Blog #8 Belangrijk versus urgent

 

Moet het MPG-stelsel naast milieu meer aandacht geven aan klimaat?

De Amerikaanse president Eisenhower was van mening dat hij maar twee soorten problemen had: urgente en belangrijke. Volgens Eisenhower waren urgente problemen nooit belangrijk en de belangrijke problemen nooit urgent! Een prikkelend standpunt dat stof tot nadenken geeft.

maandag 13 juni 2022
Bij de Nationale Milieu Database streven we naar een duurzame gebouwde omgeving. Daarvoor kijken we naar vraagstukken op het gebied van klimaat en milieu. Beide onderwerpen zijn natuurlijk belangrijk, dat staat buiten kijf. Maar klimaat is niet alleen belangrijk maar ook urgent. Steeds duidelijker worden we geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. We moeten vaart maken om de doelstellingen van Parijs te halen en opwarming van de aarde te beperken. Bij milieu in bredere zin wordt minder op urgentie gehamerd. Misschien onterecht, maar feit is dat klimaat hoger op de politieke agenda staat.
Wat betekent dit voor het MPG-stelsel? Het stelsel biedt een methode om de milieueffecten van een bouwwerk objectief in kaart te brengen. Daarbij wordt gekeken naar de milieueffecten over de hele levenscyclus. Een prima benadering die breed wordt gedragen. En toch is er ook kritiek. Diverse partijen vinden dat er in het MPG-stelsel meer aandacht moet komen voor klimaat vraagstukken die urgent zijn. En dus voor CO2-uitstoot op korte termijn.
Wat is nu wijsheid? Moet het MPG-stelsel zich blijven richten op milieueffecten over de hele levenscyclus? Of moet er extra aandacht komen voor het urgente klimaatvraagstuk en dus voor CO2 op korte termijn? Hier over nadenkend, kan je al snel concluderen dat het niet aan de NMD is om op beleidsniveau te kiezen waar op moet worden gestuurd. Dergelijke beleidskeuzes liggen bij de overheid, in nauwe dialoog met stakeholders in de bouw. De rol en toegevoegde waarde van de NMD ligt in de ontwikkeling van een stelsel dat een objectieve en onafhankelijke bepaling van de effecten van vastgesteld beleid mogelijk maakt.
Als de overheid besluit om in de gebouwde omgeving ook op korte termijn CO2-uitstoot te gaan sturen, zijn er in ieder geval voldoende mogelijkheden. In de levenscyclus analyse van een bouwwerk worden per fase 19 milieu-indicatoren bepaald. Hiermee kunnen nieuwe indicatoren worden ontwikkeld, bijvoorbeeld een aparte indicator voor de GWP-effecten in module A (productie en bouw). Hiermee ontstaat een indicator die geschikt is om de korte termijn klimaat effecten van bouwwerken te beoordelen. Het lijkt de moeite waard om de haalbaarheid hiervan te verkennen.
Belangrijk of urgent? Anders dan Eisenhower suggereert, denken wij dat het verstandig is om vraagstukken in beide categorieën op objectieve wijze in kaart te brengen. Zodat de overheid en stakeholders in de bouw met objectieve indicatoren kunnen sturen op datgene wat ze belangrijk vinden!