Nieuwe MKI Plafondwaarden en Circulariteitseisen voor beton

maandag 27 november 2023

Het Betonakkoord heeft in nauwe samenwerking met BouwCirculair, Betonhuis, opdrachtgevers en bouwbedrijven nieuwe MKI- en circulariteitseisen opgesteld. De nieuwe eisen gelden vanaf 1 oktober 2023 en zullen een belangrijke bijdragen leveren aan de verduurzaming van de betonbouw.

Ten opzichte van 2021 zijn de MKI-plafondwaarden gedaald met gemiddeld 10%. Deze waarden zijn vastgesteld voor alle relevante productgroepen, zoals beschreven in de productbladen van BouwCirculair. In deze productbladen zijn ook uitzonderingen opgenomen. De productbladen voor de infrastructuur zijn beschikbaar op moederbestek.nl, en die voor bouw en utiliteitsbouw op standaardbestek.nl.
De nu gepubliceerde MKI-waarden fungeren als minimale eisen in contractvoorwaarden en kunnen worden nageleefd door de gehele betonbranche. Verdere stimulatie van strengere (koploper)waarden kan worden bereikt door het belonen van lagere MKI-waarden als gunningscriteria.

In de nieuwe circulariteitseisen is opgenomen dat opdrachtgevers bij sloop eerst moeten onderzoeken of de levensduur van een gebouw of brug kan worden verlengd. Indien niet mogelijk, wordt circulair slopen verplicht, met prioriteit voor hergebruik van beton- en staalelementen, gevolgd door recycling van reststromen die dan hergebruikt worden in de bouw. Als eerste stap in de recycling van betonreststromen wordt prioriteit gegeven aan het vervangen van een percentage van het volume primaire toeslagmaterialen door secundair toeslagmateriaal in de vorm van betongranulaat. Voor deze eisen wordt voorlopig verwezen naar de productbladen van BouwCirculair.

De eisen voor 2023 hanteren nog niet de koploperaanpak, wat betekent dat wat koplopers in de markt al realiseren, 2-3 jaar later de norm zal zijn voor het peloton. In 2025 zal deze aanpak wel worden gehanteerd, wat naar verwachting resulteert in aanzienlijk strengere MKI-waarden voor dat jaar.

Standaardbestek en moederbestek

In een bestek zijn de overeengekomen kwaliteiten en procedures voor de uitvoering van werken vastgelegd. Alle tekeningen, kleuren- en materiaalstaten, adviezen, berekeningen en dergelijke van de architect, de constructeur, installatie-adviseur et cetera in het bouwbestek worden beschreven, inclusief hun onderlinge samenhang. Een gestandaardiseerd bestek is de neerslag van intensief overleg tussen materiedeskundigen uit de kringen van opdrachtgevers en aannemers. Het spoort met nationale, maar ook met Europese regelgeving en bevat de laatste stand der techniek. In de GWW-sector wordt  de RAW-systematiek als standaardbestek aangehouden. De B&U-sector kent de STABU-systematiek.

In het moeder of bureaubestek wordt de standaardbestekeisen van een organisatie vastgelegd. In het ‘Duurzaam Moederbestek’ zijn de eisen geformuleerd waaraan duurzame producten moeten voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.

Meer informatie:

Moederbestek  

Standaardbestek

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden