Voorwaarden gebruik beeldmerk NMD

GEBRUIKSVOORWAARDEN MERK NATIONALE MILIEUDATABASE

De Stichting Nationale Milieudatabase (“NMD”) is uitsluitend rechthebbende op het onderstaande beeldmerk:

NMD verleent onder de hierna opgenomen voorwaarden aan ondernemingen waarvan producten zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase (“NMD”) toestemming om bovenstaand beeldmerk te gebruiken.

1. Door gebruik te maken van het beeldmerk, stemt de onderneming in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden.

2. Het beeldmerk mag gebruikt worden op milieuprestatieverklaringen van materialen, bouwproducten en gebouwinstallaties waarvan de LCA-milieudata zijn opgenomen in de NMD en onder vermelding van de bijbehorende unieke codering van het product in de NMD.

3. Het is aan de onderneming welke vormgeving van de milieuprestatieverklaringen wordt gehanteerd.

4. Het gebruik van het beeldmerk:
a. dient zodanig te zijn dat het 1-op-1 kan worden gerelateerd aan de door de onderneming aangereikte LCA-milieudata voor opname in de NMD;

b. dient zodanig te zijn dat het vertrouwen van het publiek in het beeldmerk, NMD niet kan worden of wordt beschadigd;

c. is alleen toegestaan in de exacte kleuren en verhoudingen zoals het beeldmerk hierboven is afgebeeld. 

d. mag niet de indruk wekken dat de onderneming de rechthebbende is op het beeldmerk;

e. mag niet de onterechte indruk wekken dat alle door de onderneming vermarkte producten zijn opgenomen in de NMD;

f. dient in overeenstemming te zijn in lijn met nadere door NMD te geven gebruiksinstructies.

5. In geval van gebruik op een website, vermeldt de onderneming (bijvoorbeeld op de pagina met juridische informatie) dat het beeldmerk “een merk is van de Stichting Nationale Milieudatabase en met haar toestemming wordt gebruikt” (of woorden van een gelijke strekking).

6. Op eerste verzoek van NMD dient de onderneming aan NMD alle relevante informatie te verstrekken over de wijze waarop wordt voldaan aan deze gebruiksvoorwaarden.

7. NMD is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en dit op haar website aankondigen.

8. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag.