Consultatie Wijzigingsblad Bepalingsmethode: Amendement 003

Om de Nationale Milieudatabase (NMD) optimaal aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen en de Europese methode van milieuprestatie van bouwproducten is Stichting Bouwkwaliteit (SBK) een project gestart voor de herstructurering van de NMD. Binnen het project worden tevens diverse technische verbeteringen in de database doorgevoerd. Om het draagvlak te vergroten, is er een openbare consultatieronde, zodat alle betrokkenen bij duurzaam bouwen de mogelijkheid hebben om feedback te geven. U kunt uw commentaar op de voorstellen insturen in de periode van 8 april tot en met 19 mei 2020.

Documenten

Dit zijn de documenten waarop we graag uw feedback ontvangen:

Wijzigingsblad Bepalingsmethode: Amendement 003

Conceptvoorstel circulariteit in de bouwregelgeving 1: Milieuprestatie her te gebruiken producten

Conceptvoorstel circulariteit in de bouwregelgeving 2: Indicatoren circulariteit bouwwerk

Toelichting

Om zowel de invoering als de verwerking van commentaar zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, is onderstaand feedbackformulier opgesteld. Alleen commentaar dat is ingestuurd via het formulier wordt behandeld. Ingediend commentaar in welke andere vorm dan ook (e-mail, mondeling etc.), wordt niet behandeld. Per ingestuurde commentaarregel wordt aangegeven hoe het commentaar getypeerd kan worden:

  • Typefout; denk aan spelling, interpunctie, hoofdletters. Denk ook aan inconsistent gebruik hiervan;
  • Inhoudelijk; dit commentaar is een suggestie ter verbetering van de tekst in de leidraad;
  • Bezwaar; dit commentaar is fundamenteel van aard, het onveranderd behouden van (dit onderdeel van) de tekst leidt er toe dat je de leidraad niet of slechts gedeeltelijk zult gaan toepassen.

Na 19 mei 2020 worden de ontvangen commentaren geclusterd, geanalyseerd en beoordeeld door SBK. Het kan zijn dat bij commentaar in de categorie ‘Bezwaar’ naast een schriftelijke ook een mondelinge toelichting gewenst is. Indien dit het geval is, ontvangt de inbrenger van het bezwaar een uitnodiging om het ingestuurde commentaar te bespreken met medewerker(s) van SBK.

Uiteindelijk zal het Wijzigingsblad Bepalingsmethode (Amendement 003) begin juli 2020 definitief worden gepubliceerd. De twee conceptvoorstellen met betrekking tot circulariteit in de bouwregelgeving worden voorgelegd om commentaar te verzamelen voor een verdiepingsslag. Deze zullen nogmaals ter consultatie worden gelegd, in de vorm van een nieuw Wijzigingsblad behorende bij de Bepalingsmethode.

Contact

Vragen over de documenten en/of de consultatieprocedure kunt u richten aan info@milieudatabase.nl