De bepalingsmethode

De Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ bevat rekenregels voor het berekenen van de milieuprestatie van een compleet bouwwerk op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. De Bepalingsmethode is gebaseerd op de Europese bepalingsmethoden EN 15804 en de EN 15978 met inpassing van voor Nederland toepasselijke scenario’s . De vigerende Bepalingsmethode en de eerdere versies zijn hier te downloaden.

In aanvulling op EN 15804 wordt in de Bepalingsmethode voor een groot aantal forfaitaire processen Ecoinvent 3.4 als databron voorgeschreven. Dossiers op basis van Ecoinvent 3.4 worden vanaf heden geaccepteerd. De huidige karakterisatiefactoren zijn nog steeds van toepassing, zie hiervoor SBK methode 25 mei 2018.

Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dat profiel bevat momenteel elf milieueffecten uitgedrukt in getalswaarden. De Bepalingsmethode aggregeert deze effecten tot zowel twee milieukengetallen (emissies en grondstoffen) en een 1-puntscore (emissies en grondstoffen opgeteld). De weging tot de een score vindt plaats aan de hand van fictieve kosten die men zou moeten maken om de optredende milieueffecten ongedaan te maken.

Met de resultaten van de Bepalingsmethode kunnen de milieueffecten van een gebouw inzichtelijk worden gemaakt en de prestaties van diverse ontwerpen worden vergeleken. De methode geeft zelf geen grenswaarden of normstellingen. De marktpartijen moeten hier in beginsel zelf afspraken maken over het gewenste kwaliteitsniveau.

Deze gids is een praktisch hulpmiddel voor een aantal interpretaties en ontwerpvraagstukken bij het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen. De gids staat grotendeels in het kader van de grenswaarde voor de milieuprestatie in het Bouwbesluit, die per 1 januari 2018 van kracht is. De gids bevat geen verklaring van de bouwregelgeving, noch van de Bepalingsmethode Milieuprestatie van Gebouwen en GWW-werken op zich, noch van reken- en schematiseringsregels bij het ‘uittrekken’ van gebouwen voor het berekenen van de hoeveelheden. Voor de uitleg daarover wordt verwezen naar de website van respectievelijk de rijksoverheid, die van SBK/milieudatabase en van de verschillende rekeninstrumenten.