Wat is hernieuwbaarheid?

Het begrip ‘hernieuwbaarheid’ komt vaak terug in beleidsstukken. Om verschil in interpretatie te voorkomen, is eenduidige begripsbepaling belangrijk. 


In dit artikel staat de belangrijkste informatie momenteel beschikbaar hierover samengevat. 
Deze informatie is gebaseerd op:

Definitie hernieuwbare content

Het percentage hernieuwbare grondstoffen dat is toegepast is op te splitsen in hernieuwbare grondstoffen van abiotische oorsprong, zoals bijvoorbeeld Nederlandse rivierklei en grondstoffen van biotisch oorsprong, zoals grondstoffen uit planten, bomen en dieren. (BRL 7010)

Definitie hernieuwbare grondstof

Grondstof uit een bron die wordt geteeld, natuurlijk aangevuld of natuurlijk gereinigd op een menselijke tijdschaal.

  • Opmerking 1: een hernieuwbare bron kan worden uitgeput, maar kan toch oneindig blijven bestaan met goed rentmeesterschap. Voorbeelden zijn: bomen in het bos, grassen in grasland, vruchtbare grond. (EN15804+A2)
  • Opmerking 2: Grondstoffen die door middel van techniek hernieuwbaar worden, zoals recycling, worden niet gezien als natuurlijk groeiende of zuiverende grondstoffen (EN15804+A2)
  • Opmerking 3: in deze context refereert de menselijke schaal meer nog aan de gemiddelde levensduur van een mens dan aan de periode waarop de mens bestaat. (EN15804+A2)

Hernieuwbare materialen

Materialen van hergroeibare, biologische oorsprong, waarbij materiaal ingebed in geologische formaties en/of gefossiliseerd materiaal wordt uitgesloten. Herwinbare, abiotische materialen, mits deze door natuurlijke ecosystemen worden aangevuld of gezuiverd op een mensenlijke tijdschaal (75-100 jaar)
(Agrodome, 2022)

Hernieuwbare materialen
Materialen van hergroeibare, biologische oorsprong, waarbij materiaal ingebed in geologische formaties en/of gefossiliseerd materiaal wordt uitgesloten

Herwinbare, abiotische materialen, mits deze door natuurlijke ecosystemen worden aangevuld of gezuiverd op een mensenlijke tijdschaal (75-100 jaar)

(Agrodome, 2022)

Aanvullende richtlijnen

Voor een goede toepassing van hernieuwbare materialen, zijn een tweetal aanvullende richtlijnen aan te wijzen. Namelijk:

  • duurzame winning
  • biodiversiteit

3.1. Duurzame winning

Om de winplaats geschikt te houden voor een doorlopende voorraad aan materiaal, is het belangrijk deze niet te verslechteren door uitputting, verstorende grondwerkzaamheden of gebruikte stoffen bij de teelt en winning. Er bestaan diverse afspraken per productgroep voor behoud van duurzame winning. (Agrodome, 2022)

3.2 Biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over het behoud van ecosystemen en het productievermogen hiervan. Het is daarom belangrijk dat deze in stand blijft of verbeterd om een materialenstroom te waarborgen. Belangrijke oorzaken voor verlies aan biodiversiteit zijn: verandering van landgebruik, vervuiling, klimaatverandering, niet duurzaam grondgebruik, overexploitatie en invasieve soorten die andere soorten verdringen. (Agrodome, 2022)

Let op!

Deze richtlijnen zijn niet randvoorwaardelijk voor de bepaling van hernieuwbaarheid en er bestaat nog geen eenduidigheid over de wijze van aanpak en controle ervan. Alsnog zijn het belangrijke onderwerpen en daarom als aanvullende richtlijnen opgenomen in dit document om een aanzet te geven tot verdere specificatie.

Download