Europese normalisatie

De CEN-commissie TC 350 ‘Sustainability of Construction Works’ anticipeert op de Europese ontwikkelingen t.a.v. duurzame gebouwen en producten en ontwerpt daarom een serie (vrijwillige) Europese CEN bepalingsmethoden waarin indicatoren zijn benoemd.

De CEN/TC 350 bepalingsmethoden zijn bedoeld om via milieueffecten van bouwmaterialen en – producten de duurzaamheid van een bouwwerk te bepalen. Op basis van een CEN-normblad kunnen producenten milieurelevante productverklaringen afgeven (de Environmental Product Declarations – EPD). Het gebruik van een EPD incl. de voor Nederland toepasselijke scenario’s dienen dan als input voor de bepaling van de prestatie van een gebouw. Voor de bepaling van planet (de milieukwaliteit) houdt dat een LCA-analyse in.

Het Europese CEN-normblad voor EPD’s van bouwproducten, de EN 15804, is in 2012 gepubliceerd. Voor de bepaling van de milieuprestatie van gebouwen is de EN 15978 gepubliceerd.

Doorwerking van Europees geharmoniseerde bepalingsmethoden in de Nederlandse situatie
De bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ is op de Europese bepalingsmethoden EN 15804 en de EN 15978 met voor Nederland toepasselijke scenario’s gebaseerd. De bepalingsmethoden van CEN zijn vooralsnog vrijwillig van aard. Dit kan veranderen zodra de Europese Commissie een mandaat heeft verleend aan CEN om voor de milieuprestatie geharmoniseerde bepalingsmethoden op te stellen. Op het moment dat CEN het mandaat heeft geaccepteerd, treedt er een stand still op voor de aangesloten landelijke normalisatie-instituten, waaronder NEN. NEN is ook gehouden om normbladen met bepalingsmethoden die ook CEN heeft gepubliceerd, in te trekken.

Voor SBK geldt het principe van stand stil niet en ook niet de plicht tot intrekken van de bepalingsmethode. SBK kan derhalve de eigen bepalingsmethode blijven hanteren. Ook de Nederlandse overheid is vrij naar die methode te verwijzen, zolang er geen strijd is met geharmoniseerde bepalingsmethode op productniveau die onder de CPR vallen.

NEN is vertegenwoordigd in de CEN-normcommissie en heeft een Nederlandse schaduwcommissie ingesteld om inhoudelijke inbreng af te stemmen.
Zo lang de Europese bepalingsmethoden op gebouwniveau geen kracht van wet hebben, zet SBK de Europese normen om in de Nederlandse bepalingsmethode met inbreng van specifieke Nederlandse keuzes. Voor zo ver als mogelijk vindt daarbij wel een 1 op 1 verwijzing plaats naar de Europese regels. SBK stemt dit af met Nederlandse actoren in diverse gremia.

Belangrijke Verordeningen en richtlijnen voor de bouwsector

a) Verordening bouwproducten

b) Richtlijn Ecodesign – betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking)

c) Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen > link naar en in aanvulling daarop de verordening 1357/2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen

d) Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking)

e) Verordening betreffende het EU-milieukeur [Ecolabel]

f) Goedkeuring van de mededeling ‘Bouwen aan de interne markt voor groene producten’ en van de aanbeveling van de Commissie over het gebruik van gemeenschappelijke methoden voor het meten en communiceren van de levenscyclus van producten en organisaties milieu. Product Environmental Footprint [PEF] >

g) Verordening 995/2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen