De toepassing van mogelijkheden voor recycling en hergebruik in een LCA-berekening behoeft nadere duiding

Module D van de Bepalingsmethode is binnen de hele levenscyclus de module waarin recycling en hergebruik voor de milieu-impact van een product of bouwwerk wordt gewaardeerd met het oog op  de invloed op van de milieu-impact op een volgende levenscyclus.
Monday 8 November 2021
Ten behoeve van het bestendigen van een gelijk speelveld voor recyclebare en her te gebruiken bouwmaterialen heeft TNO samen met een aantal adviesbureaus en in opdracht van Stichting NMD een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de module D in de praktijk wordt toegepast.
 
Een levenscyclusanalyse (LCA) voor bouwwerken bestaat uit vier fasen:
 
A. winning en productie
B. gebruik
C. sloop en verwerkingsfase
D. recycling en hergebruik
 
De milieulasten of -baten van module D vallen buiten de levenscyclus van het bouwproduct, maar worden in Nederland wel verdisconteerd in de MKI- of MPG- score.
 
Onderzoekers van TNO, SGS Search, NIBE en LBP|SIGHT hebben onderzoek gedaan naar de toepassing van module D voor productvarianten van asfalt, beton, hout en staal. De varianten liepen uiteen van producten met veel tot weinig recyclebare content. Op basis van deze onderzoeksmethode kon men vergelijken op materiaalsoort én op de mate van recycling en hergebruik. Voor de vergelijking is de LCA-methode conform de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 gehanteerd.
 

Conclusie

De onderzoekers concluderen op basis van de vergelijking dat de bepaling van module D inhoudelijk naar behoren functioneert en dat dit met een nadere duiding van een aantal specifieke aspecten te verbeteren is. Voor alle bestudeerde producten geldt dat er ruimte is voor verschil in interpretatie en in keuze voor scenario’s Zij adviseren dan ook aan de Stichting NMD om een nadere richtlijn en instructies op te stellen voor het declareren van aspecten die in de toekomst liggen, zoals forfaitaire verwerkingsscenario’s, en voor grondstoffenequivalenten en kwaliteitsaspecten. Het gebruik van Product Category Rules kan bij de uitleg en toepassing voor sommige materialen een bruikbaar instrumentarium zijn.
 

Aanbevelingen

Concreet stellen de onderzoekers dat (beter) geborgd moet worden dat verwerkingsscenario’s einde leven aansluiten bij de praktijk en dat ze bij gebruik worden voorzien van een degelijke onderbouwing, zoals ook is opgenomen in de Bepalingsmethode. Het bepalen van een grondstoffenequivalent per productgroep en het verder ontwikkelen van kwaliteitsfactoren dragen volgens hen bij aan de betrouwbaarheid en eenduidigheid van de bepaling van de milieu-impact in module D. Tot slot bevelen de onderzoekers aan om bij de gewogen 1-puntscore over de hele levenscyclus (MKI/MPG) het aandeel voorziene recycling en hergebruik met de module D expliciet zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van een aparte vermelding.
 

Vervolg

Stichting NMD heeft de aanbevelingen aanvaard en onderneemt stappen om hieraan gehoor te geven. De stichting zal het initiatief nemen om:
a) de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken te voorzien van een landelijke richtlijn met criteria voor toepassing van forfaitaire scenario’s voor mogelijkheden voor recycling en hergebruik en zal de bouwsector daarbij betrekken.
b) de aanbevelingen t.a.v. de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken verder te concretiseren en dit voor te leggen aan de beleidscommissie (BMNL).
c) de aanbevelingen t.a.v. product category rules (PCR) doorgeven aan de brancheorganisaties van de betreffende materiaalsoorten.
 
Voor nadere informatie over het onderzoek kunt u terecht bij Stichting NMD of TNO.

 

De toepassing van mogelijkheden voor recycling en hergebruik in een LCA-berekening behoeft nadere duiding
-