Toetsing van de milieudata

Voordat categorie 1 en 2 data wordt toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase (NMD) moet de milieudata en het bijbehorende LCA-dossier getoetst worden door een door Stichting NMD erkende LCA-deskundige. De toetsing heeft als doel te beoordelen of de aangeleverde milieudata is opgesteld conform de Bepalingsmethode. Data-eigenaren (bedrijf of branche) mogen zelf kiezen welke erkende LCA-deskundige de milieudata van hun product gaan controleren en dragen de kosten voor de uitvoering van de toetsing.

NMD-Toetsingsprotocol

Alle data opgenomen in de NMD na 1 januari 2020, moeten beoordeeld worden op basis van het vigerende NMD-Toetsingsprotocol. Bij wijziging van de Bepalingsmethode wordt het NMD Toetsingsprotocol daarop aangepast. Per 1 juli 2019 is daarom een amendement bij het NMD Toetsingsprotocol van kracht. Data die zijn getoetst conform voorgaande versies van het NMD Toetsingsprotocol kunnen helaas niet worden opgenomen. Vanaf 1 januari 2021 zal er een nieuw toetsingsprotocol vigerend worden.

Data-review in de NMD

De data zoals ingevoerd in de NMD wordt pas gepubliceerd, nadat deze is gecontroleerd. Voor categorie 1 en 2 data wordt de toetsing gedaan door de erkende LCA-deskundigen. Via de invoermodule wordt men aangewezen door de LCA-uitvoerder van de data in kwestie. De stappen die men moet nemen om data te reviewen en goed te keuren staan omschreven in een handleiding. Na goedkeuring wordt de data automatisch de volgende dag gepubliceerd in de NMD.

Aanmelden Erkende LCA-Deskundigen

Een LCA-expert kan in aanmerking komen voor erkenning als onafhankelijk, gekwalificeerde, derde partij voor het toetsen van LCA’s indien hij of zijn voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. De gegadigde kan bij Stichting NMD een aanvraag doen door het invullen van een aanvraagformulier en het meeleveren van de benodigde bewijsstukken, conform de erkenningsvoorwaarden. Aan erkenning als LCA-deskundige zijn jaarlijkse kosten verbonden. Deze zijn te vinden op de pagina ‘Tarieven 2021’

Pré-toets voor project specifieke LCA’s

De pré-toets is een eerste controle op project specifieke LCA’s (met name voor de GWW-sector) en zorgt voor kwaliteitsborging van de LCA vroegtijdig in het proces. De toets wordt uitgevoerd door een door Stichting NMD erkende LCA-deskundige en is gebaseerd op de uitgangspunten van de Bepalingsmethode. Door gebruik van de pré-toets kunnen de opdrachtgevers en opdrachtnemers in de aanbesteding- en ontwerpfase meer zekerheid krijgen over de ingediende LCA’s, zonder dat de partijen in dit stadium voor hoge kosten komen te staan. Met behulp van de pré-toets kan worden gecontroleerd of de LCA deskundig is opgesteld en aan de Bepalingsmethode voldoet, zonder dat er een complete review wordt uitgevoerd. De pré-toets is dan ook geen vervanging van de toetsing van de milieudata conform het Toetsingsprotocol, die uitgevoerd dient te worden voor oplevering van het project, en biedt geen garantie dat de resultaten van de LCA niet afwijken.

As built toetsing van projectspecifieke LCA’s

Steeds vaker wordt bij de aanbesteding van projecten in de spoor- en GWW-sector gebruik gemaakt van de MKI-waarde (de MilieukostenIndicator) als gunningscriterium. Voor het aantonen van de MKI-waarde van het project door de opdrachtnemer worden daarom regelmatig projectspecifieke Levenscyclusanalyses (LCA’s) opgesteld. In grote wegenbouwprojecten gaat het dan vooral om asfalt en beton, maar ook damwanden, geluidsschermen en tal van andere producten, waarvoor een LCA wordt opgesteld.

> Lees meer over het As built toetsingsprotocol