AGENDAOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Projecten en samenwerkingsverbanden van de NMD

Hieronder kunt u meer lezen over de projecten en samenwerkingsverbanden van de NMD. We proberen dit overzicht zoveel mogelijk up to date te houden. Als u een vraag heeft over een bepaald project kunt u deze stellen via info@milieudatabase.nl

Projecten:

Kwaliteitsverbetering B&U kaarten categorie 3

Doel: Het actualiseren van categorie 3 B&U productkaarten met als doel representatieve MKI te berekenen met waar mogelijk boven en ondergrens (duurzaam – conservatief).

Status: bijna afgerond

A. Verdelen MPG over gebruiksfuncties i.s.m. Nieman

Doel: Om te onderzoeken of er voor één technisch bouwsysteem, dat operationeel is voor meer gebruiksfuncties, een methodiek is te modelleren met een weging voor een milieuprestatie per gebruiksfunctie.

Status: loopt

B. MPG Verbouw en transformatie

Doel: Het doel van het vervolgonderzoek is om te komen tot een advies aan BZK over een praktisch uitvoerbare methode voor toepassing van een MPG-eis bij verbouw en transformatie, dat vervolgens de basis kan zijn voor een verdere uitwerking in regelgeving.

Status: Loopt

Project defaultwaarden levensduur in Bepalingsmethode

Doel: 1) Het opstellen van een gedragen zienswijze om de levensduur van gebouwen op uniforme wijze in rekeninstrumenten voor de milieuprestatie-berekening op waarde te schatten. Deze zienswijze zal in de Bepalingsmethode worden genoemd om gemotiveerd af te wijken van de default waarden en worden gepubliceerd op de website van de Nationale Milieudatabase.
2) het actualiseren tabel default waarden in de Bepalingsmethode.

Status: 1) afgerond
2) Loopt

Handreiking Circulariteitsindicatoren bouwwerken

Doel: Opties hoe termen qua milieudruk en stromen grondstoffen in relatie tot recycling en hergebruik materiaal op basis van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken prestatiegericht kunnen worden geformuleerd.

Status: afgerond

Project Routekaart EN15804+A2 – Cat. 3 data

Doel: Het versnellen van de actualisatie van de categorie 3 data in de NMD naar aanleiding van de wijziging van de EN15804 (kaarten aanvullen met 19 impact categorieën en de parameters). Daarnaast moet er een impactanalyse uitgevoerd worden op de impact van de weegset.

Status: Loopt

Project Routekaart EN15804+A2 – Cat. 1&2 data

Doel: Het versnellen van de actualisatie van de categorie 1 en 2 data in de NMD naar aanleiding van de wijziging van de EN15804 (kaarten aanvullen met 19 impact categorieën en de parameters).

Status: Loopt

Project Harmonisatie- DC-NMD

Doel: De categorie 3 kaarten die niet geactualiseerd zijn tijdens het actualisatieproces moeten gecheckt worden, vooral als het gaat om module D.

Status: Loopt

Hergebruik

Doel: In het wijzigingsblad Oktober 2020 bij de Bepalingsmethode zijn de begrippen hergebruik en onvoorzien hergebruik gedefinieerd en beschreven. Onvoorzien hergebruik moet in de rekenregels opgenomen worden zodat de rekeninstrumenten deze regels kunnen implementeren. Daarna pas kan hergebruik in de bouwregelgeving opgenomen worden.

Kwaliteitsverbetering GWW kaarten

Doel: Het actualiseren van GWW milieudata met als doel representatieve MKI te berekenen met waar mogelijk boven en ondergrens (duurzaam – conservatief)

Status: 50%

Milieu-impact energiedragers / Integrale CO2 beoordeling

Doel: Opstellen integrale methode voor bepaling CO2 over gehele levenscyclus gebouw (b6). Er worden productkaarten opgesteld voor energiedragers.

Status: Loopt

Onderzoek module D in de praktijk

Doel: TNO doet onderzoek naar module D in de praktijk.

Status: Bijna afgerond

Project Hernieuwbaarheid NIBE

Doel: Het doel van dit onderzoek door NIBE is om het begrip ‘hernieuwbaarheid te definiëren; Hoe kan hernieuwbaarheid bepaald worden? Op het moment is dit nog niet gedaan in de EN15804 en de Bepalingsmethode. Focus van het onderzoek is het definiëren van ‘hernieuwbaarheid’ en ‘biobased bouwen’.

Status: Bijna afgerond

Viewer NMD 2.0

Doel: Optimaliseren van de viewer. Zie ook: Nieuwe release NMD-viewer in aantocht

Status: Loopt

Validatie rekeninstrumenten

Doel:

Status: Loopt

Samenwerkingsverbanden:

Cirkelstad

Doel: Antwoorden vinden op de vraag hoe om te gaan met de toetsing van kwaliteit bij het hoogwaardig hergebruik van bouwelementen en -componenten in een 2e of 3e leven(scyclus) i.r.t. het voldoen aan de voorschriften Bouwbesluit 2012 bij toepassing in te bouwen bouwwerken

Status: De bepaling van de milieuprestatie bij voorzien en onvoorzien hergebruik is reeds geregeld in de bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken. Voor de overige kwaliteitsaspecten is een beslisboom hergebruik bouwmaterialen opgeleverd. Op het moment wordt er gekeken naar de juiste follow-up.

MIA Vamil

Doel: Meer kaarten in de NMD krijgen die voldoen aan de eisen gesteld in de MIA/Vamil regeling.

Status: Loopt

DigiGo

Doel: Binnen het programma digiGo start een versnellingsproject waarin onderzocht wordt hoe de data uit de Nationale Milieudatabase via MPG-berekeningen geïntegreerd kunnen worden in het ontwerpproces van gebouwen en GWW-bouwwerken. Stichting NMD, Ketenstandaard Bouw en Technhttp://digiiek en stichting ISSO participeren in het project. Meer lezen>>>

Status: Loopt