NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Het NMD-stelsel als kans om milieudoelstellingen t.a.v. recycling en hergebruik prestatiegericht te specificeren

Tijdens Building Holland 2021 heeft Jan-Willem Groot, directeur van Stichting NMD, een presentatie gehouden over hoe je kunt bepalen of een product in een volgende levenscyclus daadwerkelijk kans maakt om als product of als hoogwaardige grondstof hergebruikt te worden.

In zijn presentatie gaf Jan-Willem Groot aan dat de Nationale Milieudatabase een samenhangend stelsel biedt om de milieuprestatie van een bouwwerk te kunnen vaststellen. De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken omvat de gehele levenscyclus van een bouwwerk. Recycling en hergebruik, voor zover toegepast, maken onlosmakelijk deel uit van de levenscyclus. De bepaling is gebaseerd op geverifieerde milieudata van bouwproducten en bouwwerkinstallaties en wordt uitgedrukt in een cijfermatige score. Dat alles maakt het mogelijk om meetbare doelen en ambities te formuleren in de vorm van prestatie-eisen.

Ook biedt het stelsel de mogelijkheid om de milieudoelstellingen ten aanzien van recycling en hergebruik prestatiegericht te specificeren. Deze specificaties kunnen in verschillende fasen van het bouwproces worden ingebracht. In de initiatieffase worden de milieuprestatiegerichte doelstellingen geformuleerd. De specificaties met betrekking tot recycling en hergebruik kunnen zowel voor het begin van de levensfase van een product als voor het einde van de levensfase worden vastgesteld. Vervolgens wordt in de ontwerp- en productiefase de beoogde milieuprestatie vertaald naar een prestatiebeschrijving van het product in het bestek. De LCA van een product kan hierbij als sturingsmiddel worden gebruikt. Scenario’s die gebaseerd zijn op hergebruik en recycling hebben dan de voorkeur. In de opleverfase moet worden getoetst of de in de milieuprestatieberekening opgenomen materialen daadwerkelijk zijn verwerkt.

De sheets van de presentatie zijn hier te downloaden