Nationale Milieudatabase

De Nationale Milieudatabase (NMD) is gevuld met productkaarten. Een productkaart bevat algemene informatie over het desbetreffende product, zoals naam, levensduur en functionele eenheid. Aanvullend daarop bevat het milieu-informatie die verkregen is uit een levenscyclusanalyse. In de Bepalingsmethode staat vermeld welke milieu-informatie een productkaart dient te bevatten ten tijde van invoer in de NMD.

Categorieën productkaarten

Voor alle producten potentieel aanwezig in de referentiegebouwen volgens de energieprestatieregelgeving (BENG) staat er een productkaart met milieu-informatie in de NMD. Als er afgezien daarvan vanuit de (consumenten)markt behoefte is aan een kaart voor een nieuw product, dan kan de NMD de markt benaderen om een specifieke productkaart op te stellen. Een andere optie is dat de NMD, volgens een interne procedure, besluit om voor een nieuw product een merkongebonden (categorie 3) kaart op te stellen. Er zijn in de NMD drie categorieën productkaarten te onderscheiden:

Categorie 1:

Merkgebonden data van fabrikanten en toeleveranciers. Toetsing: getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het NMD-Toetsingsprotocol. Openbaarheid: productkaart openbaar, milieu-informatie beperkt toegankelijk.

Categorie 2:

Merkongebonden data (merkloos) van groepen van fabrikanten en/of toeleveranciers en branches. Toetsing: getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het Toetsingsprotocol, met vermelding van representativiteit (representatief voor bijvoorbeeld de Nederlandse markt of een groep van producenten). Openbaarheid: productkaart openbaar, milieu-informatie beperkt toegankelijk.

Categorie 3:

Merkongebonden data (merkloos) van Stichting Nationale Milieudatabase. Toetsing: niet getoetst volgens het Toetsingsprotocol. Openbaarheid: productkaarten en basisprofielen openbaar.

Geldigheid productkaarten

De database werkt met een periodieke vervaldatum van productkaarten van 5 jaar. Na deze periode moeten productkaarten aangepast worden. Tussentijds kunnen de productkaarten ook gewijzigd worden door de dataleverancier, bijvoorbeeld na veranderingen in het productieproces die van invloed zijn op de milieuprestatie. Data-eigenaren kunnen via een online invoerapplicatie zelf productkaarten invoeren en wijzigen.

> Meer informatie over invoeren van productdata is hier te lezen.

Rapporten categorie 3 kaarten

Sinds 1 juni 2020 worden alle nieuwe categorie 3 productkaarten geleverd met een rapport waarin de uitgevoerde LCA staat toegelicht; de opbouw staat omschreven, inclusief een toelichting op de keuzes die zijn gemaakt. De LCA-rapporten voor GWW-producten zijn beschikbaar en verdeeld over 5 bestanden. Hieronder staat aangegeven welke hoofdstukken (gebaseerd op de RAW-hoofdstukken, te vinden in de functionele beschrijvingen) zijn opgenomen in welk deel:

 

  • DEEL 1: H11 Sloopwerken; H18 Baggerwerk (incl. scheepsbrandstoffen); H21 Bemaling; H22 Grondwerken; H23 Drainage; H24 Sleuf en sleufloze technieken; H25 Leidingwerken; H32 Bebakening (Voor verkeersportalen ingedeeld in H32.2: zie DEEL 3); H33 Afschermingsvoorzieningen; H34 Verlichting; en H35 Bovengrondse voorzieningen.
  • DEEL 2: H36 Geluidbeperkende constructies; H38 Spoor- en tramwerken.
  • DEEL 3: H41 Funderingsconstructies; H42 Betonconstructies; H43 Staalconstructies (incl. verkeersportalen); en H44 Houtconstructies.
  • DEEL 4: H47 Kleine kunstwerken; H50 Afval- en reinigingsdiensten; en H51 Groenvoorzieningen.
  • DEEL 5: H52 Kust- en oeverwerken.H53 Remming- aanleg- en afmeerwerken; en H56 Conserveringswerken.
  • DEEL 6: H61 Werken van algemene aard (Plankenhekwerk hout); H62 Verkeersmaatregelen; H64 Flora- en faunavoorzieningen; H80 Funderingslagen; H81 Bitumineuze verhardingen; H82 Betonverhardingen; H83 Elementverharding; H84 Bijzondere verhardingen; H99 Voegovergangen en H1000-8000 Processen.