Overig

CO2-prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-reductie in bedrijven substantieel te verhogen. Het gaat daarbij om reductie binnen de bedrijfsvoering én in de keten. Dit kunnen bedrijven bereiken door nieuwe vormen van samenwerking en innovatie in de gehele keten. Het gaat hierbij om de totale massa van CO2 uitgestoten emissies naar de atmosfeer over een specifieke periode. De CO2-Prestatieladder gaat over het bedrijfsproces en materieel en is daarmee complementair aan de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken die de milieueffecten van de constructie en installaties bepaalt.

BHH-model voor gebouwen
De hoofddraagconstructie van een gebouw draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale materiaalgebonden milieuprestatie van een gebouw. Het is daarom van belang de materiaalhoeveelheden benodigd voor een draagconstructie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. De in opdracht van o.a. het Ministerie IenM en KMU door IMd Raadgevende Ingenieurs ontwikkelde Model Bepaling Hoeveelheden Hoofddraagconstructie (model BHH) kan hiervoor gebruikt worden. De achterliggende rekenregels en het model (in Excel) zijn bij de NMD te bestellen, via info@milieudatabase.nl. De rekenregels zijn vrij te gebruiken en worden door bijv. W/E Adviseurs geïntegreerd in hun software GPR Gebouw.