Volgende stap in de harmonisatie van bepalingen van milieurelevante prestaties in de bouw

De Leidraad ‘Kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw’ [CB’23, 2 juli 2020] is van belang voor iedereen die zich met circulair bouwen bezighoudt. De leidraad brengt zoveel mogelijk bestaande meetmethoden voor duurzaamheid en circulariteit bijeen onder één noemer en bevat een vaste verzameling indicatoren.

maandag 15 maart 2021

Eén van de opgenomen indicatoren is de hoeveelheid primair materiaal dat hernieuwbaar is. Daarbij is vermeld dat bij hernieuwbare materialen informatie moet worden toegevoegd die aantoont dat aan de voorwaarden voor hernieuwbaarheid is voldaan. Tot op heden zijn die voorwaarden voor prestatiebeschrijvingen bij bouwproducten niet geoperationaliseerd in algemeen toepasbare regels.

Stichting NMD vindt het belangrijk dat er een verdere conversie ontstaat tussen de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en de indicatoren uit de Leidraad. Daarom laat Stichting NMD onderzoeken hoe materialen zijn te benoemen/categoriseren als hernieuwbaar om hen daarmee als mainstream te kunnen opnemen in allerlei platforms met, conform de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (hoofdstuk 2), berekende milieueffecten. Of met aanvullende milieukenmerken die passen binnen het Nederlandse systeem van allerlei beleidsinstrumenten.
Hiermee wordt tevens beoogd de zienswijze in de Leidraad “Meten van Circulariteit” en de systematiek van de Nationale Milieudatabase verder nader tot elkaar te laten komen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door NIBE. Na een identificatie van de indicatoren in een Nederlands en Europees beleidsveld wordt een opzet van een eenduidige en controleerbare begripsbepaling opgesteld en besproken in een klankbordgroep.  Voorts wordt de opzet nader geconcretiseerd in een algemeen toepasbare robuuste methode om de milieu-impact van hernieuwbaar materiaal (input) te kunnen uitdrukken.

Het eindrapport volgt daarna de klassieke ronde langs de TIC (Technisch-inhoudelijke commissie), een openbare consultatieronde en de BMNL (beleidscommissie milieuprestatie Nederland). Naar verwachting zal de consultatieronde net na de zomer 2021 plaatsvinden.