NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Stappenplan ter ondersteuning Witte Vlekkenproject Installaties

Stichting Nationale Milieudatabase streeft naar een aanzienlijke uitbreiding van het aantal productenkaarten in de NMD met betrekking tot installaties. Daartoe is het Witte Vlekkenproject in het leven geroepen. Met deze vergoedingsregeling worden leveranciers en producenten van installaties aangemoedigd een categorie 1 productkaart te ontwikkelen.
Het invoeren van installatie-producten in de Nationale Milieudatabase is echter niet altijd makkelijk. Om de installatiebranche bij de ontwikkeling van LCA’s van bouwwerkinstallaties te ondersteunen heeft Stichting NMD een ‘Stappenplan’ opgesteld.

Installaties kunnen zijn opgebouwd uit een groot aantal producten die op zichzelf staan, maar op een complexe manier met elkaar samenhangen. Die samenhang is te vinden op detailniveau (in de bedrading, de koppelingen, de afsluiters), maar ook op systeemniveau (bijvoorbeeld de opwekking, de distributie en de afgifte als componenten van een warmte-installatie). Bovendien kennen gelijksoortige installatieproducten een grote variëteit aan uitvoeringen, aan functies, aan vermogen, aan debieten, etc. De veelheid aan producten en de onbekendheid met de samenhang der componenten zou voor de gebruiker van de MPG-software een doolhof aan mogelijkheden opleveren. De vraag dringt zich dan al snel op welke installatieproducten geschikt zijn voor opnamen in de NMD, hoe de producten gecategoriseerd moeten worden, hoe compleet de producten zijn en hoe schaalbaar. Het Stappenplan is erop gericht om de installatiebranche hiervoor praktische handvatten te bieden.
 

Stappenplan

Het Stappenplan LCA’s bouwwerkinstallaties is ontwikkeld door Jeannette Levels van LBP|Sight. “Het Stappenplan geeft een indicatie welke producten geschikt zijn voor opname in de NMD. Complete installatiesystemen vormen daarbij geen probleem en staan nu al in de NMD. Maar hoewel het niet werkbaar is om alle onderdelen van een installatie in de NMD op te nemen, is het wel van belang om bepaalde componenten specifiek in de NMD op te nemen, zoals bijvoorbeeld reserve-onderdelen. Een circulatiepomp is een voorbeeld daarvan. De circulatiepomp is van belang bij vervanging in de onderhoudsfase, maar kan ook in een andere installatie kan worden hergebruikt. De circulatiepomp is daardoor een product dat in aanmerking komt voor opname in de NMD. Met behulp van het Stappenplan wordt dit aangegeven en met behulp van het Framework kan de pomp in de systematiek worden geordend.”

Naast de productkeuze geeft het Stappenplan aanwijzingen geven voor het verzamelen van de milieudata, de kwaliteit van de data (zoals over de representativiteit van de verzamelde gegevens) en de te nemen stappen in de LCA-berekening. “De meeste aandacht gaat naar de productiefase”, stelt Jeannette Levels, “maar ook de gebruiksfase en de sloop- en verwerkingsfase zijn van belang. Als je in de gebruikshandleiding voorschrijft dat jaarlijks een bepaald filter moet worden vervangen, dan dienen al deze vervangingsfilters in de milieuprestatieberekening te worden meegenomen. Voor de sloop- en verwerkingsfase is het noodzakelijk om het eindeleven-scenario vast te stellen. Maar de forfaitaire scenario’s zijn conservatief. Je moet jezelf de vraag stellen of het de moeite waard is om voor het product een specifiek scenario op te stellen.”

Ten slotte gaat het Stappenplan nader in op de vraag op welke wijze niet-Nederlandse EPD’s en andere milieuverklaringen een rol in de dataverzameling kunnen spelen.