As Built toetsing van projectspecifieke LCA's

Steeds vaker wordt bij de aanbesteding van projecten in de spoor- en GWW-sector gebruik gemaakt van de MKI-waarde (de MilieukostenIndicator) als gunningscriterium. Voor het aantonen van de MKI-waarde van het project door de opdrachtnemer worden daarom regelmatig projectspecifieke Levenscyclusanalyses (LCA’s) opgesteld. In grote wegenbouwprojecten gaat het dan vooral om asfalt en beton, maar ook damwanden, geluidsschermen en tal van andere producten, waarvoor een LCA wordt opgesteld.

Deze LCA’s worden gereviewd. Dit is een eis van de opdrachtgever. Deze review is een methodische review. Een erkende toetser toetst of de LCA voldoet aan alle eisen die daaraan gesteld worden in de Bepalingsmethode Milieuprestaties Bouwwerken. Wat (nog) nauwelijks gebeurt, is dat getoetst wordt of het product dat geleverd is, wel aan die LCA-berekening voldoet. Is wel het juiste cement in het beton gebruikt? Zijn wel de aangegeven percentages secundaire grondstoffen gebruikt? Is het transport van de bouwproducten wel met de aangegeven zuinige vrachtauto’s uitgevoerd? Deze toetsing noemen we de As Built-toetsing. Deze is van belang om de opdrachtgever de zekerheid te geven dat hij krijgt waarvoor hij betaald heeft en van belang voor de producenten om een level-playing field te behouden.

SGS INTRON heeft in opdracht van Rijkswaterstaat en Stichting NMD een As Built-toetsingprotocol opgesteld. Het protocol is opgesteld met actieve bijdrage van twee breed samengestelde klankbordgroepen met expertise op het gebied van aanbestedingen, LCA’s, asfalt en beton. Het toetsingprotocol beschrijft de rollen van de LCA-opsteller, van de opdrachtgever en opdrachtnemer, van de inspecteur die de verificatie uitvoert en van de erkende toetser die bij twijfel wordt ingezet. In het rapport zijn uitgewerkte checklists voor de toetsing van de projectspecifieke LCA’s van asfalt en beton opgenomen.
Nu het protocol gepubliceerd is, kunnen opdrachtgevers ermee aan de slag. Met dien verstande dat door ervaringen uit de praktijk het e.e.a. steeds scherper zal worden neergezet in opvolgende versies.

-

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden