Kenmerken

  • Prestatie staat voorop
    De bepalingsmethode geeft de mogelijkheid de materiaalgebonden milieueffecten van gebouwen en GWW-werken eenduidig, controleerbaar en reproduceerbaar te berekenen. De bepalingsmethode is prestatiegericht, dus niet oplossingsgericht, en stelt daarmee geen eisen aan bouwmethode en techniek. Dat betekent dat opdrachtgevers en -nemers met de methode afspraken kunnen maken over de realisatie van concrete, gekwantificeerde kwaliteitsniveaus voor een project, met alle ontwerpvrijheid en ruimte voor innovatieve oplossingen, om te komen tot de gewenste prestatie. De methode is geschikt voor ieder ontwerp.
  • Levenscyclusbenadering is het uitgangspunt
    Op basis van internationale standaarden (normen) geeft de bepalingsmethode praktische aanwijzingen ten behoeve van het analyseren van een milieuprestatie. De bepalingsmethode is gebaseerd op de milieugerichte levenscyclusanalyse – kortweg LCA. Een LCA bekijkt alle fasen in de levensloop van producten. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de functie die het product moet vervullen in een bouwwerk. Een LCA beoordeelt de levensloopfasen van een product zoals productie, constructie en afdanking. Ook het transport dat plaatsvindt tussen en in deze fasen (bijvoorbeeld transport naar de bouwplaats), wordt hierbij meegenomen.

Toepassing en gebruik van de bepalingsmethode
De bepalingsmethode incl. de NMD zijn aangewezen in:

Het gebruik van de bepalingsmethode geeft een grondslag om de milieueffecten van materiaalgebruik in een gebouw en van energiegebruik in de gebruiksfase van een gebouw, in samenhang te bezien. Het is dan noodzakelijk om de resulterende milieueffecten in gelijke eenheden uit te drukken, zodat deze getotaliseerd kunnen worden. Op het totaal kan dan worden geoptimaliseerd in keuzen van materiaal en installatie.

 

Invloeden van een gebouwontwerp op de milieuprestatieberekening

In het Bouwbesluit 2012 is in hoofdstuk 5 het voorschrift opgenomen dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen een berekening van de milieuprestatie dient te worden gevoegd. Indertijd is bewust ervan afgezien dat het resultaat van de berekening aan een eis moest voldoen. De achtergrond is dat de markt zou gaan wennen aan deze berekening en gerelateerde ontwerpbeslissingen. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan en heeft het ministerie van BZK na overleg met de ontwerpende – en bouwende partijen (vertegenwoordigd in het Overleg Platform Bouwregelgeving) besloten dat per 1-1-2018 een grenswaarde in het Bouwbesluit 2012 wordt opgenomen. Deze eis wordt dat de milieuprestatie voor woningen en kantoren ten hoogste 1,0 mag zijn. Tijdens de overleggen met de bouwbranche kwam naar voren dat niet voor iedereen de consequenties van ontwerpbeslissingen duidelijk waren. Ook waren er zorgen of de milieuprestatie van installaties die tevens energie leveren voor huishoudelijk gebruik ten volle meegenomen moeten worden in de berekening. Het ministerie van BZK heeft toen SBK gevraagd om op basis van een analyse van uitgevoerde milieuprestatieberekeningen de leerervaringen te destilleren die als basismateriaal kunnen dienen voor voorlichtingsmateriaal over de invloeden van een gebouwontwerp op de milieuprestatieberekening.

SBK heeft aan W/E adviseurs (Utrecht) gevraagd behulpzaam te zijn bij deze analyse. Dit rapport is begin 2017 aangeboden aan BZK.

Uit het onderzoek wordt duidelijk wat de invloed is van extra hoge verdiepingen, erkers, extra geveloppervlak e.d. Bij het rapport Onderzoek ‘Principes en parameters Milieuprestatie Gebouwen (MPG)’ is een managementsamenvatting gevoegd.

De conclusie is dat de voorgenomen grenswaarde relatief gemakkelijk haalbaar is en dat de ontwerpvrijheid voldoende is gewaarborgd.

Milieueffecten van energiegebruik en materiaalgebruik in samenhang bezien
Tot nu toe ligt de focus bij duurzaam bouwen vooral op energiebesparing bij verwarmen, koelen, enz. De energiebesparende maatregelen vergen in de meeste gevallen het gebruik van meer materialen en installaties. De invloed van dit materiaalgebruik op de totale milieulast (milieueffecten van energie- en materiaalgebruik) van een gebouw tempert de milieuwinst van de energiebesparende maatregelen. Het is zinvol dit tot een minimum te beperken door milieueffecten van energie- en materiaalgebruik onder een gelijke noemer te brengen en de maatregelen in deze samenhang te optimaliseren.

Bepalingsmethode en levensduur van een gebouw
In de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ is geen specifieke levensduur van een gebouw gegeven; deze kan onder eigen verantwoordelijkheid worden aangegeven. Wel worden veel gehanteerde default waarden genoemd, zijnde 75 jaar voor woningen en 50 jaar voor de utilitaire gebouwen. Deze default waarden zijn in de meeste rekeninstrumenten overgenomen. In de rekeninstrumenten is niet beschreven onder welke voorwaarden van deze default waarden kan worden afgeweken en hoe dit zou moeten gebeuren. In de bouwpraktijk is er daardoor behoefte ontstaan aan een genormeerde levensduurbepaling van het gebouw als gemotiveerde afwijking van de default waarde. Dit om de milieuprestatie van gebouwen te kunnen benchmarken etc. Ook kan hiermee al in het ontwerpstadium bewust aangestuurd worden op een lange(re) of korte(re) levensduurverwachting. In opdracht van het ministerie van BZK heeft W/E adviseurs het rapport ‘Richtsnoer Specifieke gebouwlevensduur’ als aanvulling op de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ opgesteld. Dit rapport geeft een richtsnoer voor een vrijwillig gebruik van een dergelijke genormeerde levensduurbepaling. Bij voldoende draagvlak kan dit richtsnoer zo nodig als normatief in de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ worden opgenomen.

Toepassing van de bepalingsmethode bij renovatie en transformatie
Momenteel ligt er een grote opgave om bestaande kantoorgebouwen duurzaam te renoveren, of te transformeren naar een andere gebruiksfunctie. Het is zinvol in afwegingen voor transformatie, renovatie of sloop ook de milieuprestatie van de ingreep inzichtelijk te maken. De op nieuwbouw gerichte bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ is hiervoor niet geheel geschikt. De methode behoeft een aanpassing om de slag volledig te kunnen maken. In opdracht van het ministerie van BZK heeft W/E adviseurs in een addendum de eerste lijnen op papier gezet over de wijze waarop de bepalingsmethode ook specifiek en doelmatig kan worden gemaakt voor renovatie/transformatie.

De bepalingsmethode en het addendum maken het mogelijk ook de milieuprestatie van de renovatie of transformatie te berekenen. De aard en inhoud van de Nationale milieudatabase (NMD) hoeft hiervoor niet te wijzigen.

 

Product Category Rules (PCR’s)

Product Category Rules, of Product Categorie Regels (PCR’s) zijn een verzameling specifieke regels, vereisten en richtsnoeren voor het opstellen van milieuverklaringen van type III voor een of meer productcategorieën (ISO 14025:2006). Ze worden gebruikt ter aanvulling van de programma-instructies, bijvoorbeeld rekenregels, scenario’s en EPD inhoud. Een PCR ondersteunt uitvoerders van LCA’s bij het genereren van consistente resultaten bij de beoordeling van producten van dezelfde productcategorie.
ISO 14025(2006) beschrijft de procedure voor het ontwikkelen en toetsen van Product Categorie Regels en stelt eisen vast met betrekking tot de vergelijkbaarheid van verschillende zogenoemde “milieuverklaringen van type III”.

Hieronder treft u de lijst van door het CEN goedgekeurde PCR’s:

CEN/TC  NSB of
TC 
WG  NSB of WG  WI  reference/ EN
track
Title  ENQ start  ENQ end  prEN
(N-Doc)
submit
comments
until
Homework group Comments from
TC 350
(N-Doc)
Answered
comments
(N-Doc)
FprEN
(N-Doc) 
FV dates  Liaison Officer  Remarks
134 NBN  WG 10  NBN  134230 prEN 16810 Sustainability of construction work – Environmental
product declarations – Product category rules for
resilient, textile and laminate floor coverings
27-11-2014 27-4-2015 762 3-3-2015 Chris Hamans, Ari Ilomäki  782, 804      2016-11-17 to
2017-01-12 
  2015-05-08 commented
88 DIN  WG 2  DIN  88334 prEN 16783 Thermal insulation products – Product category rules
(PCR) for factory made and in-situ formed products for preparing environmental product
4-9-2014 4-2-2015 691 7-12-2014 Eva Schmincke, Frank
Werner, Marc Bosmans, Nick
Avery, Karen Gabel
755, 756, 757      2016-10-20 to
2016-12-15 
Eva Schmincke  2015-01-14 commented (comments accepted)
229 AFNOR  WG 5  AFNOR  229154 prEN 16757 Sustainability of construction works — Environmental
product declarations — Product Category Rules for
concrete and concrete elements
12-5-2016 12-8-2016 841   Otto During, Nick Avery,
Frank Werner 
705, 706  918 1008 2017-02-09 to 2017-04-06  J.-M. Potier  2016-07-28 commented (comments accepted)
51 NBN  WG 6  DIN  51138 prEN 16908 Cement and building lime – Environmental product
declarations – Product category rules complementary to EN 15804
13-8-2015 13-11-2015 834 30-9-2015 Jochen Reiners  844, 871      2016-08-25 to
2016-10-20 
Jochen Reiners  2015-11-11 commented

 

Gids milieuprestatieberekening V2.1

Deze gids is een praktisch hulpmiddel voor een aantal interpretaties en ontwerpvraagstukken bij het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen. De gids staat grotendeels in het kader van de  grenswaarde voor de milieuprestatie in het Bouwbesluit, die per 1 januari 2018 van kracht is. De gids bevat geen verklaring van de bouwregelgeving, noch van de bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken op zich noch van reken- en schematiseringsregels bij het ‘uittrekken’ van gebouwen voor het berekenen van de hoeveelheden. Voor de uitleg daarover wordt verwezen naar de website van respectievelijk de rijksoverheid, die van SBK/milieudatabase en van de verschillende rekeninstrumenten.

Download de gids: klik hier