Stichting NMD

Voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen, bouwwerken en GWW-werken volgens de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ is het gebruikelijk dat daarbij gebruik wordt gemaakt van geborgde milieurelevante materiaal- en productinformatie uit de NMD. Zonder de combinatie van bepalingsmethode en NMD is er geen sprake van eenduidigheid in het rekenresultaat. Ontwerpers, toeleveranciers en opdrachtgevers gebruiken daarmee binnen een gelijk speelveld dezelfde informatie en spreken daardoor voortaan dezelfde taal.
Deze informatie in de NMD is door de industrie aangeleverd. De informatie bestaat uit LCA-data die de hele levenscyclus beslaat [cradle to grave] . De NMD kent de volgende databases:

De ontwikkeling van de bepalingsmethode en NMD vindt plaats in een open en transparant proces. Op deze website zijn alle relevante documenten m.b.t. de NMD te vinden. Betrokkenheid van en afstemming met het bouwbedrijfsleven vindt o.a. plaats in de Milieubeleidscommissie (MBG) en Technisch-Inhoudelijke Commissie (TIC).
Voor het beleid tot 2020 is een beleidsplan 2016 – 2020 opgesteld dat de beleidslijnen voor de periode 2016 – 2020 voor de organisatie beschrijft voor het beheer en onderhoud van de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ inclusief de daarbij behorende Nationale Milieudatabase. Dit is de basis voor het jaarlijks op te stellen jaarplan, dat invulling geeft aan de actuele doelstellingen.

Jaarplan NMD 2020