Verwerkingsscenario’s einde leven

Forfaitaire waarden voor verwerkingscenario’s einde leven behorende bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

De milieuprestatie-eis in de bouwregelgeving, duurzaam inkopen  en certificering volgens BREEAM en GPR is een goed geheel om circulair bouwen te bevorderen. Met de Bepalingsmethode Milieuprestatie van Bouwwerken (gebouwen en GWW-werken), ondersteund door de Bepalingsmethode, kunnen de milieueffecten van gebouwen worden berekend en zichtbaar worden gemaakt.

Binnen het denken over de milieueffecten van circulariteit is het dan zinvol om de diverse verwerkingscenarioʼs einde leven van bouwwerken en de producten die daarin zijn verwerkt, zoals  beschreven in de Bepalingsmethode, in beschouwing te nemen. Niet alleen betrekking hebbend op materiaalstromen, maar zeker ook op de milieueffecten.

Een verwerkingsscenario einde leven is een verdeling naar afvalverwerking/bestemming van een materiaal/toepassing-combinatie. Verwerkingsopties zijn stort, verbranding, recycling (al dan niet na opwerking) en hergebruik. Afhankelijk van het specifieke scenario en de efficiency van het recyclingproces komen er effectief meer of minder materialen vrij voor recycling wat kan bijdragen aan de vermindering van de milieudruk van de bouw.

In onderstaand figuur zijn de verschillende verwerkingsscenario’s in relatie tot de Bepalingsmethode geschematiseerd. Voor de definities van de verschillende verwerkingsopties wordt verwezen naar de Bepalingsmethode.

Forfaitaire waarden
Volgens de Bepalingsmethode dienen de milieueffecten van de verwerkingsopties aan het einde van het leven van een materiaal of product te worden berekend aan de hand van een procentuele verdeling naar het volgend stadium. Het bepalen van zoʼn verdeling is geen onderdeel van een standaard LCA. Vandaar dat er forfaitaire waarden in de Bepalingsmethode worden aangehouden. Indien er wordt afgeweken van de scenario’s dan moet dit goed onderbouwd worden.

Download hier een overzicht van de aan te houden forfaitaire waarden.