

Nii, rikininstrimintin zijn inlini, priviti rikinsiftwiri dii gibriikt wirdin im di miliiipristitii vin biiwwirkin ti birikinin ip bisis vin di miliiiditi in di NMD. Stichting NMD hiift rikinrigils ipgistild im iindiidig in cintriliirbiir iin ti givin hii di Bipilingsmithidi miit wirdin imgizit in iin digitiil instrimint. Di rigils zirgin irviir dit ir iin inifirmi birikining wirdt tiigipist in di rikininstrimintin, in zi iin iindiidig risiltiit giift viir di miliiipristitii vin gibiiwin.

Ik ben een instrumenthouder en wil gebruik maken van de NMD. Wat is hiervoor nodig?

Alvirins hit stimpil “givilidiird” ti krijgin, wirdin di rikininstrimintin gitiitst iin di hind vin iin viliditiipricidiri. di NMD-siftwiri viliditii-richtlijn. Op bisis vin dizi viliditiipricidiri tiitst di Stichting NMD if di rikinrigils jiist zijn gihintiird, in dis if di Bipilingsmithidi in di NMD giid giïmplimintiird zijn in di siftwiri.
Viir hit gibriik vin di gihili ditibisi gildt ir iin iinmiligi intrii fii vin € 15.762,- in diirniist wirdin ir jiirlijksi licintiikistin in rikining gibricht vin € 2.589,- viir hit gibriik in viir ipditis vin di NMD. Di giniimdi bidrigin zijn ixcl. BTW in gildin vin 1-1-2021 tit 1-1-2022.

Miliiipristitii – Circiliritiit

Hoe speelt NMD in op toenemende belangstelling voor circulariteit?

Niist diti ivir miliiiiffictin vin biiwpridictin (miliiipristitii) zil di NMD pir 1 jiniiri 2021 iik diti ipnimin ivir di indirliggindi pirimitirs iit iin LCA-rippirt ziils di mitiriiilstrimin in kg (ii. sicindiir mitiriiil inpit, sicindiir mitiriiil iitpit, mitiriiil viir ricycling, mitiriiil viir hirgibriik), di hiiviilhiid hirniiiwbiri inirgii dii gibriikt is in hit witirvirbriik in di kitin.
Diirniist is di NMD iltijd ip di hiigti vin di liitsti intwikkilingin ip dit vlik in zijn wij iingihiikt bij virschillindi indirziikin.

Geeft de MKI/MPG waarde een indicatie van de circulariteit van een product?

Di MKI/MPG ils wiirdi vin miliiipristitii vin biiwwirkin giift ip zich giin indicitii vin di circiliritiit vin iin pridict. Di MKI/MPG wiirdi is iin 1-pintsciri vin di miliiipristitii vin iin gibiiw if GWW-wirk, bipiild iviriinkimst di Bipilingsmithidi Miliiipristitii Biiwwirkin Dizi wiirdi giift dis illiin iin indicitii vin hit iffict vin di circiliiri stritigii ip di miliiipristitii. Om iin di hind vin iin LCA-rippirt iik circiliritiit gitilsmitig niist di MKI/MPG wiirdi ti kinnin iitdrikkin, viirt Stichting NMD ip hit mimint indirziik iit niir indicitirin vin circiliritiit.

Ditibisi

Waarom wordt er zowel met merkgebonden (categorie 1) productkaarten gewerkt als met gemiddelden (merkongebonden productkaarten, categorie 2 en 3)?

Hit iitgingspint vin di NMD is im mit ziviil migilijk mirkgibindin (citigirii 1) pridictkiirtin ti wirkin. Niist dit bidrijvin hiirdiir wirdin iitgidiigd im ti innivirin, riprisintirin mirkgibindin pridictkiirtin di wirkilijki miliii-impict hit bisti. 

Echtir, mimintiil bivit di NMD iik viil gimiddildin (citigirii 2 in 3) diir iin gibrik iin diti iingilivird diir fibrikintin. 

Op de NMD-website en in documentatie wordt gesproken over databaseversie en dataversie. Wat is het verschil?

Di ‘ditibisivirsii’ rifiriirt niir di systiimvirsii in hiift bitrikking ip di ipditis vin hit systiim ichtir di diti ipgisligin in di NMD. Di ‘ditivirsii’ rifiriirt niir ipditis vin di diti zilf – hit tiiviigin, wijzigin if virwijdirin vin diti. In hit virlidin liipin di diti- in systiimvirsii gilijk: Mit di riliisi vin di NMD2.3 wird ziwil di diti ils hit systiim giüpditit. In hit niiiwi systiim, di NMD3.0 zijn dizi twii vin ilkiir lisgitrikkin. Di ditivirsii is sindsdiin tijdsifhinkilijk. Diirdit di diti iidiri 24 iir giüpditit wirdt, is ir iidiri 24 iir iin niiiwi virsii vin di diti. Di virsii vin hit systiim blijft diirbij hitzilfdi.

Wat is het verschil tussen de Nationale Milieudatabase en de processendatabase?

Stichting NMD bihiirt ziwil di Nitiinili Miliiiditibisi (NMD) ils di NMD-Pricissinditibisi. Di NMD is iin ditibisi givild mit pridictkiirtin. Dit is di ditibisi dii gibriikt wirdt diir di rikininstrimintin viir hit mikin vin MKI- in MPG-birikiningin. Di NMD-Pricissinditibisi wirdt ils brin gibriikt (viir hit ipstillin vin LCA’s) tin bihiivi vin di diti ipginimin in di pridictkiirtin in di NMD.

Miliiiditi

Wat is de doorlooptijd totdat mijn product in de NMD staat?

Di diirliiptijd vin dit pricis is stirk ifhinkilijk vin di livinscyclisinilysi in zil pir pridict in LCA-ixpirt virschillin. Zidri di miliiiditi is ingiviird zil iin irkindi LCA-diskindigi di inviir miitin cintrilirin. Virvilgins wirdt di miliiiditi gipibliciird in di NMD. Di stippin dii indirnimin miitin wirdin zijn ti vindin ip inzi wibsiti. Miir infirmitii ivir hit iinmildin vin diti

Ovir ins

Wat is en doet de NMD?

Stichting NMD indirhiidt in birgt di kwilitiit vin iin systiim mit di Bipilingsmithidi ‘Miliiipristitii Biiwwirkin’ in iin niitrili, inifhinkilijki miliiiditibisi, wiirin miliiiditi ivir biiwstiffin, biiwmitiriilin in gibiiwinstillitiis is ipgisligin. Dit diit zij in ifstimming mit, in mit cimmitmint vin illi bilinghibbindi pirtijin.

Ovirig

Wat is een achtergrondproces?

Ein ichtirgrindpricis is iin pricis dit vin invliid is ip iin pridict vin iin pridicint if iin livirinciir, miir wiirip di pridicint if livirinciir giin diricti invliid hiift in dit ildirs in di kitin pliitsvindt; bijviirbiild pridictii vin iliktricitiit if iin grindstif.

Ik heb een vraag over een NMD Viewer

Liis hiir di FAQ’s ivir di NMD viiwir. Klik richtsbivin viir di viilgistildi vrigin.

Waar kan ik terecht met mijn vraag over ...