Meervoudig gebruik van de milieuprestatieberekening en de Nationale Milieudatabase

donderdag 26 maart 2020

Niet alleen in het Bouwbesluit wordt voor de bepaling van de milieuprestatie verwezen naar het systeem van de Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken en de daaraan gekoppelde Nationale Milieudatabase (NMD). Ook regelingen als MIA/VAMIL, duurzaam inkopen/aanbesteden van kantoorgebouwen en GWW-werken, certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL en GPR verwijzen naar datzelfde systeem. Dit geeft de bouwsector eenheid in denken en voorkomt het maken van dubbele kosten.

 

Verschillende opdrachtgevers in de GWW-sector gebruiken de MKI als gunningscriterium bij aanbestedingen. Om aanbestedende diensten ondersteuning te bieden om meetbare duurzame oplossingen in te kopen, heeft PIANOo een handreiking opgesteld met informatie over het toepassen van de MKI in het aanbestedingsproces. De handreiking biedt heldere uitleg over LCA, Bepalingsmethode, MKI en dergelijke, en biedt tevens informatie over wat aanbesteden met LCA en MKI van een organisatie vraagt. Vooral Rijkswaterstaat is zeer actief op het gebied van duurzaam aanbesteden, maar ook waterschappen, provincies en gemeenten gaan steeds meer over op duurzaam inkopen met behulp van de bepalingsmethode.

Ondernemers die een duurzaam gebouw laten bouwen kunnen belastingvoordeel behalen als zij hergebruikte of gerecyclede materialen toepassen (de zogenaamde MIA/VAMIL-regeling). Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten zij ook de milieuprestatie-berekening indienen. Kortom de inzet van de bepalingsmethode en NMD is veel breder dan alleen de bouwregelgeving.

Een belangrijk kenmerk van de Bepalingsmethode is het uitgangspunt van een prestatiebepaling op het niveau van gebouw en GWW-werk. Qua systematiek is dit gelijk aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Zo kan de milieuprestatie integraal en in samenhang wordt ontworpen en beoordeeld. In de meeste regelingen wordt de vereiste milieuprestatie uitgedrukt in een zogenaamde 1-puntscore. Deze 1-puntscore wordt voor de gebouwen (B&U) aangeduid met MPG en voor de GWW met MKI. Het verschil tussen gebouwen en GWW-werken is dat voor de gebouwen het eindresultaat wordt gedeeld door de vierkante meters bruto vloeroppervlakte per jaar terwijl deze deling voor een GWW-werk niet relevant is; daar wordt de MKI per project uitgedrukt in een totaal en gedurende de levensloop.

De toepassingsmogelijkheden van het systeem van Bepalingsmethode en NMD zijn onlangs instrumenteel vergroot. De structuur van de NMD is gewijzigd waardoor de milieueffecten van grondstoffengebruik in productiefase en van hergebruik en recycling apart inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Voorts geeft de structuur de mogelijkheid om andere gegevens uit een LCA-rapport op te nemen. Te denken valt aan massa’s grondstofstromen per producteenheid en percentage gerecycled materiaal. Het systeem kan daarmee functioneren als een gedragen en gestructureerde ordening van brondata om kwaliteitsbeleid in de bouw op te stoelen en is onmisbaar om de route naar circulair bouwen uit te zetten en te monitoren. Verwacht mag daarom worden dat steeds meer fabrikanten en branches de noodzaak tot verduurzaming zien en de milieudata van hun producten laten opnemen in de NMD. Het einddoel is immers een volledig circulaire bouw in 2050. 

*) Fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Auteur: drs. ing. Harry Nieman, Nationale Milieudatabase.

 

Reactie: 
Een attente lezer wees ons er op dat naast Rijkswaterstaat ook Pro-rail zeer actief is op het gebied van duurzaam aanbesteden met behulp van de bepalingsmethode.