Begripsbepaling voor hernieuwbaarheid en biobased

Het begrip ‘hernieuwbaar bouwproduct’, waaronder ook het begrip ‘biobased’ valt komt in vele beleidsdocumenten aan de orde. In zijn algemeenheid heeft eenieder een globaal beeld van wat hieronder wordt verstaan. Om een goede focus in de beleidsrealisatie en prestatieafspraken te kunnen maken, is een eenduidige, controleerbare en te kwantificeren begripsbepaling van hernieuwbaarheid nodig.

Friday 3 June 2022

De Stichting NMD heeft aan Agrodome gevraagd een eenduidige, controleerbare en te kwantificeren begripsbepaling van hernieuwbaarheid te geven met criteria en een methodiek voor natrekbaarheid van het declareren van hernieuwbaarheid. Dit rapport is onlangs verschenen.

Hernieuwbaar en biobased bouwen is een middel bij het realiseren van de beleidsdoelen: de milieu-impact van klimaatverandering verminderen en de uitputting van grondstoffen reduceren. Deze milieu-impact van hernieuwbaar en biobased bouwen kan onveranderd worden bepaald met de ‘Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken’

Als aanvulling op de Bepalingsmethode geeft het rapport van Agrodome criteria, toetsingsgrondslagen en controleerbaarheid van hetgeen onder hernieuwbaarheid mag worden verstaan.
De BMNL (Beleidsadviescommissie NMD) heeft geadviseerd de inhoud van het rapport om te zetten in een handreiking. Tot die tijd kan voor het maken van prestatieafspraken gebruik worden gemaakt van de kennis die in het rapport staat.

Begripsbepaling voor hernieuwbaarheid en biobased
-