X

Deel dit artikel!

Witte Vlekkenproject Installaties van start

Vergoedingsregeling ontwikkeling LCA’s installaties

Fabrikanten en leveranciers van bouwwerkinstallaties die hun producten in de Nationale Milieudatabase (NMD) willen opnemen, komen in aanmerking voor een vergoeding van € 2.500,- voor de ontwikkeling van een Levenscyclusanalyse (LCA) van hun producten. Op 18 mei werd tijdens de VSK-beurs door Stichting NMD, FME en Techniek Nederland een informatiebijeenkomst over de vergoedingsregeling georganiseerd. 

Tijdens de bijeenkomst werd de aanmeldingsprocedure voor de installatiesector opengesteld. De start van de procedure werd omlijst met presentaties over de vergoedingsregeling en het nut en noodzaak van de Nationale Milieudatabase en in het bijzonder van de uitbreiding van de database met productkaarten van bouwwerkinstallaties. De LCA’s vormen de grondslag voor de productkaarten van de NMD.

Hieronder kunt u een samenvatting lezen per presentatie en de bijbehorende presentatie bekijken. De gehele presentatie van de bijeenkomst Installaties kunt u hier bekijken.

Thomas Wellink (RVO)

Thomas Wellink, senior-adviseur duurzaam & innovatief bouwen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie leidde de bijeenkomst. Hij gaf aan dat een met productkaarten goed gevulde Nationale Milieudatabase een belangrijke voorwaarde is om in 2050 te kunnen werken in een circulaire economie. Het Witte Vlekkenproject draagt in belangrijke mate bij aan de invulling van deze voorwaarde. Aan het einde van zijn presentatie toonde Thomas Wellink een tijdlijn voor de aanvraagprocedure van de vergoeding en daarbij ook de besluitvormingsprocedure.

Presentatie van Thomas Wellink 

Tijdlijn procedure vergoeding Installaties

NMD | Fundament voor duurzame bouw – Jan – Willem Groot, directeur Stichting NMD

NMD-directeur Jan-Willem Groot gaf een uitleg over de organisatie en werkzaamheden van de NMD en over het stelsel van milieuprestatie met de Bepalingsmethode en de Nationale Milieudatabase. Hij belichtte onder meer de functie en de werking van productkaarten. Het verschil tussen enerzijds categorie 1 en 2 productkaarten en anderzijds categorie 3 productkaarten (30% in het voordeel van de categorie 1 en 2 kaarten) onderstreept het belang voor fabrikanten en leveranciers om categorie 1 en 2 kaarten te ontwikkelen.

Presentatie Jan-Willem Groot 

Beleidseffecten op de Bouw – Jos Verlinden, ministerie BZK

Jos Verlinden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties benadrukte dat BZK en Stichting NMD in het duurzaamheidsdomein nauw samenwerken, maar dat beiden onafhankelijk van elkaar zijn en werken. Elk in hun eigen domein. BZK houdt zich bezig met de regelgeving, dat wil zeggen met het vaststellen van de MPG-eis, met de gebouwfuncties waarvoor de eis geldt en met het aanwijzen van de Bepalingsmethode ter vaststelling van de MPG. Stichting NMD houdt zich bezig met het beheer van de Bepalingsmethode Milieuprestatie en van de Nationale Milieudatabase. De nauwe samenwerking heeft ertoe geleid dat het BZK besloten heeft het Witte Vlekkenproject financieel en organisatorisch te ondersteunen.

Presentatie Jos Verlinden

Witte vlekken – John Drissen, Stichting NMD

John Drissen, accountmanager van Stichting NMD en projectleider van het Witte Vlekkenproject, liet zien dat de uitbreiding van de NMD met productkaarten van bouwwerkinstallaties een hoge prioriteit heeft. Het project heeft als doel om de NMD met 190 productkaarten uit te breiden. Meer dan de helft hiervan, 100 kaarten, zijn geoormerkt voor installaties. Maar ook voor de installatiebranche is het Witte Vlekkenproject van groot belang. De MKI/MPG-score van bouwwerken wordt voor 30 tot 50% bepaald door installaties. Bij verdere aanscherping van de eisen in de regelgeving zal het belang nog verder toenemen. De markt zal dan dringend behoefte hebben aan categorie 1 en 2 productkaarten van installaties. John Drissen besloot zijn presentatie met een gedetailleerde beschrijving van de aanvraag- en besluitvormingsprocedure.

Presentatie John Drissen 

(l) Walid Atmar (FME) en (r) Thomas Wellink

Ervaring met productkaarten vanuit fabrikant perspectief – Walid Atmar, FME

Walid Atmar sprak namens FME over het belang van de ontwikkeling van NMD-productkaarten voor de installatiesector. Hij memoreerde niet alleen aan de verscherping van de eis aan de milieuprestatie, maar ook aan die van de energieprestatie. Verdergaande energiebesparing en voortzetting van de energietransitie zal ertoe leiden dat de installatiecomponent in de milieuprestatie nog belangrijker wordt. Walid Atmar gaf tips voor het ontwikkelingsproces van een LCA. Hij waarschuwt dat het opstellen van een productkaart een complex en tijdrovend proces is. De belangrijkste tip is om het proces nauwkeurig vast te leggen en te archiveren. Dit vergemakkelijkt de actualisatie van de productkaarten.

Presentatie Walid Atmar 

David Anink (W/E adviseurs)

Framework installaties in NMD – David Anink (W/E adviseurs)

Dat het opstellen van productkaarten van installaties een complex proces is, wordt door Stichting NMD onderkend. Aan David Anink, senior adviseur van W/E adviseurs, is gevraagd om een ‘Framework’ op te zetten met het doel de installatieproducten op een passende manier in de NMD te krijgen. David Anink legt uit dat de NMD onwerkbaar zou worden als elk boutje en schroefje van een installatie en elke productvariant als een productkaart in de NMD zou worden ingevoerd. Voor de gebruikers van de NMD ontstaat er dan een oerwoud aan productkaarten die zij aan elkaar moeten koppelen. Onvermijdelijk zou dit leiden tot een onjuiste of een onvolledige modellering. Tegelijkertijd dient de productkaart gedetailleerd genoeg te zijn om recht te houden aan milieukwaliteit van het installatieproduct. Aan de hand van een aantal gangbare vraagstukken is hij samen met Life Cycle Vision momenteel bezig een framework op te zetten voor een doelmatige invoer van de installatie-productkaarten met onder meer een passend detailniveau, correcte eenheden, een juiste schaling, voldoende productvarianten en de compleetheid van het product. Het Framework zal in juni gereed zijn.

Presentatie David Anink 

LCA’s voor bouwwerkinstallaties – Jeannette Levels LBP|Sight

In aansluiting op het Framework presenteerde Jeannette Levels-Vermeer een stappenplan voor de ontwikkeling van NMD-productenkaarten met betrekking tot installaties. Het betreft een extra stappenplan ter aanvulling op de reguliere procedure voor de ontwikkeling van NMD-productenkaarten en is ontwikkeld vanwege de complexiteit van het installatieproduct. Het Stappenplan geeft antwoord op vragen als ‘Welke producten zijn geschikt voor opname in de NMD?’ en sluit daarbij aan op het door David Anink gepresenteerde Framework. Ook vragen als ‘Welke data zijn er nodig voor het opstellen van een LCA?’ en ‘Kan een LCA kan worden gebruikt die is opgesteld op basis van buitenlandse regels?’, worden in het Stappenplan meegenomen. In juni van dit jaar zal de eerste versie van het Stappenplan worden gepubliceerd.

Presentatie Jeannette Levels

 

Lees meer