De Versnellingsactie van 11 naar 19 milieu-impact categorieën is afgerond!
 

dinsdag 29 augustus 2023

Eind juli was het zover; 31 juli was de einddatum van het project Versnellingsactie van 11 naar 19 milieu-impact categorieën. Hoe is dit project verlopen en heeft de stichting met dit project het beoogde doel behaald? We vroegen het projectleider John Drissen. 

Nog even in het kort: waarom is de Versnellingsactie twee jaar geleden gestart?

Op gebouwniveau wordt nog steeds gerekend met de oude set impact categorieën A1 (in deze set zitten 11 impactcategorieën). Hierdoor moesten milieuverklaringen en basisprofielen die voor 2021 geleverd zijn worden herzien. St. NMD heeft 2 jaar geleden het besluit genomen om data in een hoger tempo te gaan updaten om te zorgen dat we binnenkort met set A2 (met 19 impactcategorieën) op gebouwniveau kunnen gaan rekenen. Hiermee sluiten we aan op de huidige Europese normen die gebaseerd zijn op de EN 15804+A2:2019. Met deze data set A2 worden o.a. de CO2 emissies, de milieueffectcategorieën verzuring, vermesting, zomersmog, humane toxiciteit en ecotoxiciteit inzichtelijker gemaakt. 

Projectleider Versnellingsactie NMD

John Drissen

Wat was het doel en is dit behaald?

Naast het inhoudelijk eerder genoemde doel ging dit project om het vernieuwen van 240 cat. 1 en 2 milieuverklaringen en 69 basisprofielen. Van 80% van deze data is of wordt op zeer korte termijn een geupdate dataset gepubliceerd. De rest van de data wordt door de dataeigenaren buiten de regeling geactualiseerd en de relevante data die gedeactiveerd is wordt opgenomen in het Witte Vlekken project. 

Hoeveel tijd zit er tussen het aanleveren van de data aan de NMD en de publicatie in de NMD?

We constateren dat het opnemen van de data in de NMD niet altijd eenvoudig is geweest. Een van de factoren die van grote invloed is, is een tekort aan LCA-opstellers en erkende LCA-experts. Hierdoor hebben dataeigenaren meer tijd nodig gehad om de data aan te leveren. Dit betekent nu voor ons dat we veel data in één keer binnen krijgen. Dat kost ons extra tijd en extra capaciteit die we nodig hebben voor het definitief beoordelen van alle aanvragen. Daarnaast is het ook zo dat cement gerelateerde producten meer tijd nodig hebben gehad omdat het nieuwe PCR cement pas in april is goedgekeurd. Data eigenaren zijn nu druk bezig om z.s.m. deze data aan te leveren. 

Staat alle data nu in de database?

Nee, nog niet. Met name de cement gerelateerde producten worden in Q3 verwacht.

Wat zijn de belangrijkste tips die je kan geven naar aanleiding van dit project?

Hou de innovaties en veranderingen in de materialen goed bij in een LCA . Wanneer er dan data nodig zijn waarin deze nieuwe productveranderingen verwerkt zijn, kan dit beschikbaar gesteld worden voor onze gebruikers.

Zijn er zaken naar boven gekomen die je van tevoren niet had verwacht? 

We hebben de regeling nauwkeurig bestudeerd en zo in elkaar gezet dat duidelijk te zien zou zijn wanneer een dataset vervangen zou zijn door een nieuwe dataset. Dat is niet gebeurd. Sommige dataeigenaren hebben er een heel project van gemaakt en het is niet altijd eenvoudig te achterhalen hoe de oude dataset vervangen is. Hiervoor hebben we de expertise van TAUW, een extern bureau, ingeschakeld om de geleverde data inhoudelijk te beoordelen op de voorwaarden van de vergoedingsregeling. Dit vraagt afstemming tussen de LCA opsteller en de fabrikant onderling maar ook tussen de dataeigenaar, de LCA opsteller, de erkende LCA deskundige en de NMD. 

Komt er een vervolg?

Met een complete set A2 data in de NMD kunnen we verder met de volgende doelen om op bouwwerkniveau de MPG en MKI te gaan berekenen. Met deze nieuwe data is de overheid ook bezig met beleidsdoelen rondom het vernieuwen van de referentiegebouwen en een GWP eis waarin de CO2 emissies worden bepaald.