Op 1 oktober hebben we een wijzigingsblad voor de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken gepubliceerd waardoor per 1 januari 2021 ook de milieu impact van de in zijn geheel her te gebruiken elementen in de milieuprestatieberekening moet worden betrokken.

Om dit te faciliteren is de Stichting NMD voornemens om in overleg met het Platform Cirkelstad productkaarten voor veel in de praktijk toegepaste in zijn geheel her te gebruiken elementen in de NMD op te nemen. Deze landelijke toetsing van de milieukwaliteit bij het hoogwaardig hergebruik van bouwelementen en componenten is een flinke stap voorwaarts.

Vier indicatoren

Deze ontwikkeling past binnen het voornemen van minister Ollongren om hoogwaardig hergebruik en recycling van bouwproducten een volwaardige plek te geven in de berekening van de milieuprestatie van bouwwerken. Zo heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer ook gemeld dat Stichting NMD in harmonie met de Leidraad Meten van Círculariteit van Platform CB’23 bezig is met het opstellen van een handreiking voor de berekening van milieugerelateerde indicatoren circulariteit bouwwerken. In die handreiking worden vier indicatoren geoperationaliseerd die in aanvulling op de resultaten van een LCA uitgevoerd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken kunnen worden berekend. Hoewel de discussie over de naamgeving van deze indicatoren nog moet plaatsvinden gaat het over:

Friday 2 October 2020

Circulariteit en hergebruik en recycling in de berekening milieuprestatie

  • Reductie milieueffect door hergebruik en recycling in inputstromen van materiaalgebruik in bouwwerken
  • Reductie milieueffect door hergebruik in outputstromen van materiaalgebruik in bouwwerken
  • Circulaire/milieu-efficiëntie output- en inputstromen van materiaalgebruik in bouwwerken
  • Hoeveelheden per afvalstroom

Het doel hiervan is het beslechten van discussies over de vraag op welke wijze circulaire maatregelen als hergebruik en recycling moeten worden gewaardeerd. Het opstellen van deze handreiking is een eerste stap in het verder meetbaar maken van milieu-gerelateerde circulariteit met behulp van de bestaande meetmethoden voor milieuprestaties. De wijze van toepassing van de indicatoren, waaronder het opstellen van streefwaarden moet nog wel nader worden uitgewerkt. Stichting NMD zal de ervaringen, die bouwende partijen hiermee opdoen, monitoren en evalueren.

Rekenmethode

Verder heeft de minister gemeld dat er een rekenmethode wordt uitgewerkt voor de berekening van de milieuprestatie van andere bouwwerken dan woningen en kantoren. Ook verbouw en transformatie wordt daarin meegenomen. De brief, die ook nog ingaat op het verplicht stellen van het materialenpaspoort en de financiële ondersteuning van circulair bouwen, is te lezen op de site van de Tweede Kamer.