Welke versie van de Bepalingsmethode geldt waarvoor?

De Bepalingsmethode wordt zowel publiek- als privaatrechtelijk gebruikt. Publiekrechtelijk wil zeggen dat ernaar wordt verwezen in de wet- en regelgeving, in dit geval het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012. Deze wettelijke verwijzing heeft betrekking op de rekenregels uit hoofdstuk 3 en niet op de methodische eisen uit hoofdstuk 2.

Publiekrechtelijke aanwijzing

In artikel 3.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt naar de voor de bouwregelgeving vigerende versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken verwezen. Dat heeft betrekking op de wijze waarop de milieuprestatie-eis moet worden berekend. In artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 staan het toepassingsgebied en de vigerende milieuprestatie-eis vermeld. Om onduidelijkheid te voorkomen, leggen we hier uit hoe de Bepalingsmethode 1.0 van kracht zal worden.

Door deze aanwijzing in de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn de rekenregels uit hoofdstuk 3 van de Bepalingsmethode verplicht te hanteren bij het maken van een milieuprestatieberekening van een bouwwerk binnen het toepassingsgebied. De te gebruiken rekenregels zijn dus uniform; een belangrijke voorwaarde voor een gelijk speelveld in de markt.

Welke versie?

Nu de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 per 1 juli 2020 is gepubliceerd, zal hoofdstuk 3 hiervan in de loop van 2021 de plaats vervangen van hoofdstuk 3 in de momenteel vigerende Bepalingsmethode (v3.0 januari 2019). Dit impliceert een wijziging van artikel 3.1 van de Regeling Bouwbesluit. Private partijen die gebruik maken van de Bepalingsmethode kunnen zelf vastleggen welke versie van de Bepalingsmethode zij voorschrijven, bijvoorbeeld voor berekeningen in BREEAM.

Concluderend

Hoofdstuk 2 van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 zal vanaf 1-1-2021 van kracht worden. Vanaf dat moment zal nieuwe data moeten worden ingevoerd conform de nieuwe methodische eisen.

Hoofdstuk 3 van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 zal op een nog nader te bepalen moment in 2021 worden aangewezen in de Regeling Bouwbesluit 2012. Via onze communicatiekanalen zullen we hierover informeren.

Lees alles over de Bepalingsmethode

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden