NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

CO2 opname in bouwmaterialen

De NMD wordt er regelmatig op gewezen dat in verschillende rapporten en artikelen en tijdens discussies de stelling wordt geponeerd dat de CO2 opname in bouwmaterialen niet overeenkomstig EN 15804 is opgenomen in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

Een veel gehoord citaat is: In ons Nederlandse LCA systeem wordt de CO2 opname niet correct berekend, namelijk door de CO2 opname niet toe te rekenen en de uitstoot bij verbranding ook niet. Feitelijk wordt hiermee de tijdelijk opgeslagen CO2 (gedurende de levensduur van een ‘biobased’ product) geheel niet in de berekening van de Global Warming Potential (GWP) verrekend. Of varianten op dit citaat.

Reactie NMD

Wij geven daar graag een reactie op:
De NMD versie 3.0 volgt wel degelijk de nieuwe versie van de norm: EN 15804: A2 (2019).

Dat betekent dat in alle modules A1 tot en met C4 (einde gebouwlevensduur) en de potentiële milieuvoordelen en -belasting buiten de systeemgrens (module D) de opname en emissie van biogeen koolstof wordt meegenomen. In de nieuwste versie van de norm is Klimaatverandering – biogeen bovendien een aparte impactcategorie geworden, waardoor deze effecten apart in beeld komen.

De LCA-methodiek ‘slaat de tijd plat’ en gaat er vanuit dat alles hier en nu plaats vindt: van de winning van grondstoffen die al eerder plaats vond tot aan het einde van de levensduur van een bouwwerk in de (vaak verre) toekomst.
Met de nieuwe versie van EN 15804 is het meenemen van de modules C en D verplicht geworden. Op verschillende plaatsen in de normtekst wordt er nadrukkelijk op gewezen dat daar niet van mag worden afgeweken bij producten die biobased materiaal bevatten. Zoals:

5.2 Types of EPD with respect to life cycle stages covered
All construction products and materials shall declare modules A1-A3, modules C1-C4 and module D…

NOTE 1 This means any product containing biogenic carbon cannot omit the declaration of modules C1–C4 and module D.

C.2 Calculation rules for the climate change impact category

C.2.4 Biogenic global warming potential (GWP-biogenic)
This indicator accounts for GWP from removals of CO2 into biomass from all sources except native forests, as transfer of carbon, sequestered by living biomass, from nature into the product system declared as GWP-biogenic. This indicator also accounts for GWP from transfers of any biogenic carbon from previous product systems into the product system under study…..

Impacts are declared in the modules where they occur. Removals of biogenic CO2 into biomass (with the exclusion of biomass of native forests) and transfers from previous product systems shall be characterised in the LCIA as –1 kg CO2 eq./kg CO2 when entering the product system. Emissions of biogenic CO2 from biomass and transfers of biomass into subsequent product systems (with the exclusion of biomass of native forests) shall be characterized as +1 kg CO2 eq./kg CO2 of biogenic carbon, see EN ISO 14067:2018, 6.5.2.

NOTE 2 The amount of CO2 taken up in biomass and the equivalent amount of CO2 emissions from the biomass at the point of complete oxidation results in zero net CO2 emissions when biomass carbon is not converted into methane, non-methane volatile organic compounds (NMVOC) or other precursor gases.

Bepalingsmethode

In paragraaf 2.7.2.5.van de Bepalingsmethode Milieuprestatie is de vereiste informatie over de biogeen koolstof inhoud geregeld. Hierbij is aangegeven dat de EN 15804/A2:2019 van toepassing is. In de het Europese normblad EN15804/A2:2019 is in artikel 5.4.3. Additional information on carbon offset, carbon storage and delayed emissions het volgende opgenomen:
Carbon offset processes are not part of the product system under study. Carbon offset shall not be included in the calculation of the GWP.
Note A: carbon offset is a reduction in emissions of carbon dioxide or other greenhouse gases made in order to compensate for an emission elsewhere. The effect of temporary carbon storage and delayed emissions, i.e. the discounting of emissions and removals, shall not be included in the calculation of the GWP.

Met name de Note is hier relevant. Het effect van tijdelijke koolstofopslag en vertraagde emissies, dat wil zeggen het verdisconteren van emissies en opname, mag volgens de norm niet worden meegenomen in de berekening van Global Warming Potential (GWP).

Wij volgen zo veel als mogelijk de Europese normalisatie zodat prestatiebeschrijvingen van bouwproducten met het oog op een vrij handelsverkeer uniform zijn. Zo ook in het geval van de bepaling van CO2 opname in bouwmaterialen’.

Nu kan het zijn dat organisaties het niet eens zijn met bepaalde passages uit die Europese normalisatie en in vervolg daarop ook niet met de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Indien men aanpassing wil in de bepaling van CO2 opname in bouwproducten, zal dat moeten worden aangekaart via de structuur van de Europese normalisatie-organisatie CEN.