Nationale Milieudatabase

Laatste nieuws

over actuele ontwikkelingen rondom de Nationale Milieudatabase.


2019

LCA-congres 16 mei 2019

De vraag naar aantoonbaar duurzame producten wordt alsmaar groter. Opdrachtgevers hechten steeds meer waarde aan milieuprestaties bij aanbestedingen. Met een levenscyclusanalyse (LCA) brengt u de milieuprestaties van uw product in kaart. Het is een belangrijk startpunt voor innovatie en verduurzaming. Hoog tijd om u hier (verder) in te verdiepen.

Speciaal voor u organiseert SGS op donderdag 16 mei 2019 het jaarlijkse LCA-Congres. In het Oude Magazijn in Amersfoort wordt u volledig bijgepraat over de ontwikkelingen en mogelijkheden van een LCA.

 

Meer informatie, het programma en het aanmeldformulier vindt u op deze locatie.

De Nationale Milieudatabase krijgt een nieuw gezicht! Binnenkort zullen deze website en onze nieuwsbrieven worden gesierd met een speciaal voor ons ontwikkeld logo en hierop aansluitende huiskleuren, waardoor het merk NMD een geheel eigen, herkenbare identiteit krijgt. Onze dataeigenaren mogen vanaf dat moment dit logo gaan voeren in hun communicatiemiddelen,  ten teken dat hun product is opgenomen in de NMD. Wij zijn er trots op dat na jarenlang te hebben gevaren onder de vlag van Stichting Bouwkwaliteit, onze organisatie eindelijk een eigen gezicht krijgt.

 

En dan wordt nu zonder verdere omhaal, een tipje van de sluier opgelicht:

 


In het logo is een aantal grafische beelden en kleuren verwerkt. De cirkel staat voor circulair; groen staat voor duurzaamheid en respect voor de natuur.

 

Binnen de cirkel is een samenspel van lijnen gaande, deze zijn met elkaar verbonden en vormen een samenhangend geheel in de vorm van een globe. Zo staan ook de diverse productdata in de NMD met elkaar in verbinding middels de gevalideerde rekeninstrumenten.

 

De kleuren van de bolletjes die door deze lijnen verbonden worden, zijn symbolisch voor:

 

Bruin: bodem

Blauw : water

Wit : lucht

Geel : zon/energie

Donkergroen : natuur

 

In de cirkel zijn naar buiten gerichte pijlen opgenomen die het effect naar de totale (bouw)wereld vertegenwoordigen. Zo zullen de verplichte MPG berekeningen en de daaraan gekoppelde grenswaarde een circulair, duurzaam bouwbeleid stimuleren, hetgeen een positief effect zal hebben op onze algehele leefomgeving.

 

Voor de communicatie rondom de NMD is er recent een marketing- en communicatieplan opgesteld, waaraan wij met de lancering van dit logo direct invulling willen geven. Daarnaast is er een redactieraad opgericht, die zich inhoudelijk zal gaan bezig houden met de berichtgeving aangaande alles wat met de NMD te maken heeft. We zijn nog lang niet klaar, maar deze ontwikkelingen wilden wij u zeker niet onthouden. Houdt u deze site in de gaten want: wordt vervolgd!

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en de advies- en ingenieursbureau’s Witteveen+Bos en LBP|SIGHT onderzoeken momenteel indicator(en) om circulariteit van een gebouw of bouwwerk prestatiegericht tot uitdrukking te kunnen brengen in projecten.

 

Voor het bepalen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken conform de LCA-systematiek, zijn in Nederland al regels en afspraken vastgelegd in de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’. Rekeninstrumenten als DuboCalc en GPR rekenen conform deze afspraken en worden gevuld met LCA-data van materialen en producten uit de landelijke Nationale Milieudatabase. Het totale systeem is weergegeven in afbeelding 1.

 

Met het doorvoeren van de resultaten van het onderzoek grondstoffen efficiency is de bepalingsmethode per 1 januari 2019 gericht op het bepalen van de milieueffecten in relatie tot waardebehoud. De komende periode zullen waarderingen voor deze indicatoren vorm en inhoud moeten krijgen. Per 1 juli 2019 zijn tevens nieuwe rekenregels van kracht met betrekking tot de modulaire Milieu Kosten indicator (MKI) en MPG.

 

Het onderzoek richt zich dan ook vooral op:

 • opties waarin het technische aspect van een circulair gebouw, of GWW-werk op basis van de bepalingsmethode als entiteit getalsmatig tot uitdrukking wordt gebracht en gewaardeerd;
 • specifieke opties waarin termen de mate van gerecycled materiaal (in of aan de bepalingsmethode) prestatiegericht zijn geformuleerd;
 • specifieke opties waarin termen als demontabiliteit/ontkoppelbaarheid (in of aan de bepalingsmethode) prestatiegericht kunnen worden geformuleerd;

 

Afbeelding 1 Het systeem, met zowel Europese als Nederlandse normen en richtlijnen, voor het bepalen van de Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken.

 

 

Het project is in lijn met de Kabinetsreactie op de Transitieagenda Bouw om te komen tot een circulaire economie, waarin wordt aangegeven dat de huidige LCA-methodiek een goede basis is voor het bepalen van de milieuprestatie.

 

In dit traject worden de betrokken markt- en ketenpartijen geconsulteerd en betrokken bij het vaststellen van circulaire indicatoren, die verankerd zouden moeten worden in de Bepalingsmethode. Denk bijvoorbeeld aan de ‘mate van demontabelheid’ van een gebouw of kunstwerk en aan de ‘percentages her te gebruiken materiaal’.

Op basis van deze indicatoren wordt een beschrijving gegeven van de mate waarin de structuur van het systeem (zie afbeelding) anno 2019 dienstbaar is in het bepalen van de circulariteit van een gebouw of GWW-werk.

 

Tot slot wordt een rekenkundige vingeroefening gedaan met casusvoorbeelden van zowel gebouwen als GWW-werken waarbij de circulaire indicatoren worden berekend conform de beoogde circulaire aanpassingen van het systeem. Daarbij wordt gekeken naar welke grenswaarden wenselijk zijn per indicator, om optimaal bij te kunnen dragen aan een circulaire economie. 

Vanaf heden kunnen MBG berekeningen worden gemaakt met NMD versie 2.3. Vanwege de herstructurering van de database konden met deze release uitsluitend nieuwe producten worden opgenomen. Hieronder treft u een overzicht van de toegevoegde producten:

 

Dataeigenaar Productnaam Elementnaam Elementcode
ARN Recycling CIRCORE kunststof Damwand Damwanden 11.03
  CIRCORE kunststof Kantbeschoeiing   11.03
Kingspan BV Isocab IND QuadCore™ Bekledingen 41.02
  Kingspan CS Coldstore QuadCore™   41.02
VBI VBI IPV KK200 Vrijdragende vloeren 23.01
  VBI IPV KL200   23.01
  VBI  IPV KS200   23.01
  VBI IPV K200   23.01
  VBI IPV K260   23.01
  VBI IPV KVU32   23.01
  VBI IPV KVU40   23.01
  VBI PV A150   23.01
  VBI PV A200   23.01
  VBI PV A260   23.01
  VBI PV AK320   23.01
  VBI PV AL200   23.01
  VBI PV AL260   23.01
  VBI PV AL320   23.01
  VBI PV AVU32   23.01
  VBI PV AVU40   23.01
  VBI PV M090   23.01
  VBI PV M200   23.01

Op 24 januari jl. heeft bij SGS Search te Amsterdam een speciale trainingsbijeenkomst voor LCA specialisten plaatsgehad. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld om de LCA uitvoerders en de erkende deskundigen kennis te laten maken met de gewijzigde systematiek binnen de Bepalingsmethode versie januari 2019, die voor het maken van MPG berekeningen vanaf 1 juli a.s. van kracht is. Voor het bepalen van milieuprestatie van producten is de Bepalingsmethode echter al sinds 1 januari jl. van kracht. Verder konden de genodigden hun mening geven over het vernieuwde invoersheet voor het aanmelden van producten en profielen ter opname in de NMD en/of de processendatabase. Gezien de enorme opkomst was de bijeenkomst een groot succes.

Voor hen die er helaas niet bij konden zijn publiceren wij op deze locatie de presentatie(s) die zijn gehouden.

2018

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa samen met onder meer Stichting W/E adviseurs het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Doel is om u in een halve dag op weg te helpen met de praktijk van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

 

Op naar een duurzame bouwcultuur! 
De duurzaamheidsindicator MPG is een belangrijke katalysator in het transitieproces naar een duurzame, circulaire bouwcultuur. De praktische uitvoering van de MPG-berekening staat centraal tijdens dit event, dat is gericht op zowel adviesbureaus en andere partijen die de MPG moeten berekenen als degenen die deze moeten controleren.

 

Interessante sprekers en nieuwe BRL
Tijdens het symposium gaan we dieper in op de processen rondom de totstandkoming van een MPG. Hoe zorg je voor een goede berekening? Hoe borg je adequate toetsing? Om antwoord te geven op deze en andere vragen is een aantal sprekers uitgenodigd die hierover – elk vanuit hun eigen vakgebied – hun licht zullen laten schijnen. Daarnaast lanceren Kiwa en W/E adviseurs tijdens het event een beoordelingsrichtlijn, waarmee organisaties kunnen aantonen dat ze het maken en indienen van MPG-berekeningen in de vingers hebben.

 

Toets-klare berekeningen voor de milieuprestatie
Ruud van Vliet , senior adviseur van stichting W/E adviseurs, gaat in op de vraag wat er nodig is voor een milieuprestatieberekening die de toets bij de omgevingsvergunning verantwoord en soepel doorstaat. Van Vliet schetst het MPG-systeem, inclusief de nationale milieudatabase en hij gaat in op de gevalideerde rekentools en de informatie die u nodig heeft voor de berekening. Ook helpt hij u op weg met praktische tips voor het correct rekenen. En, net zo belangrijk, hij deelt zijn ervaringen en tips over het effectief communiceren met de toetsende partij.

 

Programma ‘Succesvol werken met de MPG’
Inloop vanaf 9.00 uur
• 9.30 uur: Opening door Danny Vermeulen (Kiwa)
• 9.40 uur: Lezing Wico Ankersmit (Vereniging Bouw- en Woningtoezicht)
• 10.00 uur: Lezing Jos Verlinden (Directie Bouwen en Energie, BZK)
• 10.30 uur: Lezing Dirk Breedveld (SBK)
• 11.00 uur: Pauze
• 11.30 uur: Lezing Ruud van Vliet (W/E adviseurs)
• 12.00 uur: Lezing Rense Kuil (Kiwa)

 

Afsluiting/netwerklunch van 12.30 – 13.30 uur

 

Praktische informatie
Het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’ is op donderdag 13 december 2018 in Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. De zaal gaat open om 9.00 uur, waarna we starten om 9.30 uur en eindigen met een informele netwerklunch. De kosten voor deelname bedragen € 99,- (ex. BTW).

 

Aanmelden

Verslag NMD Symposium Milieuprestatie en Circulariteit d.d. 31 oktober 2018


Op 31 oktober jl. organiseerde SBK voor de tweede keer het jaarlijkse Nationale Milieudatabase symposium. Ook dit jaar weer stelde de Metaalunie haar faciliteiten ter beschikking, waar we dankbaar gebruik van maakten.
 

Mochten we vorig jaar bij ons eerste symposium ca. 60 bezoekers begroeten, dit jaar kwamen ruim 130 mensen naar het symposium. Deze groei geeft  aan dat het onderwerp ‘Milieuprestatie’ in zich in een groeiende belangstelling mag verheugen!
 

Als dagvoorzitter trad  mevr. Titia Siertsema op, voorzitter van de Nederlandse Verbond Toelevering Bouw. Nadat zij alle aanwezigen welkom had geheten  en de Metaalunie had bedankt voor de gastvrijheid, peilde zij welk publiek er in de zaal aanwezig was.  Uit de reacties bleek dat er een gemêleerd publiek aanwezig was, LCA deskundigen, vertegenwoordigers van branche organisatie, adviseurs, bouwers en architecten.
 

Als eerste spreker gaf zij het woord aan dhr. Ferdi Licher, programma directeur Bouwen en Energie Ministerie BZK.  Dhr. Licher gaf namens het Ministerie aan dat we niet alleen naar onze eigen generatie moeten kijken, maar vooral ook naar toekomstige generaties. Op dit moment gebruiken we immers wereldwijd meer grondstoffen en stoten we meer emissies uit, dan dat de aarde in een jaar kan herstellen. We putten dus de aarde uit in een steeds sneller tempo. Hierop aansluitend is er in Nederland een Klimaatakkoord gesloten. Hierin maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland kunnen halveren. Zo ontstaat ook draagvlak: we hebben elkaar nodig om het doel te halen en daarom moeten zoveel mogelijk mensen achter het akkoord staan.
 

In relatie tot de Gebouwde Omgeving is er een enorme opgave omdat we niet alleen een lagere Energieprestatie willen voor bestaande en nieuwe gebouwen, maar dit ook met materialen willen bereiken met  een lage milieubelasting, en die duurzaam en circulair zijn. Dhr. Licher gaf aan dat BZK de NMD en de MPG berekening ziet als het instrument om duurzaamheid te meten en ook om innovaties aan te jagen. Hiertoe wil de overheid dan ook de huidige grenswaarde van 1,0 (die vanaf 01 januari 2018 in het Bouwbesluit is opgenomen) op afzienbare termijn scherper gaan stellen. Hij denkt hierbij aan stappen, op niet al te lange termijn naar 0,8 en vervolgens ruim voor 2030 naar 0,5.

Dhr. Licher riep ook de aanwezigen op om zich bij BZK te melden, voor een op te richten denktank om de mogelijkheid tot een ambitieuze aanscherping te bespreken en van een concreet tijdspad te voorzien. De aanwezigen in de zaal reageerden hier instemmend op, duidelijk is dat een nadere aanscherping gewenst is om ontwerpers en bouwers te prikkelen duurzamer te gaan bouwen, de huidige eis is te gemakkelijk haalbaar.
 

De tweede spreker was mevr. Marjolein van der Klauw Msc. – Adviseur Duurzaam Inkopen Rijkswaterstaat . Zij sprak over de rol van DuboCalc bij Rijkswaterstaat, de resultaten van aanbestedingen en de doelen en ambities die RWS heeft. Ook Circulair Bouwen, de principes van Circulair Ontwerpen en de relatie met inkopen en DuboCalc, werden aan de orde gesteld. Duidelijk zichtbaar was dat het inkoopbeleid van RWS de afgelopen jaren heeft geleid tot lagere MKI waardes.
 

Doelen en ambities van RWS zijn o.a. om in 2020 CO2 emissies met minimaal 20% verder te reduceren en in 2030 op organisatieniveau energieneutraal te zijn en tevens ook in 2030 klimaat neutraal op alle projecten (‘Parijs waarmaken’). Tevens is de ambitie van RWS om in 2030 circulair te werken, waarbij 50% primaire grondstoffen gebruik de bovengrens is. Uiteindelijk wil RWS in 2050 zonder afval werken in haar projecten (‘Economie zonder afval’).

Wat duurzame gebiedsontwikkeling betreft (‘Nederland mooier maken’) heeft RWS de ambitie om te denken vanuit de gebiedsopgave, doelstelling is samen met andere betrokkenen  meervoudig gebruik mogelijk te maken. Dubocalc is als rekeninstrument aangesloten op de Nationale Milieudatabase, waarin de GWW producten staan waarmee DuboCalc rekent. Dubocalc wordt ingezet om uiteindelijk tot een MKI waarde van 0 te komen.
 

RWS hanteert circulaire ontwerp principes voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport proces (MIRT proces), te weten: preventie, waarde behoud en waarde creatie. Deze principes leiden uiteindelijk tot een lagere MKI waarde.  DuboCalc wordt hierbij ingezet  om na te gaan welke materialen en ontwerpkeuzes het meest duurzaam zijn (in termen van CO2-emissie  en gebruik van grondstoffen over de levenscyclus o.b.v. MKI). Tevens wordt bij de aanbesteding gestuurd m.b.v. DuboCalc en (maximale) MKI-waarden op het realiseren van minder CO2 uitstoot bij aanleg en onderhoud, en circulair gebruik van grondstoffen.
 

Marjolein van der Klauw gaf het stokje over aan de derde spreker van deze middag: dhr. Robert Koolen directeur strategie en beleid Heijmans. Robert vroeg o.a. aandacht voor de biologische (voedingsmiddelen) en technische levenscyclus (technische grondstoffen), het 10R model Circulariteit waarbij de vuistregel is: meer circulariteit = minder grondstoffen en minder milieudruk. Robert gaf ook een duidelijk voorbeeld van de toepassing van het 10-R model in de praktijk aan de hand van een C.V. ketel.
 

Vanuit Heijmans is men bekend en werkt men met o.a. Breeam, GPR Gebouw, materialenpaspoorten en Madaster. Bij al deze concepten heeft de NMD en de daarbij behorende MPG berekening dan wel een centrale rol of (zoals met Madaster) een samenwerking op het gebied van data uitwisseling.

Robert geeft nog een aantal voorbeelden uit de praktijk waarmee Heijmans recente ervaringen heeft opgedaan als het gaat om verduurzaming, o.a.: Greenway LE: duurzaam asfalt dat op lagere temperatuur wordt geproduceerd en verwerkt om  een lagere CO2 uitstoot te bereiken, waarbij tot 60% oud asfalt wordt gebruikt. Zero Ready: In 10 dagen tijd een woning energieneutraal maken met daarbij een levensduurverlenging van 30 jaar. Terra Tube: een tijdelijke leidingbuis voor projectlocaties, gemaakt van aardappelzetmeel, die na gebruik volledig wordt afgebroken.
 

En op projectniveau, o.a.: hergebruik bouwmaterialen in het project Resident Den Haag waar  50% bestaande systeemwanden en 70% van de plafondplaten opnieuw zijn gebruikt ; Transformatie Wijnhavenkwartier waarbij 100% van het casco is hergebruikt en het project Heijmans One: Het verplaatsbare huis voor éénpersoonshuishoudens.

Op het gebied van leefomgeving en GWW toonde Robert o.a. de projecten SONOB (Solar Noise Barriers): tegelijk energie opwekken en verkeersgeluid dempen en het Nationaal Militair Museum: waarbij integraal onderdeel van het museum is de ontwikkeling van een nieuw natuurgebied waar voorheen verwaarloosde stukjes natuur verspreid lagen over het voormalige defensieterrein. Hierdoor krijgen planten en dierensoorten zoals vleermuizen die uit het gebied waren verdwenen de kans zich opnieuw te ontwikkelen. Hieraan zijn concrete doelstellingen over biodiversiteit gekoppeld over de contractperiode van 25 jaar.
 

Als laatste gaf Robert zijn visie op het meten van circulariteit. Hij gaf hierbij o.a. dat het zijns inziens bij circulariteit gaat over materialen in relatie tot hun functie, dat gebouwen circulairder kunnen zijn bij gebruik van dezelfde materialen (door een hogere bezetting mogelijk te maken) en dat producten die meer circulair zijn vrijwel altijd een betere LCA hebben. Wat dat betreft is een uitbreiding van de huidige reken methodiek (Bepalingsmethode) volgens Robert niet nodig .

Verder gaf hij als adviezen mee: zorg voor een goed ontwerp in termen van flexibel in de tijd en in gebruik, multi-functioneel, Lean ontworpen, onderhoudbaar en demontabel en ‘aaibaar’ (zodat het langere tijd gebruikt wil worden door de gebruikers van het gebouw). Als uitsmijter gaf hij mee: meet de circulariteit met behulp van de NMD!
 

Als laatste spreker was het woord aan dhr. Stefan van Uffelen, kersverse voorzitter van de  Milieubeleidscommissie (MBG) van SBK. Na zichzelf kort voorgesteld te hebben, waarbij de relevante ervaring in dit metier overtuigend was, vertelde Stefan over nut en noodzaak van het zichtbaar maken van milieu impact van gebouwen en GWW werken en wat het verschil is tussen Energieprestatie (gebruiksfase) en Milieuprestatie (materiaalgebruik).

De onderliggende LCA systematiek werd door Stefan nader toegelicht, maar ook het gehele ‘stelsel’. Dat start met het maken van een EPD, vervolgens de opname in de NMD na toetsing door een Erkend deskundige, de MPG berekening m.b.v. gevalideerde rekensoftware welke op de NMD aangesloten zijn en de prestatie eis die publiek of privaat gesteld worden.

Belangrijk hierbij is ook dat SBK een neutrale organisatie is, aldus Stefan en dat er één centrale database is met betrouwbare LCA data waardoor er een gelijk speelveld is voor alle betrokken partijen.
 

Verder werden de huidige lopende projecten toegelicht door Stefan, o.a. Herstructurering (waarbij o.a. alle kaarten volgens NL/SfB systematiek en RAW systematiek uniforme namen en opbouw krijgen, de database toegankelijk wordt voor o.a. BIM toepassingen en de database ook het gehele jaar door gevuld kan worden met nieuwe productkaarten), Harmonisatie Dubocalc en de NMD (waardoor de NMD dé database wordt van zowel GWW als B&U) en het project Grondstof Efficiency waarbij er concreet invulling wordt gegeven aan ‘module D’ van de Bepalingsmethode (hergebruik en recycling).

Last but not least, schetste Stefan zijn visie over SBK 2.0 die een regierol kan vervullen als het gaat om het uniform meetbaar maken van duurzaamheid en circulariteit en hiermee een aanjaag functie kan vervullen t.b.v. innovatie.
 

Na deze laatste spreker was het tijd voor het expert panel, dat bestond uit mevr. Jeannette Levels van LBP Sight en dhr. David Anink van W/E Adviseurs. Onder leiding van de dagvoorzitter werden diverse vragen uit de zaal door hen beantwoord. Vragen werden gesteld over de methodiek, zoals actualiteit schaduwprijzen, kwaliteit data, beoordelen renovatie, extra gebouwfuncties, enz. De conclusie was dat er al veel werkt en goed gaat maar dat er ook nog verschillende wensen bestaan om de bepalingsmethode met de NMD breder in te zetten.
 

Nadat alle vragen naar tevredenheid waren beantwoord, was het tijd voor Dirk Breedveld van SBK om alle sprekers, expertpanel, dagvoorzitter en Peter van der Mars van de Metaalunie naar voren te roepen en middels een kleine attentie te bedanken voor hun bijdrage en inzet. Aansluitend hierop werd eenieder uitgenodigd om in de kantine gebruik te maken van de uitgebreide broodmaaltijd en diverse soepen die gereed stonden.
 

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd symposium, waarin we weer een hoop geleerd hebben en er ook voldoende gelegenheid was tot netwerken.
 

Presentaties:

NU Circulair bouwen - Ferdi Licher (BZK)
DuboCalc en Circulaire economie - Marjolein van der Klauw (RWS)
Circulariteit in de gebouwde omgeving - Robert Koolen (Heijmans)
Nationale Milieudatabase (NMD) - Stefan van Uffelen (voorzitter MBG)

 

In de kabinetsreactie op de Transitieagenda Bouw staat o.a. dat:

Het kabinet een goede basis ziet in de huidige methodiek voor de milieuprestatie: de Nationale Milieu Database en de Milieu Prestatie van Gebouwen en bouwwerken. Sinds 1 januari 2018 is er een milieuprestatie-eis voor nieuwe woningen en kantoren in het Bouwbesluit. Het kabinet neemt de waardering van circulaire maatregelen in de milieuprestatie-eis op. In deze kabinetsperiode wordt in afstemming met de markt onderzocht op welk moment deze wettelijke eis kan worden aangescherpt en kan worden ingevoerd voor andere categorieën van gebouwen en infrastructuur.

BZK heeft in aansluiting hierop aan SBK gevraagd om een plan van aanpak te maken voor de uitwerking van circulariteit in de bouwregelgeving. Onderstaand treft u een samenvatting aan van dit projectplan, inclusief een eerste voorlopige planning.

1. Project MPG als sturings instrument

Activiteit 1:    Evaluatie van het huidige stelsel NMD-MPG en versteviging van de rekenmethode als robuust sturings instrument.

Tijdsduur

 • 6 maanden.
 • Start i.o.m. BZK.

2. Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW werken

Activiteit 2 – bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken

Onderdelen:

 • Bepaling grondstofefficiency
 • Verbetering bepalingsmethode en indicator om circulariteit van een gebouw of bouwwerk tot uitdrukking te kunnen brengen
 • Uitbreiding van grenswaarden voor de milieuprestatie in het Bouwbesluit naar andere gebruiksfuncties of gebouwen
 • Aanscherping van bestaande grenswaarden in het Bouwbesluit t.a.v. Woonfunctie en Kantoorgebouwen
 • Aannemelijk maken van prestaties van her te gebruiken producten t.b.v. het kunnen voldoen aan de nieuwbouw voorschriften Bouwbesluit – deel milieurelevante productprestaties.

2A       Bepaling grondstoffenefficiency
Aanpassing van de bepalingsmethode a.g.v. herstructurering NMD en doorwerking bepaling Grondstoffenefficiency

Doorlooptijd

 • Nov. 2018 – ingang per 01 juli 2019.

2B Verbetering bepalingsmethode en indicator om circulariteit van een gebouw of bouwwerk tot uitdrukking te kunnen brengen

Doorlooptijd

 • Sept. 2018 – april 2019

2C Uitbreiding van grenswaarden voor de milieuprestatie in het Bouwbesluit naar andere gebruiksfuncties en bouwwerken

Fase B

Actualiseren gebouwtypen en aansluiting op NTA8800

Doorlooptijd

 • Sept. 2018 – mrt 2019

2D Aanscherping van bestaande grenswaarden in het Bouwbesluit t.a.v. Woonfunctie en Kantoorgebouwen

Doorlooptijd

 • Aug. 2018 – febr. 2019

2F        Aannemelijk maken van milieuprestaties van her te gebruiken producten t.b.v. het kunnen voldoen aan de nieuwbouw voorschriften Bouwbesluit – Milieu.

Doorlooptijd

 • Sept. 2018 – jan. 2019

De afgelopen maanden zijn er in het kader van de herstructurering van de Nationale Milieudatabase de nodige vorderingen geboekt. Hoewel het project in de eerste helft van dit jaar enige vertraging heeft opgelopen en hierdoor een halfjaar diende te worden verlengd, biedt de extra tijd tevens de kans om ervoor te zorgen dat na de implementatie van NMD versie 3.0 het nieuwe systeem zal functioneren zoals wij verwachten.

Maar wat betekent deze herstructurering nu in de praktijk voor de dataeigenaren, de LCA specialisten en de gebruikers? In dit artikel wordt uitgelegd wat de praktische gevolgen zijn, zodat u in 2019 niet voor verrassingen komt te staan.

Dataeigenaren en LCA specialisten
Alle dataeigenaren zijn de afgelopen maand aangeschreven met het verzoek hun data modulair aan te leveren – ook voor wat betreft de data die reeds is opgenomen in de NMD. In het kader van de herstructurering zal de data per module worden (her)verdeeld; het gaat primair om het splitsen van het bestaande einde leven scenario naar losse modules C1, C3, C4 en D. Het saldo van de milieuprestatie van een product blijft ongewijzigd. De mogelijkheid de data modulair op te laten nemen is al doorgevoerd in de release van NMD versie 2.3, eind dit jaar. Met de implementatie van versie 3.0 zal de modulaire opbouw van alle data een feit zijn. Wij hopen van harte dat alle dataeigenaren gehoor zullen geven aan onze oproep, zodat ieders data correct in de geherstructureerde database zal worden vermeld.

Daarnaast zal het systeem van aanleveren en aanpassen van data ingrijpend veranderen. Omdat de database niet langer als bestand zal worden aangeleverd aan de rekeninstrumenten, maar draait op een serverlocatie, kan vanaf juli 2019 de database “live” worden geüpdatet. De halfjaarlijkse releases van de NMD, voor wat (nieuwe) producten betreft, komen hiermee te vervallen: die data kan voortaan op ieder gewenst moment worden aangeleverd en geïmplementeerd. Dataeigenaren zullen worden benaderd voor het aanmaken van een account waarmee men alle NMD zaken kan regelen: het aanmelden van producten, het uploaden van de gerelateerde documenten, een ingang naar de eigen data zoals opgenomen in de NMD. Nadere informatie over de details van de toekomstige werkwijze volgt nog uiteraard.

De planning voor de NMD 3.0 ziet er als volgt uit:

 • Indienen nieuwe data - uiterlijk 11 maart 2019
 • Invoer nieuwe data - vanaf 8 april 2019
 • Uitleveren release - 3 mei 2019
 • Implementatie versie 3.0 - 1 juni 2019

Gebruikers
Met de gebruikers van de NMD bedoelen we in de eerste plaats de gevalideerde rekeninstrumenten. In de afgelopen maanden heeft SBK veel energie gestoken in het betrekken van de rekeninstrumenten bij de implementatie van de geherstructureerde NMD. Op het gebied van ICT dient er het nodige te worden aangepast om de nieuwe NMD en de rekeninstrumenten naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Hiervoor zijn aparte bijeenkomsten georganiseerd, en zoals het er nu naar uitziet is er bij de rekeninstrumenten geen belemmering de deadline te halen.

Andere gebruikers zijn de partijen die via één van de gevalideerde rekeninstrumenten een milieuprestatieberekening laten uitvoeren. Voor hen verandert er eigenlijk heel weinig, en wat er verandert is afhankelijk van hoe de rekeninstrumenten hun interface inrichten op de data die per 1 juni 2019 in modulaire vorm inzichtelijk zal zijn. SBK verwacht in ieder geval een sterke toename van de kwaliteit van de opgenomen data, mede door de modulaire opbouw hiervan. Het positieve effect van de nieuwe NMD op de kwaliteit van de berekening zal echter significant toenemen naarmate de NMD meer getoetste data in zich herbergt.

In navolging van ons eerdere bericht, maken wij hierbij het definitieve programma bekend van het symposium "Milieuprestatie en Circulariteit" op 31 oktober a.s. bij de Koninklijke Metaalunie te Utrecht.
 

PROGRAMMA

Onderwerp
Thema
Datum en tijd
Locatie
BIJEENKOMST NATIONALE MILIEUDATABASE
Milieuprestatie en Circulariteit
31 oktober 2018, 14:30 uur
Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein
   
14.30 uur Inloop en registratie
15.00 uur Opening en mededelingen:
dagvoorzitter mevr. drs. T. Siertsema – voorzitter NVTB
15.15 uur Beleid overheid / kabinetsreactie Transitie Agenda Bouw:
dhr. drs. F.G. Licher – programma directeur Bouwen en Energie Ministerie BZK
15.45 uur Ervaringen uit de praktijk - Koplopers:
mevr. M. van der Klauw Msc. – Adviseur Duurzaam Inkopen Rijkswaterstaat
dhr. drs. R. Koolen – directeur strategie en beleid Heijmans
16.15 uur Pauze
16.30 uur Bepalingsmethode en NMD in de beleidsarena, heden en toekomstvisie:
- dhr. ir. S. van Uffelen voorzitter Milieubeleidscommissie (MBG)
17.00 uur Beantwoording vooraf gestelde vragen
17.15 uur Afsluiting
17.30 uur Napraten - Soep en broodjes aanwezig
   

Aanmelden is nog mogelijk! Stuur een email aan milieudatabase@bouwkwaliteit.nl.

 

In aansluiting op ons succesvolle symposium van december vorig jaar, staat op 31 oktober a.s. alweer ons volgende jaarlijkse symposium gepland.
Met deze keer als thema: Milieuprestatie en Circulariteit.

Het symposium zal van 14.30 - 18.00 uur worden gehouden bij de Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050', een toelichting op het rijksoverheidsbeleid via de Transitie Agenda Bouw, voorbeeldprojecten van koplopers en het toekomstperspectief van de NMD. Het definitieve programma zal binnenkort op deze website worden gepubliceerd.

U kunt u alvast aanmelden via milieudatabase@bouwkwaliteit.nl

Om de Bepalingsmethode en NMD optimaal aan te laten sluiten op de Europese methode van milieuprestatie van bouwproducten  en de ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen, is SBK een project gestart voor de herstructurering van de NMD. Binnen het project worden tevens diverse technische verbeteringen in de database doorgevoerd. Momenteel zijn de projectresultaten in concept beschikbaar.

SBK hecht er veel waarde aan om in een openbaar proces stakeholders en andere geïnteresseerden de gelegenheid te bieden op die projectresultaten te kunnen reageren. Vandaar de  keuze om diverse in concept vastgestelde stukken ter openbare internetconsultatie te publiceren van 13 augustus tot en met 16 september 2018.

Op deze pagina zijn alle documenten te downloaden. Wij zien uw commentaar graag tegemoet!

Belgische rekentool "Totem"

Net als Nederland heeft ook België nu een rekentool om de milieuprestatie van een gebouw te berekenen. Lees hier het gehele artikel

Nieuwe rekeninstrumenten NMD

 

Zoals bekend is de Nationale Milieudatabase (NMD) de bron van milieugegevens van bouwproducten die worden gebruikt voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen. Voor het maken van een dergelijke berekening zijn diverse rekeninstrumenten beschikbaar. Alvorens deze instrumenten worden vrijgegeven voor gebruik, worden ze door SBK onderworpen aan een validatietoets.

 

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat recent twee rekeninstrumenten de validatietoets succesvol hebben doorlopen en zijn toegevoegd aan de lijst van gevalideerde instrumenten. Dat zijn MPG Calc van DGMR Software, en One Click LCA van Bionova. DGBC heeft zijn materialentool teruggetrokken en werkt nu samen met Bionova aan One Click LCA.

 

Alle gevalideerde rekeninstrumenten zijn te vinden op deze pagina.

Harmonisatie databases DuboCalc en de Nationale Milieudatabase
 

In 2012 is voor het laatst een update doorgevoerd om de database van DuboCalc en de Nationale Milieudatabase (NMD) op elkaar af te stemmen. Inmiddels is het technisch mogelijk ook voor de GWW sector de milieudata in de NMD aan te leveren. Het is daarom nu de tijd om de beide databases volledig te harmoniseren, zodat data ingevoerd via de invoerapplicatie van de NMD ook in DuboCalc beschikbaar komt via de reguliere updates.
 

In november 2017 is gestart met het traject ‘harmonisatie NMD-DuboCalc’. In dit traject werken Stichting Bouwkwaliteit (beheerder NMD), Cenosco (ontwikkelaar en beheerder DuboCalc), Rijkswaterstaat, W/E adviseurs en SGS Search samen aan het integreren van de database van DuboCalc in de NMD. De database van DuboCalc bevat GWW data en de NMD voornamelijk B&U data. De DuboCalc data wordt overgeheveld in de NMD, zodat DuboCalc ook gebruik gaat maken van de NMD. Voor DuboCalc betekent dat ook dat relevante B&U data beschikbaar komt. Waar er overlap is tussen gelijksoortige GWW en B&U data zal de beste (de meest recente) data leidend worden. Ook worden de ICT koppelingen tussen de NMD en DuboCalc verbeterd, waardoor nieuwe releases van de NMD sneller voor de gebruikers in DuboCalc beschikbaar komen. Voor het verzorgen van extra zekerheid dat rekeninstrumenten, zoals DuboCalc, de releases van de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW werken correct hebben geïmplementeerd zal er een validatietool worden ontwikkeld.
 

De verwachting is dat dit harmonisatieproject medio 2018 is afgerond.
 

Geïnteresseerden zullen op de hoogte worden gehouden van nieuwe releases van de NMD (en dus dan ook  de bibliotheek van DuboCalc).
 

Voor meer informatie: www.milieudatabase.nl & www.dubocalc.nl

2017

De nieuwe gids Milieuprestatie berekening V2.1 is een praktisch hulpmiddel voor een aantal interpretaties en ontwerpvraagstukken bij het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen. De gids staat grotendeels in het kader van de  grenswaarde voor de milieuprestatie in het Bouwbesluit, die per 1 januari 2018 van kracht is. De gids bevat geen verklaring van de bouwregelgeving, noch van de bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken op zich noch van reken- en schematiseringsregels bij het ‘uittrekken’ van gebouwen voor het berekenen van de hoeveelheden. Voor de uitleg daarover wordt verwezen naar de website van respectievelijk de rijksoverheid, die van SBK/milieudatabase en van de verschillende rekeninstrumenten.

Download de gids: klik hier

De wijziging van het Bouwbesluit 2012 met daarin de grenswaarde voor de milieuprestatie is 20 december 2017 gepubliceerd. Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/12/20/impuls-voor-duurzaam-bouwen

In de regeling Bouwbesluit van 15 december 2017 staat voorts dat de Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken van 1 augustus 2017 bij het bepalen van de milieuprestatie van een gebruiksfunctie in beschouwing moet worden genomen. Als ook dat de uitkomst van de bedoelde berekening mag worden verlaagd met 0.4, als bij de berekening gebruik is gemaakt van de Nationale Milieudatabase, release 2.0 of hoger.

Op 13 december jl. heeft bij de Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein een informatiebijeenkomst over de Nationale Milieudatabase plaatsgehad. Wij maken u graag deelgenoot van de presentaties die hier door diverse deskundige sprekers zijn gegeven:

Opening en introductie: - Harry Nieman, Stichting Bouwkwaliteit
Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken: Harry van Ewijk, SGS Search
NMD voor B&U en GWW: huis voor de toekomst: Jeanette Levels, LBP Sight
Grondstoffenefficiency in circulaire bouw: Peter van der Mars, Lid Transitie tafel Circulaire Bouw
Twee-eenheid energie- en milieuprestatie: John Mak, W/E Adviseurs

Teksten en sheets zijn te downloaden via https://www.milieudatabase.nl/download/InformatiebijeenkomstNationaleMilieuDatabase_17dec2017.zip

Met ingang van 1 januari 2018 wordt in het Bouwbesluit 2012 de grenswaarde opgenomen in het huidige voorschrift voor de milieuprestatie. Is de bepalingsmethode daarop toegesneden? Bieden de LCA-milieudata in de NMD daarvoor voldoende mogelijkheden?

Zoekt u antwoord op deze vragen? Kom dan naar de informatieve bijeenkomst “Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken en Nationale Milieudatabase (NMD) op woensdag 13 december 2017 zodat wij u hierover verder kunnen informeren. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

- Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken
- NMD voor B&U en GWW: huis voor de toekomst
- Grondstoffenefficiency in een circulaire bouw
- Twee-eenheid energie- en milieuprestatie

De bijeenkomst vindt plaats bij de Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein.
Aanvang: 14.30 uur en afsluiting ca. 17.45 uur met een hapje en een drankje.

Programma

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Inge de Ruiter.
Het aantal plaatsen is gelimiteerd. Deelname is dan ook volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Uw vragen ontvangen wij graag vooraf per e-mail (maximaal 2 vragen per deelnemer).

Donderdag 23 november 2017 heeft er weer een plenaire bijeenkomst Communicatieforum CE-markering plaatsgevonden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het thema van de bijeenkomst was “Circulaire economie en de relatie met CE”.
Voor de presentaties verwijzen wij u naar de website van het Communicatieforum CE.

Recent is de eindrapportage opgeleverd van het onderzoek grondstoffenefficiency. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd dat het mogelijk is om op basis van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’, het LCA-kwaliteitsaspect grondstoffenefficiency (recycling and re-use) als een zelfstandige prestatie te kunnen declareren.

Wilt u reageren op deze rapportage? Dat kan, via milieudatabase@bouwkwaliteit.nl

Als alles bij CEN goed verloopt, zal de aangepaste en nog steeds vrijwillig toe te passen EN 15804 begin 2019 worden gepubliceerd. Lopende dat normalisatieproces zal SBK de vinger aan de pols houden welke consequenties die aanpassing zou kunnen hebben voor de door SBK beheerde bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken. Deze is immers gebaseerd op de vigerende EN 15804 met invulling van voor Nederland toepasbare scenario's.

SBK is lid van de normsubcommissie EN 15804 en zal vanuit die rol de ontwikkelingen op de voet volgen en indien nodig haar stem laten horen. Wij houden u op de hoogte!

Deelname aan Tv-programma 'Doe Maar Duurzaam' bij RTL Z

In de bouwsector komen steeds meer eisen en richtlijnen om de hoek kijken in het kader van duurzaamheid. Met de huidige technieken kan de ecologische voetafdruk van een huis of gebouw van te voren berekend worden. Een ecologische voetafdruk is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Stichting Bouwkwaliteit laat in Doe Maar Duurzaam zien op welke manier de ecologische voetafdruk gemeten en berekend kan worden in de ontwerpfase van een bouwproject.

Alles over certificering in de bouw was zondag 17 september te zien in de uitzending bouw van Doe Maar Duurzaam; een informerend programma over diverse ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidsbranche. Dit kan variëren van Energie tot Duurzaam Ondernemen en van Milieu tot Bouw. Doe Maar Duurzaam is het totaalplaatje van verschillende duurzaamheidsaspecten om mensen bewust te maken van de duurzame mogelijkheden binnen ieder aspect van het dagelijks leven.

Wilt u dit programma (alsnog) zien? Klik hier.

 

Bouwmaterialenhandel zet in op ketensamenwerking.


De Veris Bouwmaterialengroep organiseerde op 13 en 16 juni een bijeenkomst voor haar leveranciers. Samen met SBK en EcoChain ging Veris hier in op levenscyclusanalyse op basis van Activity Based Footprinting. Veris is de inkoop- en serviceorganisatie voor ruim 100 Bouwmaterialengroothandels van Bouwcenter, Stiho en het Belgische Bouwpunt.

 

Lees meer..

Release NMD versie 2.0 per mei 2017 inclusief overgang naar ecoinvent 3.3 en een aangepaste set met karakterisatiefactoren.


Release 2.0

Met het verschijnen van de nieuwe release van de Nationale Milieudatabase, NMD v2.0 d.d. 11 mei 2017, is de basisinformatie met LCA-milieudata voor het maken van de Milieuprestatieberekening van Gebouwen verder uitgebreid. Tevens zijn er aanpassingen doorgevoerd aan de achterliggende ‘milieudata’. Alle op onze website gepubliceerde rekeninstrumenten voor de B&U-sector hebben sinds 15 juni 2017 het validatieproces positief afgerond en hierin is de nieuwste versie van de NMD beschikbaar voor het maken van een milieuprestatieberekening op gebouw niveau.

 

Het aantal productkaarten is weer uitgebreid waarbij de toename van het aantal getoetste productkaarten doorzet. Daarnaast zijn er bij deze release ook weer een groot aantal ongetoetste productkaarten bijgekomen. De toegevoegde productkaarten betreffen vooral elementen waarbij in NMD v1.8 nog weinig te kiezen was.

Zowel bij het invoeren van nieuwe producten als ook bij de wijzigingen van bestaande productkaarten heeft de toeleverende industrie een zeer waardevolle inspanning geleverd!

 

Naast de nieuwe producten zijn we voor de achterliggende ‘milieudata’ overgegaan naar ecoinvent versie 3.3 (was versie 2.2) en een aangepaste set met karakterisatiefactoren. Dit is tevens verwerkt in de bepalingsmethode en het toetsingsprotocol. De veranderingen door deze twee grote aanpassingen zijn dusdanig dat aan deze release het versienummer 2.0 is meegegeven. De aanpassingen werken door in de ongetoetste (categorie 3) basisprofielen, en dus in de categorie 3 producten. Gemiddeld is er een kleine toename waar te nemen, enkele producten laten een forse stijging zien.

Zoals bij eerdere versies van de NMD zijn de consequenties van de nieuwe release in beeld gebracht door de 14 SBK-referentiegebouwen opnieuw door te rekenen. De doorgevoerde wijzigingen blijken een verhogend effect op de uitkomst van de milieuprestatieberekening te hebben, maar voldoen aan de voorziene grenswaarde van 1.0.

 

Conform het kwaliteitssysteem rond de NMD zijn de consequenties van de overstap van NMD v1.8 naar NMD v2.0 in beeld gebracht en globaal geanalyseerd. De resultaten van de analyse van de overstap van NMD v1.8 naar NMD v2.0 zijn vastgelegd in de notitie ‘Analyse NMD v2.0 - 11 mei 2017’.

De wijzigingen van de bepalingsmethode in verband met de overgang naar ecoinvent versie 3.3 en de aangepaste set karakterisatiefactoren zijn vastgelegd in het wijzigingsblad ‘overgang naar ecoinvent v3.3 - 1 juni 2017’.

 

Toepassingsgebied

De toeleverende industrie ziet steeds meer de toegevoegde waarde van zowel het maken van een milieuprestatieberekening als ook de daarbij noodzakelijke LCA-milieudata in de NMD. Dit wordt in de toekomst mogelijk versterkt door de opname van een grenswaarde van 1.0 in het vigerende voorschrift in het Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2018.

Ten behoeve van de invoer van deze grenswaarde wordt een normatieve bijlage opgesteld om een eenduidige aansluiting te kunnen maken van de bepalingsmethode die betrekking heeft op de berekening van de milieuprestatie van (fysieke) gebouwen naar die van abstracte gebouwfuncties zoals die onder meer in de bouwregelgeving zijn opgenomen.

 

Aangezien de LCA-milieudata in de NMD van het type ‘cradle tot grave’ zijn, wordt er momenteel een onderzoek uitgevoerd om te bekijken hoe de opgeslagen informatie dienst kan doen voor het bepalen van de grondstoffenefficiency van een bouwwerk in relatie tot circulaire economie.

 

In zijn huidige opzet is de NMD een goed werkend systeem dat voldoende is toegerust om adequate milieuprestatieberekeningen te kunnen maken voor nieuw te bouwen gebouwen en in de toekomst ook GWW-werken. SBK heeft echter het beeld dat de opzet van de NMD voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen, toepassingen en applicaties een verdieping behoeft. Deze verbeterslag wordt heroriëntatie/herstructurering genoemd. Daarbij is de stip op de horizon een krachtig stelsel dat volgens vastgestelde protocollen en een eenmalige invoer van LCA-milieudata door de industrie, meerdere toepassingen kan dienen. Inmiddels is gestart met de uitvoer van fase A van dit traject.

 

Directie Stichting Bouwkwaliteit, de heer ir. C.J. Vriesman directeur a.i.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Bouwkwaliteit, ing. M. van der Meulen, projectleider NMD, telefoonnummer 070 - 307 29 29 of per e-mail MM@bouwkwaliteit.nl.

Met ingang van 1 juni 2017 is de bepalingsmethode op een tweetal onderwerpen aangepast aan de hand van een wijzigingsblad. De aanpassing is noodzakelijk omdat er van deze externe bronnen waarnaar de bepalingsmethode verwijst, nieuwe versies zijn uitgebracht.

 

Het betreft de overgang naar ecoinvent 3.3 allocation, recycled content (“Cut-Off System Model”) en een aangepaste set met karakterisatiefactoren. Het toegepaste ecoinvent model komt, van de 3 nu beschikbare system models, overeen met het enige system model in ecoinvent 2. Met ingang van Nationale Milieudatabase (NMD) versie 2.0 wordt ecoinvent 3.3 voor de processendatabase (en alle categorie 3 productkaarten die daarop zijn gebaseerd) gehanteerd.

Ecoinvent 3.3 wordt als uitgangspunt genomen voor in de Bepalingsmethode voor wat betreft aanpassingen van verwijzingen naar individuele processen.

De aangepaste set met karakterisatiefactoren “SBK Bepalingsmethode, 20 September 2016" is verkrijgbaar via www.milieudatabase.nl

 

Dossiers van categorie 1 en 2 data op basis van ecoinvent 3.3 worden per direct geaccepteerd. Tot 1 september 2017 worden bij SBK ingediende dossiers categorie 1 en 2 data ook nog geaccepteerd volgens de huidige Bepalingsmethode 2.0, dus op basis van ecoinvent 2.2 en set met karakterisatiefactoren van voor september 2016. Tussen 1 september 2017 en 1 januari 2018 worden ook dossiers geaccepteerd op basis van ecoinvent 3.2. Daarna uitsluitend op basis van de bepalingsmethode vigerend per 1 juni 2017 (of dossiers waarin aannemelijk wordt gemaakt dat een oudere versie het resultaat niet noemenswaardig beïnvloedt).

 

Naar verwachting heeft deze wijziging een verhogend effect op de uitkomst van de milieuprestatieberekening. Echter wel dusdanig dat met de reguliere bouwwijzen aan de voorziene grenswaarde van 1.0 kan worden voldaan. De release versie 2.0 per medio juni 2017 zal daar meer uitsluitsel over geven.

 

De Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ versie 2.0 november 2014 is op basis van het wijzigingsblad aangepast en dit is tevens verwerkt in het Toetsingsprotocol.

Invloeden van een gebouwontwerp op de milieuprestatieberekening

In het Bouwbesluit 2012 is in hoofdstuk 5 het voorschrift opgenomen dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen een berekening van de milieuprestatie dient te worden gevoegd. Indertijd is bewust ervan afgezien dat het resultaat van de berekening aan een eis moest voldoen. De achtergrond is dat de markt zou gaan wennen aan deze berekening en gerelateerde ontwerpbeslissingen. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan en heeft het ministerie van BZK na overleg met de ontwerpende – en bouwende partijen (vertegenwoordigd in het Overleg Platform Bouwregelgeving) besloten dat per 1-1-2018 een grenswaarde in het Bouwbesluit 2012 wordt opgenomen. Deze eis wordt dat de milieuprestatie voor woningen en kantoren ten hoogste 1,0 mag zijn. Tijdens de overleggen met de bouwbranche kwam naar voren dat niet voor iedereen de consequenties van ontwerpbeslissingen duidelijk waren. Ook waren er zorgen of de milieuprestatie van installaties die tevens energie leveren voor huishoudelijk gebruik ten volle meegenomen moeten worden in de berekening. Het ministerie van BZK heeft toen SBK gevraagd om op basis van een analyse van uitgevoerde milieuprestatieberekeningen de leerervaringen te destilleren die als basismateriaal kunnen dienen voor voorlichtingsmateriaal over de invloeden van een gebouwontwerp op de milieuprestatieberekening.

SBK heeft aan W/E adviseurs (Utrecht) gevraagd behulpzaam te zijn bij deze analyse. Dit rapport is begin 2017 aangeboden aan BZK.

Uit het onderzoek wordt duidelijk wat de invloed is van extra hoge verdiepingen, erkers, extra geveloppervlak e.d. Bij het rapport Onderzoek 'Principes en parameters Milieuprestatie Gebouwen (MPG)' is een managementsamenvatting gevoegd. Tevens is hierover een artikel verschenen in het vakblad Bouwkwaliteit in de Praktijk.

De conclusie is dat de voorgenomen grenswaarde relatief gemakkelijk haalbaar is en dat de ontwerpvrijheid voldoende is gewaarborgd.

Rijswijk mei 2017

LCA-congres "LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen"

SGS organiseert op 20 juni 2017 voor GWW- en bouwgerelateerde producenten, aannemers en opdrachtgevers het LCA-congres “LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen”.
Een prestatieverklaring op basis van een LCA zal steeds meer ingang vinden bij ‘uitvragen en aanbestedingen’. Belangrijk is dan dat berekeningen op een landelijk uniforme wijze plaatsvinden en dat er eenduidige en controleerbare toetsingsprotocollen zijn voor de declaratie in de prestatieverklaringen.

Zie voor aankondiging en aanmelding https://www.sgssearch.nl/over-search/search-in-de-media/lca-congres.html

Zie voor een verslag van het congres van vorig jaar https://www.sgssearch.nl/over-search/search-in-de-media/sgs-search-in-de-media-2016/verslag-congres-lca-gereedschap-voor-een-duurzame-bouwketen.html

2016

Met de release NMD versie 1.8 per september 2016 is er een grote stap voorwaarts gezet.


Release 1.8

Met het verschijnen van de nieuwe release van de Nationale Milieudatabase, NMD v1.8 d.d. 5 september 2016, is de basisinformatie met LCA-milieudata voor het maken van de Milieuprestatieberekening van Gebouwen aanzienlijk vergroot.

 

Het aantal productkaarten is fors uitgebreid waarbij de toename van het aantal getoetste productkaarten doorzet. Voor het eerst zijn er ook bij de installaties getoetste kaarten toegevoegd (luchtbehandeling door de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten - VLA). Daarnaast zijn er bij deze release ook een groot aantal ongetoetste productkaarten bijgekomen. De toegevoegde productkaarten betreffen vooral elementen waarbij in NMD v1.7 nog weinig te kiezen was en de elektrische installatie, die tot nu toe summier in de database zat.

 

Met het verschijnen van deze release is ook het validatieproces voor rekeninstrumenten aangescherpt om zorg te dragen dat alle rekeninstrumenten bij gelijke invoer tot hetzelfde rekenresultaat komen. Alle op onze website gepubliceerde rekeninstrumenten voor de B&U-sector hebben sinds 3 november 2016 het validatieproces positief afgerond en hierin is de nieuwste versie van de NMD beschikbaar voor het maken van een milieuprestatieberekening op gebouw niveau.

 

Naast de nieuwe producten is ook een groot aantal wijzigingen in productkaarten en basisprofielen doorgevoerd. Grotendeels betreft het updates met recentere gegevens, en op enkele punten een correctie van onjuistheden. Door meer gerichte controles wordt de datakwaliteit gewaarborgd.

Zowel bij het invoeren van nieuwe producten als ook bij de wijzigingen van bestaande productkaarten heeft de toeleverende industrie een zeer waardevolle inspanning geleverd!

 

Toepassingsgebied

De toeleverende industrie ziet steeds meer de toegevoegde waarde van zowel het maken van een milieuprestatieberekening als ook de daarbij noodzakelijke LCA-milieudata in de NMD. Dit wordt in de toekomst mogelijk versterkt bij een voorgenomen opname van een grenswaarde in het vigerende voorschrift in het Bouwbesluit 2012.

Aangezien de LCA-milieudata in de NMD van het type ‘cradle tot grave’ zijn, is het te onderzoeken waard om te bekijken hoe de opgeslagen informatie dienst kan doen voor het bepalen van de grondstoffenefficiency van een bouwwerk in relatie tot circulaire economie.

 

In het kader van landelijke uniformiteit van LCA-milieudata in de B&U-sector en de GWW-sector is de bestaande invoerapplicatie voor de NMD geschikt gemaakt voor het invoeren van LCA-milieudata voor de GWW-sector. Inmiddels hebben 6 partijen getoetste data conform de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol van SBK ingevoerd. Op korte termijn zal de eerste GWW-release worden uitgeleverd aan DUBOcalc. Het resultaat is een opname van 11 milieueffectcategoriescores volgens actuele Europese standaarden die ook gebruikt kunnen worden in Europese prestatieverklaringen van bouwproducten t.b.v. het berekenen van de milieuprestatie van GWW-werken in het kader van Duurzaam GWW en duurzaam aanbesteden.

Vooralsnog gebruikt DUBOcalc nog een combinatie van haar eigen database en de NMD. De volgende stap in dit harmonisatietraject is dat deze databases samen worden gesmolten en opgaan in één landelijke LCA-milieudatabase (NMD) die geschikt is voor het maken van milieuprestatieberekeningen in zowel de B&U als de GWW-sector.

 

Directie Stichting Bouwkwaliteit, de heer ir. C.J. Vriesman directeur a.i.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Bouwkwaliteit, ing. M. van der Meulen, projectleider NMD, telefoonnummer 070 - 307 29 29 of per e-mail MM@bouwkwaliteit.nl.

Openbare consultatie voor Europese harmonisatie van “core indicators sustainable buildings”

 

Op https://www.milieudatabase.nl/index.php?q=europees-beleid is al beschreven dat het JRC (Joint Research Centre) in opdracht van de Commissie werkt aan het opstellen van een document met core-indicators sustainable building. JRC heeft dit onderliggend rapport “Summary findings and  indicator proposals for the life cycle environmental performance, quality and value of EU office and residential buildings” gepubliceerd op http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/docs/REB_Indicator_findings_proposals.pdf en http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/docs/REB_Working_paper2.pdf

De Commissie heeft daarop volgend kortgeleden een openbare consultatie uitgezet over dit eerste ontwerp voor die indicatoren. Let wel het gaat over indicatoren van gebouwen, dus (nog) niet over GWW-werken, ook niet over bouwproducten. De discussie over indicatoren van bouwproducten beslecht de Commissie waarschijnlijk in het herziene mandaat M 350 aan CEN met de titel  “Standardisation mandate to CEN for the development of horizontal standardised methods for the assessment of the integrated environmental performance of building”

 

De consultatie heeft de vorm van een online vragenlijst die kan worden ingevuld met behulp van de EU Survey tool. De deadline voor reacties op de raadplegingen is 7 oktober 2016. De vragenlijst is te vinden op de website: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Efficient-Building-EU-Indicators

U wordt van harte uitgenodigd die vragenlijst in te vullen.

LCA-congres "LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen"

SGS Intron en SGS Search organiseerden op 14 juni 2016 voor zo’n 150 GWW- en bouwgerelateerde producenten, aannemers en opdrachtgevers het LCA-congres “LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen”. Gedurende de middag werd duidelijk dat alle aanwezigen de waarde van de LCA inzien. Een prestatieverklaring op basis van een LCA zal steeds meer ingang vinden bij ‘uitvragen en aanbestedingen’. Belangrijk is dan dat berekeningen op een landelijk uniforme wijze plaatsvinden en dat er eenduidige en controleerbare toetsingsprotocollen zijn voor de declaratie in de prestatieverklaringen.

Zie voor een verslag van het congres http://www.duurzaamheid-search.nl/lca-congres-ambitieuze-stappen-richting-een-duurzame-bouwketen.html

Wel BENG, niet duurzaam?

Harry Nieman, manager NMD, spreekt op 13 juni aanstaande tijdens het Nul-Nu congres over het grondstoftekort als next frontier van duurzaam bouwen. Zie in dat verband ook zijn blog ‘Wel BENG, niet duurzaam?” op de website van DuurzaamGebouwd http://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20160607-wel-beng-niet-duurzaam

MPG: samen het verschil maken

In de nieuwsbrief van Duurzaam Gebouwd pleit de directeur van het Nederlands Verbond Toeleveranciers in de Bouw (NVTB) voor een snelle opname van een grenswaarde in het Bouwbesluit 2012 van de milieuprestatie van gebouwen. Lees meer op http://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20160421-mpg-samen-het-verschil-maken

SBK heeft in overleg met het ministerie van BZK besloten de operationele werkzaamheden van het beheer en onderhoud van de Nationale Milieudatabase (NMD), het actueel houden van de bepalingsmethode 'Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken' en het zorgdragen voor een daarop toegesneden commercieel draagvlak door het Instituut voor Bouwkwaliteit [IBK] uit te laten voeren.

Michiel van der Meulen blijft hierbij fulltime projectleider. Hij zal zich vooral richten op het toelaten van, toetsen, registreren en borgen van aangeboden milieudata voor opname in de NMD alsmede het beoordelen van instrumenten voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken die door IBK/SBK kunnen worden geaccepteerd wanneer zij voldoen aan openbare en vastgelegde criteria. Ook de samenvoeging van milieudata B&U en GWW maakt deel uit van zijn werkzaamheden. Michiel zal parttime worden geflankeerd en gesteund door Harry Nieman en Piet van Luijk. Harry zal zich in hoofdzaak richten op algehele leiding en het creëren van een financieel solide draagvlak bij het betrokken bedrijfsleven en de overheid. Piet zal zich vooral richten op het verbinden van de bepalingsmethode en NMD aan het (rijks)beleid ten aanzien van milieuprestaties van gebouwen en GWW-werken, het bepalen van circulariteit van producten en bouwwerken, certificering van duurzaam vastgoed enz. Gedrieën hebben zij voorts oog voor overleg met stakeholders, het geven van voorlichting, het vinden van een juiste positionering van de NMD, zowel in nationaal als Europees verband.

SBK hoopt hiermee een verbeterd fundament te hebben gelegd voor de kwaliteitsborging van de bepalingsmethode en de robuustheid van de NMD. Het financiële beheer en de eindverantwoordelijkheid op dit vlak blijft bij SBK. De direct betrokken personen zijn te bereiken op:
Michiel van der Meulen - mm@bouwkwaliteit.nl - telefoon 070-307 29 29
Harry Nieman - h.nieman@instituutbouwkwaliteit.nl - telefoon 06-50 29 70 88
Piet van Luijk - p.vanluijk@instituutbouwkwaliteit.nl - telefoon 06-29 21 34 16

Er wordt gewerkt aan een release 1.8 van de Nationale Milieudatabase. De uiterste aanmelding van nieuwe milieudata is reeds verstreken. Alle dataeigenaren die nieuwe milieudata hebben aangemeld worden tussen 17 mei en 14 juni 2016 in de gelegenheid gesteld om deze data in te voeren. Naar verwachting komt de nieuwe release 1.8 op 18 juli 2016 ter beschikking om te implementeren in rekeninstrumenten als GPR Gebouw, MRPI/MPG en Materialentool DGBC. Hoewel het een verantwoordelijkheid is van de instrumenteigenaren voor een zorgvuldige implementatie, vindt in de procedure bij het uitbrengen van een nieuwe release wel een aantal testcases en technische checks plaats a.d.h.v. doorrekening van referentiegebouwen.

In maart 2016 is de website van milieudatabase.nl vernieuwd. Er is gebruik gemaakt van een responsive webdesign en is daarmee geschikt voor een breed scala aan apparaten (van desktops tot mobiele telefoons).

2015

Uit het artikel in de Cobouw van 25 augustus j.l., kan de conclusie worden getrokken, dat het management van Stichting Bouwkwaliteit (SBK), de afgelopen jaren op de handen is blijven zitten. Het tegendeel is waar. De meeste aanbevelingen uit een intern rapport uit 2013 zijn inmiddels doorgevoerd. Daarnaast wordt de betrokkenheid van en draagvlak in de markt steeds groter, dat wijst de gestaag groeiende hoeveelheid data in de Nationale Milieudatabase (NMD) uit.

De reden om het beheer van de NMD uit te besteden aan het Instituut voor Bouwkwaliteit (IBK) is enerzijds de synergiewerking in procedures rondom kwaliteitsborging zoals dataopslag en -beheer. En anderzijds het afbreukrisico verkleinen van een relatief kleine staf bij SBK op het gebied van de milieudatabase. Bij IBK wordt immers hard gewerkt aan kwaliteitsborging, deze kennis is ook zeer bruikbaar voor de NMD als het gaat om kwaliteitsborging en onderhoud van de milieudata.

Voor de werkzaamheden in 2015 is het uitgangspunt gehanteerd dat de kosten voor de NMD gelijkelijk worden verdeeld door de overheid en de markt. De overheid heeft haarbijdrage geleverd, de bijdrage door de markt geeft vooralsnog een gat in de financiele dekking. Door zuinig om te gaan met de beschikbare middelen wordt het gat zo klein mogelijk gehouden. Met marktpartijen wordt overlegd hoe de bijdrage vanuit de markt te kunnen laten groeien, zodat in 2016 met een sluitende begroting kan worden gewerkt.

De belangrijkste conclusie uit het artikel moet dan ook zijn, dat SBK aandacht heeft voor kwaliteitsborging, zowel het interne proces als dat van dataopslag en -beheer. Als ook dat SBK en IBK met de NMD op de goede weg zijn en dat de milieuprestatieberekening in private en publieke regelgeving van zowel de B&U-sector als die van de GWW is geworteld.


Rijswijk, 27 augustus 2015
Ir. Kees Vriesman (directeur a.i. SBK)
Drs. Ing. Harry Nieman (manager NMD)

In juni 2015 is de lijst van LCA-deskundigen die door SBK als toetser erkend zijn voor het toetsen van categorie 1 en 2 data t.b.v. opname in de Nationale Milieudatabase uitgebreid met twee LCA-deskundigen. Lonneke de Graaff-van der Kamp en Alexander Flier, beide werkzaam bij EY, zijn na goedkeuring van hun aanvraag toegevoegd aan de lijst. Hiermee zijn er nu 13 LCA-deskundigen door SBK als toetser erkend. Zij zijn werkzaam voor de volgende bedrijven:
Stichting Houtresearch, IVAM, NIBE, SGS INTRON en EY
De volledige lijst is te vinden op deze website onder punt 2 van de pagina Basisinformatie.

Rijswijk, 15 juni 2015


Met het verschijnen van de nieuwe release van de Nationale Milieudatabase, NMD 1.7, is het 'bouwwerk' voor de milieuprestatieberekening van Gebouwen verder verstevigd. Belangrijk winstpunt is de toevoeging van meer dan 50 getoetste productkaarten, waarvan 75% producent specifiek. Van de 739 producten in de database voldoet inmiddels 46% aan de zorgvuldigheidseisen van het SBK-Toetsingsprotocol. Daarvan betreft het 28% producent specifieke kaarten (categorie 1) en 72% branche gemiddelde kaarten (categorie 2).
In navolging op de herziening van Bepalingsmethode en Toetsingsprotocol is ook de invoerapplicatie afgestemd op Europese ontwikkelingen (EN15804). Hiermee is de structuur meer gericht op getoetste data. Tevens is de invoerapplicatie gebruiksvriendelijker gemaakt, waardoor de kans op invoerfouten wordt gereduceerd. De toeleverende industrie ziet steeds meer de toegevoegde waarde van het MPG-bouwwerk, en spant zich in om haar data getoetst in de de NMD te krijgen. Voor een aantal producenten en branches bleek release 1.7 nog te vroeg, maar zij verwachten het traject, inclusief de toetsing, voor de volgende release gereed te hebben.
Naast de nieuwe producten is ook een groot aantal wijzigingen in productkaarten en basisprofielen doorgevoerd. Grotendeels betreft het updates met recentere gegevens, en op enkele punten een correctie van onjuistheden. Door meer gerichte controles wordt de datakwaliteit gewaarborgd. Zowel bij het invoeren van nieuwe producten als ook bij de wijzigingen van bestaande productkaarten heeft de toeleverende industrie een zeer waardevolle inspanning geleverd!!
Directie Stichting Bouwkwaliteit, de heer ir. C.J. Vriesman directeur a.i.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Bouwkwaliteit, ing. M. van der Meulen, projectleider NMD, telefoonnummer 070 - 307 29 29 of per e-mail MM@bouwkwaliteit.nl. Zie ook www.milieudatabase.nl

SBK heeft op maandag 15 juni 2015 versie 1.7 van de Nationale Milieudatabase aan de rekeninstrumenteigenaren opgeleverd. Aan de hand van de nieuwe invoerapplicatie zijn er nieuwe producten toegevoegd. Tevens zijn een groot aantal bestaande productkaarten verbeterd (bijvoorbeeld door betere milieu informatie of een beter gebruik van de optie tot schaling).

Bepaling van de milieuprestaties van gebouwen en gww-werken (MPG)
In februari is de brochure Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken geactualiseerd. In deze brochure leest u hoe de bepalingsmethode voor de milieuprestatieberekening in elkaar steekt, waar de methode gratis is te downloaden en welke milieudata van producten worden gebruikt. En ook welke instrumenten gebruik maken van de methode, en wat de relatie is met Europese ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de bouw.
De brochure is te downloaden via de volgende link van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2015/02/05/bepaling-van-de-milieuprestaties-van-gebouwen-en-gww-werken-mpg.html

Tevens vindt u hier een iets oudere positionpaper waarin een pleidooi wordt gehouden om in Europees verband te starten met een format waarin geharmoniseerde key indicators Sustainable Construction kunnen worden geplaatst.

2014

CIRCULAR ECONOMY LAB 6: WAARDERING VAN RECYCLING IN DE BOUW
25 september 2014 | 14:30 - 17:00 u
Jaarbeurs Utrecht | Jaarbeursplein 22 | Utrecht

De bouwsector biedt grote kansen voor hergebruik en besparing op het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Dit is tevens één van de beleidsspeerpunten voor de sector in Nederland en in Europa. Op dit moment is het echter nog erg lastig om de berekening van de milieuprestaties (welke vereist is volgens het Bouwbesluit 2012) van gerecyclede producten op een eerlijke manier te vergelijken met die van ‘virgin’ materialen. Wat ontbreekt is een goede verdeelsleutel voor het toerekenen van de milieu-impact van gerecyclede materialen aan de verschillende schakels in de productketen. Dit zal het voor bouwers en aanbesteders mogelijk maken om beter te sturen op de milieuprestaties van de te gebruiken materialen, wat duurzaamheid van de bouwsector ten goede komt.
Maar hoe waarderen we recycling in de bouw op een evenwichtige manier?

Deze vraag staat centraal tijdens het Circular Economy Lab op donderdag 25 september 2014. Het lab wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute als onderdeel van het onderzoeksproject ‘Naar een uniforme en breed gedragen invulling voor de Milieu-Relevante Productinformatie (MRPI) van gerecyclede producten’ en vindt plaats tijdens de beurs Ecobouw in de Jaarbeurs, Utrecht.

Het doel van het lab is om de voorgestelde methode voor het waarderen van hergebruik en recycling van bouwmaterialen aan te scherpen om uiteindelijk de Nederlandse en Europese methode te kunnen harmoniseren en implementeren.
Zie verder http://www.usi.nl/agenda/circular-economy-lab-6-waardering-van-recycling-in-de-bouw

Steeds meer Europese landen raken geïnteresseerd in de Nederlandse bepalingsmethode en Nationale milieudatabase (NMD). In dat verband heeft Bauke Bonnema (TataSteel) op initiatief van de Nederlandse metaalsector op 11 juli 2014 in samenwerking met de Uk Green Building Council (Uk GBC) een webinar georganiseerd om de Britse deelnemers van Uk GBC te informeren over de totstandkoming en ontwikkeling van de Nederlandse bepalingsmethode en Nationale Milieudatabase (NMD). Tijdens dit seminar via internet hebben Piet van Luijk en Harry Wever van het Ministerie van BZK samen met Agnes Schuurmans van Rockwool International uitleg gegeven over het duurzaam bouwen beleid en de instrumentontwikkeling in Nederland.

Klik hier voor de presentatie van Rockwool.
Klik hier voor de presentatie van BZK.)

De Nederlandse bepalingsmethode en Nationale milieudatabase (NMD) passen als instrumenten goed in het Europese kader om te werken aan een meer efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de bouwsector (Mededeling van de Europese Commissie van 1 juli 2014) en is daarmee een voorbeeld voor andere landen in de EU. De belangstelling uit Groot-Brittannië moet ook in die context worden bezien.

DeEuropese Commissie constateert in de MEDEDELING OVER MOGELIJKHEDEN VOORHULPBRONNEN-EFFICIËNTIE IN DE BOUWSECTOR van 1 juli j.l. dat er vooralsnog  een gebrek aan betrouwbare, vergelijkbare en betaalbare gegevens, methoden en instrumentenwaarmee exploitanten in de toeleveringsketen de milieuprestaties van deverschillende oplossingen kunnen analyseren en benchmarken. Het ontwikkelen vanvertrouwen in de markt wordt bemoeilijkt doordat consumenten geen goed advieskrijgen over hoe zij milieuoverwegingen kunnen laten meewegen in hunaankoopbeslissingen.

Hoeweler redenen kunnen zijn voor lichte afwijkingen in benadering tussen deverschillende nationale en commerciële regelingen (bijvoorbeeld specifieke materialenof klimatologische overwegingen), streeft de Commissie naar  eengemeenschappelijk kader van milieurelevante indicatoren , gericht op de meestessentiële aspecten van milieueffecten.

HetNederlandse construct van een uniforme bepalingsmethode met de NationaleMilieudatabase, rekeninstrumenten die daarop zijn gebaseerd en daaroptoegesneden prestatieverklaringen milieurelevante productspecificaties geeftantwoord op de behoefte van de Commissie. SBK is voornemens periodiekNederlandse actoren in Europese gremia uit te nodigen om te bespreken hoe datgedachtegoed naar Europa kan worden geëxporteerd.

Klikhier voor de volledige tekst van de Mededeling.

In de bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is geen bepalingsmethode voor de levensduur van een gebouw gegeven; deze kan naar eigen inzichten worden bepaald. Wel worden veel gehanteerde defaultwaarden genoemd, zijnde 75 jaar voor woningen en 50 jaar voor de utilitaire gebouwen. Deze defaults zijn in de meeste rekeninstrumenten overgenomen. In de bepalingsmethode en rekeninstrumenten is niet beschreven onder welke voorwaarden van deze defaultwaarden afgeweken moet of mag worden. Ook is er niet aangegeven hoe dit zou moeten gebeuren.
In de bouwpraktijk is er daardoor behoefte ontstaan aan een genormeerde levensduurbepaling van het gebouw als gemotiveerde afwijking van de defaultwaarde. Dit om de milieuprestatie van gebouwen te kunnen benchmarken etc. Ook kan hiermee al in het ontwerpstadium bewust aangestuurd worden op een lange(re) of korte(re) levensduurverwachting.

In opdracht van het ministerie van BZK heeft W/E adviseurs het rapport ‘Richtsnoer ‘Specifieke gebouwlevensduur - aanvulling op de bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ opgesteld. Dit rapport geeft een richtsnoer voor een vrijwillig gebruik van een dergelijke genormeerde levensduurbepaling. Bij voldoende draagvlak kan dit richtsnoer zo nodig als normatief in de bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken worden opgenomen. Mocht u verbeteringen of veranderingen in het richtsnoer willen voorstellen, dan vragen wij u dat met een onderbouwing kenbaar te maken bij SBK.
Klik hier voor het rapport ‘Richtsnoer Specifieke gebouwlevensduur’

Momenteel ligt er een grote opgave om bestaande kantoorgebouwen duurzaam te renoveren, of te transformeren naar een andere gebruiksfunctie. Naast duurzaamheidaspecten als energiebesparing in gebruiksfase en binnenklimaat, is ook de milieuprestatie van de renovatie/transformatie van belang om de juiste beslissingen te nemen. Voor een dergelijke situatie is de op nieuwbouw gerichte bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouw en GWW-werken, d.d. 01-11-2011’ niet geheel geschikt. De methode behoeft een aanpassing om de slag volledig te kunnen maken. Voor de renovatie of transformatie van bestaande bouw is slechts één paragraaf opgenomen, met een globale beschrijving hoe het zou kunnen werken.
In opdracht van het ministerie van BZK heeft W/E adviseurs de eerste lijnen op papier gezet over de wijze waarop de bepalingsmethode ook specifiek en doelmatig kan worden gemaakt voor renovatie/transformatie. Bijgevoegd onderzoeksrapport geeft een addendum bij de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’. De bepalingsmethode en het addendum maken het mogelijk ook de milieuprestatie van de renovatie of transformatie te berekenen. De aard en inhoud van de Nationale milieudatabase (NMD) hoeft hiervoor niet te wijzigen. Mocht u, al dan niet op basis van ervaringen met het werken met het Addendum, verbeteringen of veranderingen in het Addendum willen voorstellen, dan vragen wij u dat met een onderbouwing kenbaar te maken bij SBK.
Klik hier voor het rapport ‘Addendum; bepalingsmethode milieuprestatie renovatie en transformatie’

Verschillen NMD 1.6 en NMD 1.5
Als onderdeel van het kwaliteitssysteem rond de NMD is afgesproken met de stakeholders
dat de consequenties van de overstap van NMD1.5 naar NMD1.6 in beeld worden gebracht,
en globaal worden geanalyseerd. Lees de notitie: klik hier

Release NMD 1.6, een forse stap vooruit

Rijswijk, 18 juni 2014

Met het verschijnen van de nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase, NMD1.6, is het ‘bouwwerk’ voor de Milieuprestatieberekening van Gebouwen verder verstevigd.
Belangrijk winstpunt is de toevoeging van meer dan 100 productkaarten, waarbij het grotendeels om getoetste informatie gaat. Van de 737 producten in de database voldoet inmiddels 42% aan de zorgvuldigheidseisen van het SBK-Toetsingsprotocol. Daarvan betreft het 21% producent specifieke kaarten (categorie 1) en 79% branche gemiddelde kaarten (categorie 2).
De toeleverende industrie ziet steeds meer de toegevoegde waarde van het MPG-bouwwerk, en spant zich in om haar data getoetst in de NMD te krijgen. Een stimulans daarbij is de opslagfactor voor ongetoetste producten, die bij NMD1.6 op 30% is gesteld. Voor een aantal producenten en branches bleek versie 1.6 nog te vroeg, maar zij verwachten het traject, inclusief de toetsing, voor de volgende versie gereed te hebben.
Naast de nieuwe producten is ook een groot aantal wijzigingen in productkaarten en basisprofielen doorgevoerd. Grotendeels betreft het updates met recentere gegevens, en op enkele punten een correctie van onjuistheden. Eén daarvan betrof het zeer ongunstige basisprofiel voor roestvaststaal, dat één van de oorzaken van hoge milieuscores bij installaties is gebleken. Vooral bij Woongebouwen is de bijdrage van het bouwdeel Installaties hierdoor aanzienlijk verkleind. Ook bij de wijzigingen van bestaande productkaarten heeft de installatiebranche en de toeleverende industrie een zeer nuttige inspanning geleverd!!
SBK, DGBC en BZK zullen op korte termijn bij elkaar komen om in gezamenlijkheid milieuprestatieklassen voor kantoren vast te stellen.

Directie Stichting Bouwkwaliteit, de heer ir. C.J. Vriesman directeur a.i.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Bouwkwaliteit, drs. ing. H.M. Nieman, manager a.i. NMD, telefoonnummer 06 – 50 29 70 88 of per e-mail HN@bouwkwaliteit.nl. Zie ook www.milieudatabase.nl.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de release van de NMD 1.6. Daarom is het tijdelijk niet mogelijk om wijzigingen in de database aan te brengen. De planning is als volgt:

 1. De releasedatum van NMD 1.6 is maandag 17 juni.
 2. Tot die datum blijft de database op slot. Het is wel mogelijk de productkaarten en basisprofielen in te zien: klik hier

 3. Gecombineerd met de release zal ook inzicht gegeven worden in de verschillend met NMD1.5. Hiertoe wordt een set referentiegebouwen met  beide versies doorgerekend.
  De consequenties van de nieuwe versie zijn van belang voor de gebruikers van de NMD, zoals BREEAM.nl, GPR Gebouw en Duurzaam Inkopen.

 4. Daarnaast wordt er op/rond de releasedatum ook een kritiek versie gepubliceerd over  de aangepaste bepalingsmethode en toetsingsprotocollen.
Voor vragen stuurt U een email aan: milieudatabase@bouwkwaliteit.nl

Bij de bepaling van de milieuprestatie van materialen in gebouwen wordt gebruik gemaakt van de Nationale Milieudatabase (NMD). Regelmatig komen er nieuwe releases van de NMD beschikbaar. Deze nieuwe releases kunnen tot een andere milieu-prestatieberekening leiden dan berekeningen gemaakt met eerdere versies van de NMD. Dit is logisch. De database is geen statisch geheel maar is voortdurend aan verandering onderhevig. Zo zijn in versie 1.6 t.o.v. versie 1.5 de installatie- en verfdata geactualiseerd.

Daar waar grenswaarden worden gesteld aan de milieuprestatie zoals in BREEAM-NL en bij Duurzaam Inkopen (bijv. woningbouw Euro 1.12 per m2), ontstaat dus de situatie dat dit getal kan varieren per NMD-release. Om grip te krijgen op het effect van NMD-releases op de grenswaarden zijn referentiegebouwen opgesteld.

Het betreffen:
Kantoorgebouw klein.
Kantoorgebouw middelgroot.
AgentschapNL: Rijtussenwoning.
AgentschapNL: 2onder1 kap met garage.
AgentschapNL: Appartementencomplex.

Met het doorrekenen van deze referentiegebouwen kunnen de effecten op de grenswaarden worden bepaald wanneer er een nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase beschikbaar is.

De referentiewaarden zullen op www.milieudatabase.nl/referentiewaarden gepubliceerd worden.

Voor download van het rapport met de referentiegebouwen: klik hier

Op maandag 20 januari j.l. stond op de voorpagina van de Cobouw een kritisch artikel over de Nationale Milieudatabase(NMD). De NMD wordt beheerd door Stichting Bouwkwaliteit(SBK). De data van die database worden door de industrie c.a. aangeleverd; daarbij is de industrie verantwoordelijk voor de juistheid van die data.

Lees hier het volledige persbericht

2013

Tijdens het stakeholders-overleg 3 december jl. werd de vraag gesteld wat ongeveer de verdeling bedraagt tussen getoetste en ongetoetste data. Van de 633 productkaarten in de NMD is deze verdeling als volgt:
categorie 1 data (merkgebonden en getoetst): 7,3% (= 46 productkaarten)
categorie 2 data (merkongebonden en getoetst):19,9% (= 126 productkaarten)
categorie 3 data (ongetoetst):  72,8% ( = 461 productkaarten)

BIJEENKOMST STAKEHOLDERS NMD te NIEUWEGEINd.d. 3 december 2013.

Onder het motto “van NMD 1.0 naar NMD 2.0” hebben genodigden in een geanimeerde bijeenkomst gehoor gegeven aan de oproep van de Raad van Toezicht van SBK om na ruim 2 jaar van pionieren kennis te nemen van de stand van zaken en mee te denken over vervolg. De stakeholders van de Nationale Milieu Database (NMD), hebben de gelegenheid aangegrepen om hun inbreng te leveren en van kritische kanttekeningen te voorzien. In een sfeer van betrokkenheid en de wil om een bijdrage te leveren om de NMD verder te begeleiden op de weg naar succes, zijn de mogelijkheden verkend om een nieuwe impuls te geven aan een uniek project.Onder voorzitterschap van ir. Kees Vriesman werd door een 4-tal inleiders een beeld geschetst van:

• De uitkomsten van een evaluatieonderzoek naar het functioneren van de SBK-organisatie als beheerder van de NMD, uitgevoerd en gepresenteerd door drs.ing. Harry Nieman (in zijn functie als projectcoördinator voor de NMD).
Klik hier voor de presentatie
• dhr. Ir. Harry van Ewijk, directeur IVAM heeft als voorzitter van de TIC (Technisch Inhoudelijke Commissie) ons in zijn presentatie meegenomen en getoond wat er in de afgelopen jaren door de inspanning van velen achter de schermen in de opzet van de NMD in technische zin tot stand is gebracht is en hoe de NMD inmiddels operationeel is geworden
Klik hier voor de presentatie

• In zijn inleiding heeft de heer ir. Peter van der Mars ons voorgehouden dat we allemaal deelgenoot zijn en medeverantwoordelijk voor het slagen van het project: “commitment geboden”
Klik hier voor de presentatie

• Tenslotte heeft de heer ir. Piet van Luijk (coördinator voor milieuzaken bij BZK) ons gewezen op recente nationale en europese ontwikkelingen (en de perspectieven die dat ons biedt) op het gebied van “bio-based sustainable construction” en “van afval naar hergebruik als nieuwe grondstof”
Klik hier voor de presentatie

Onder dank aan de inleiders werd na een korte inventarisatieronde besloten om vervolg te geven aan deze bijeenkomst en een plan van aanpak te ontwikkelen waarvan de contouren zullen worden besproken in een bijeenkomst van dezelfde signatuur, te houden op woensdagmiddag 12 maart 2014. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda!

SBK heeft versie 1.5 van de Nationale Milieudatabase aan de rekeninstrumenteigenaren opgeleverd. Naast dat bestaande productkaarten zijn verbeterd (bijvoorbeeld betere milieuinformatie of een beter gebruik maken van de schalings-optie), zijn er ook nieuwe elementgroepen en producten toegevoegd.

Harry_overhandiging


In de evaluatie van de Green Deal Green Deal Milieuprestatieberekening van Gebouwen door onderzoeksbureau Movares wordt geconcludeerd dat de rekeninstrumenten (GPR Gebouw, GPR Bouwbesluit, DGBC materialen tool en de MRPI-rekentool) onderling betrouwbaar en eenduidig zijn. De onderlinge afwijkingen bedragen 5% en dat is fors minder dan vroeger. De uitkomst van deze Green Deal toont aan dat de milieuprestatie van een gebouw nu goed bepaald kan worden. Verschillen kunnen nog ontstaan door de human factor bij het invoeren van data in de rekeninstrumenten. Om deze interpretatie-factor zoveel mogelijk te reduceren is door W/E Adviseurs een Gids invoer Milieuprestatie ontwikkeld. Deze Gids is tijdens de afsluitende Green Deal bijeenkomst d.d. 9 september jl. door  Rob van Beek  (FME)(links op de foto) uitgereikt aan Harry Nieman (SBK). De gids is te downloaden via deze site, kijk onder instrumenten.

De door W/E-adviseurs ontwikkelde Gids Invoer milieuprestatieberekening is sinds vandaag digitaal beschikbaar. Zie onder instrumenten op deze website.

In de Bepalingsmethode wordt op meerdere plaatsen, al dan niet expliciet, verwezen naar SimaPro als LCA-tool. Dit wordt in dit Aanpassingsblad aangepast.

Teven wordt een toelichting gegeven hoe om te gaan met retourtransporten.
Klik hier voor het Aanpassingsblad of kijk onder Basisinformatie. 

25 maart 2013 heeft SBK versie 1.4 van de NMD-B&U opgeleverd. Deze database heeft t.o.v. versie 1.3 een rijkere vulling en storende fouten zijn verbeterd. Echter er blijven nog voldoende verbeterpunten zoals de installatie-data, metaal-, hout- en andere type producten die ontbreken, negatief of zeer positief scoren. Door betrokkenen wordt hier hard aan gewerkt. Verwachting is dat bij het uitbrengen van versie 1.5 weer een belangrijke verbeterslag wordt gemaakt.

De oplevering van versie 1.4 van de Nationale Milieudatabase B&U stond gepland voor 1 juli 2013 maar wordt vervroegd naar 25 maart 2013. Redenen hiervoor zijn enkele onvolkomenheden in versie 1.3. en het feit dat aankomende week ca. 90 nieuwe productkaarten worden ingevoerd in de milieudatabase. Dit levert een rijkere vulling van de milieudatabase op hetgeen nu op korte termijn in de rekeninstrumenten zichtbaar wordt.

Versie 1.3. van de Nationale Milieudatabase deel B&U,  is 4 maart jl. door SBK opgeleverd. De volgende versie wordt 1-7-2013 verwacht.

Alle informatie over de milieuprestatie van gebouwen is op de website van de Rijksoverheid te vinden.

Onder kopje Bouwbesluit 2012 op pagina  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften staat dat vanaf 1 januari 2013 de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 voor de berekening van de milieuprestatie van gebouwen gelden, welke bij de aanvraag omgevingsvergunning moet worden gevoegd.

Onderaan deze pagina bij documenten en publicaties staat een toelichting in pdf:  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/02/04/berekening-milieuprestatie-van-gebouwen.html.

Voor het aanvragen van een omgevingsverguuning kan v.w.b. de verplichte milieuprestatieberekening van gebouwen, gebruik worden gemaakt van het zgn. SBK-bewijs. Dit bewijs vereenvoudigt de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning omdat het door BoWoTo gezien wordt als voldoende bewijs dat voldaan is aan het Bouwbesluit v.w.b. de milieuprestatie van gebouwen. De eerste bewijzen zijn inmiddels door SBK online afgegeven. Zie ook: www.milieuprestatiebewijs.nl

De SBK-datacommissie is afgelopen week gestart met de controle van de huidige getoetste en niet getoetste productkaarten in de NMD. Door systematisch de productkaarten na te lopen wordt de kwaliteit en bruikbaarheid van de productkaarten verder verbeterd. Voor het uitkomen van versie 1.3 (maart 2013) is de verwachting dat een belangrijk deel van de B&U-NMD is doorlopen en daar waar nodig verbeterd.
Ook krijgt de datacommissie een belangrijke rol bij nieuwe productkaarten: alleen als de datcommissie akkoord is met de nieuwe productkaart wordt deze opgenomen in de NMD.
De datacommissie B&U bestaat uit Gert Jan van Beijnum (NIBE) en David Anink (W/E Adviseurs).

Voor de GWW wordt een aparte datacommissie opgericht.

Afgelopen week is de nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase versie 1.2. opgeleverd. Belangrijk voordeel van de nieuwe versie -itt tot de versie van 31-12-2012- is dat deze vergelijkbaar is met oudere versies van de NMD. Praktisch betekent dit dat zowel een gebouw kan worden doorgerekend met versie 1.1. als met versie 1.2.en de volgende nog te verschijnen versies. De nieuwe versie 1.2. is inmiddels getest door DGMR en W/E Adviseurs en beide organisaties hebben bevestigd dat de nieuwe versie 1.2. compatible is met versie 1.1. Hiermee komt de versie van 31-12-2012 te vervallen.

Om de vergelijkbaarheid tussen de verschillende versies van de Nationale Milieudatabases te verbeteren wordt de databasestructuur aangepast. De door SBK opgeleverde versie 1.2 bleek niet uitwisselbaar met versie 1.1. waardoor het niet mogelijk is om een gebouw door te rekenen met versie 1.2. en deze te vergelijken met versie 1.1. Dit wordt met de nieuwe versie wel mogelijk.

Vanaf 1 januari 2013 moet conform het Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren (> 100 m2), een milieuprestatieberekening materialen bijgevoegd worden. De berekening moet aantoonbaar voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken inclusief het gebruik van de vigerende versie van de Nationale Milieudatabase.  Om snel en eenvoudig aan te tonen dat u aan deze vereisten voldoet kunt u via www.milieuprestatiebewijs.nl een SBK-bewijs aanvragen. Het SBK-bewijs is een waarborg voor het voldoen aan het Bouwbesluit m.b.t. de in het project te realiseren milieuprestatie. Bouw- en woningtoezichten accepteren het SBK-bewijs als voldoende bewijs. Hierdoor voorkomt u vertraging in de behandeling van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

2012

31 december 2012 is versie 1.2. van de Nationale Milieudatabase (MND) door SBK opgeleverd. Ten opzichte van versie 1.1. zijn -mede naar aanleiding van commentaar vanuit de markt op versie 1.1.- verschillende verbeteringen doorgevoerd. Nog niet al het marktcommentaar kon verwerkt worden omdat verschillende branches (o.a. de installatie- en houtbranche) nog druk doende zijn om de productkaarten te actualiseren.
Versie 1.3. van de NMD verschijnt 1-3-2013.

Vanaf 1 januari 2013 moet conform het Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren (> 100 m2), een milieuprestatieberekening gebouw (MPG) bijgevoegd worden. Deze berekening moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om snel en eenvoudig aan te tonen dat u aan deze vereisten voldoet kunt u online een SBK-bewijs aanvragen. SBK heeft hiervoor een nieuwe website ontwikkeld:  www.milieuprestatiebewijs.nl
De website wordt momenteel getest en is eind december operationeel. 

Aan het invoeren van data en het beheer van de Nationale Milieudatabase zijn kosten verbonden. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht van SBK en vastgelegd in het SBK-tarievenblad 2013. Het tarievenblad is in te zien onder Basisdocumenten.

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en de stichting Milieurelevante Product Informatie (MRPI) hebben een nieuwe, verbeterde 1.1 versie van de webbased MRPI-freetool  milieuprestatieberekeningen, online gezet. Het instrument is gebaseeerd op de SBK-Bepalinsgmethode milieuprestatie gebouwen en de Nationale Milieudatabase. Voor meer informatie: www.mrpi-mpg.nl  

10 september jl. is de versie 1.1 van de Nationale Milieudatabase (excl. GWW) opgeleverd aan de rekeninstrumenteigenaren die een licentie hebben met SBK.
Planning is dat eind 2012 versie 1.2 verschijnt.

SBK heeft een GWW-invoerapplicatie ontwikkeld ten behoeve van het invoeren van data voor de Nationale Milieudatabase (NMD). Begin september wordt de applicatie door SBK in samenwerking met een branche getest. In september wordt ook alle data uit DuboCalc overgeheveld naar SBK en zal SBK het beheer van de GWW-database daadwerkelijk ter hand nemen. Eind september zal SBK branches uitnodigen om data uit de database'te claimen'waarna deze door de branches gecontroleerd, en indien noodzakelijk verbeterd kunnen worden.  Ook kunnen nieuwe data ingevoerd worden.

Rond 29 augustus 2012 wordt de concept-versie van de Nationale Milieudatabase (NMD) B&U versie 1.1. opgeleverd. De versie wordt getest met behup van een van de rekeninstrumenten. Eventuele verbeterpunten worden begin september verwerkt waarna de definitieve versie van NMD  opgeleverd wordt. Het Green Deal-project Milieuprestatieberekening maakt gebruik van deze versie van de NMD. Voor verdere informatie: http://www.metaalunie.nl/Page.aspx?pageType=NewsItem&pageID=2200
Verwachting is dat eind 2012 versie 1.2 van de NMD verschijnt.   

Momenteel wordt de database gecontroleerd door de branches en bedrijven. Rond 29 augustus 2012 wordt de database versie 1.1. in concept vastgesteld en vervolgens getest.

Inhoudelijke inzage deel nationale milieudatabase B&U conceptversie 1.1.
De Nationale Milieudatabase B&U is geactualiseerd en staat op internet onder Inzage milieudatabase (concept versie 1.1). De database bestaat uit geclaimde productkaarten dat zijn kaarten die beheerd worden door een branche of een bedrijf en niet geclaimde productkaarten. De inhoud van de niet-geclaimde productkaarten -in het rood- zijn nu inzichtelijk. U klikt op een rood record en vervolgens krijgt u daaronder de samenstelling van de productkaart te zien. Klikt u vervolgens op het woord naast de i dan krijgt u de basisprofielen te zien met de milieu-effecten en milieu-maten.
Met het vergrootglas links onderaan kunt u eenvoudig zoeken in de database. Zoekt u bijvoorbeeld alle informatie over baksteen in de database, dan selecteert u deze baksteen-records als volgt:  klik op het vergrootglas, selecteer en vul in - productnaam contains baksteen- en klik op find.

In het Bouwbesluit 2012 is in afdeling 5.2 bepaald dat bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen, woon- en kantoorgebouwen een berekening van de milieuprestatie van het gebouw bijgevoegd moet worden. Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 zal op 1 januari 2013 in werking treden. Klik hier voor de brief van de Minister aan de kamer.

De Rijksoverheid helpt burgers, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van duurzame initiatieven.  Ze doet dit door een Green Deal af te sluiten.Op 14 juni 2012 jl. zijn er weer Green Deals gesloten, klik hier voor het persbericht. Een van de Green Deals betreft de Milieuprestatie van Gebouwen waarin gebruik gemaakt wordt van de door SBK beheerde Nationale Milieudatabase.

Meer info:

http://www.youtube.com/watch?v=ZBbxen94NUQ&feature=youtu.be

http://www.bnr.nl/programma/bnrduurzaam/

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft op 19 april jl. tijdens de beurs Building Holland een gratis materialentool geïntroduceerd. Met deze DGBC-materialentool kan een milieuprestatieberekening worden gemaakt. De milieuprestatieberekening moet in 2013 conform Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een GO groter dan 100 m2 worden bijgevoegd. Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken (inc. de daaraan verbonden Nationale Milieudatabase) waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd.  Zonder deze berekening wordt in principe geen certificaat, vergunning of opdracht verleend.
De DGBC-materialentool is te downloaden via http://www.dgbc.nl/wat_doet_dgbc/downloads
Voor meer informatie: Maarten Dansen, telefoon 010-2065933, m.dansen@dgbc.nl  

Conform het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Ook voor het meten van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL als het duurzaam inkopen van gebouwen wordt een bereke¬ning gevraagd.
Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de SBK- Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken (incl. de Nationale Milieudatabase). Deze bepalingsmethode bepaalt op een eenduidige en controleerbare wijze de prestatie van het gebouw of bouwwerk en kijkt daarbij naar de producten en elementen waaruit het bouwwerk is opgebouwd. Zonder deze berekening wordt in principe geen certificaat of vergunning verleend.
In de bestaande ‘groene’ rekeninstrumenten is de bepalingsmethode inmiddels geïntegreerd.
Om u te informeren hebben de Dutch Green Building Council, Stichting Bouwkwaliteit, Stichting MRPI en de ministeries van BZK en IenM gezamenlijk een informatieblad uitgegeven. Dit informatieblad geeft u informatie over de methode en waarbij en wanneer u deze kunt gebruiken.
Klik hier voor dit informatieblad.

Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de Nationale Milieudatabase, kunt u zich abonneren op onze RSS-feeds. Zo wordt u automatisch geïnformeerd over het laatste nieuws.
Met RSS hoeft u dus niet www.milieudatabase.nl te bezoeken om toch te zien of er iets nieuws is gepubliceerd. Met een RSS-feed wordt u automatisch geïnformeerd wanneer er iets nieuws op een website is geplaatst. Om een RSS-feed te kunnen lezen heeft u een zogenaamde RSS-reader nodig. Dat is een computerprogramma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en ze bundelt in één overzicht. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Feedreader is een veelgebruikte gratis RSS-reader. Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma’s hebben al een RSS-reader ingebouwd.

Onder Inzage Milieudatabase in het menu is een nieuwe versie geplaatst van de productkaarten die opgenomen zijn in de Nationale Milieudatabase (NMD). Uit het overzicht wordt duidelijk dat steeds meer branches actief met de productkaarten aan de slag gaan. 

De Nationale milieudatabase bestaat uit productkaarten en basisprofielen met milieu-informatie voor materialen, transport en afdanking. SBK heeft opdracht gegeven om deze basisprofielen te actualiseren en uit te breiden. De nieuwe basisprofielen worden automatisch gekoppeld aan de productkaarten (categorie 3) hetgeen voor de data-eigenaar dus geen extra werk oplevert. De opdracht is verstrekt aan IVAM en SGS INTRON.  Bij de volgende release van de Nationale Milieudatabase mei a.s. zullen de nieuwe data meegenomen worden.

Onder het motto Dichtbij op de hoogte wordt op vijf locaties door de Vereniging BTW Nederland bijeenkomsten georganiseerd met als  hoofdonderwerp  het nieuwe Bouwbesluit 2012. SBK neemt tijdens deze bijeenkomsten het onderdeel de milieuprestatieberekening materialen m.b.v. de Nationale Milieudatabase voor haar rekening. De milieuprestatieberekening moet vanaf 1-1-2013 verplicht bij een omgevingsvergunningaanvraag (nieuwbouwwoningen en kantoren > 100 m2) ingediend worden.

In de Nationale Milieudatabase ((NMD) is milieudata van de gebouwgebonden installaties grofmazig vertegenwoordigd. Door UNETO-VNI en ISSO is een voorstel ontwikkeld  op welke wijze installatie-data fijnmaziger aangeleverd kan worden voor de NMD. Dit voorstel wordt momenteel door SBK en ISSO praktisch uitgewerkt. Afhankelijk van deze uitwerking zal SBK de databasestructuur  meer toepasselijk maken zodat de installatiesector evenals de bouwsector hun milieudata kan invoeren in de NMD. De verwachting is dat de installatiesector hun milieudata vanaf de zomer 2012 kan invoeren. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting de volledigheid en actualiteit van de NMD.

In het menu op deze website is de button instrumenten toegevoegd. Hieronder zijn  rekentools te vinden waarmee vanaf 1 juli 2012 aan de wettelijke verplichte materiaalgebonden milieuprestatieberekening voldaan kan worden.  Ook zijn aan de milieuprestatieberekening gerelateerde tools te vinden zoals het Model Bepaling Hoeveelheden Hoofddraagcosntructies.
Suggesties? milieudatabase@bouwkwaliteit.nl

2011

Bedrijven kunnen binnenkort B&U-data aanleveren. De webapplicatie is inmiddels nav de eerste ervaringen aangepast en er wordt een tweede test aankomende dagen uitgevoerd.  Een en ander moet zorgvuldig gebeuren. Verwachting is dat begin 2012 de bedrijven zich via deze website kunnen aanmelden.

Vanaf 14-12-2011 kunnen branches hun eigen data in de Nationale Milieudatabase raadplegen via een nieuwe view-functie. Branches kunnen inloggen en vervolgens door hun productkaarten scrollen,  de productkaart op één scherm bekijken  + de basisprofielen met de milieu-informatie opvragen. Verwachting is dat in 2012 ook de keuzes in SimaPro inzichtelijk worden gemaakt aan de hand waarvan de milieu-informatie is gegenereerd.

Wilt u als branche nieuwe data aanleveren of bestaande data in de Nationale Milieudatabase wijzigen dan is de procedure eenvoudig. Meld u allereerst aan via de link -Voor branches- in het menu. Daarna wordt door SBK met u contact opgenomen.

Verschillende branches leggen deze week de laatste hand  aan het invoeren van data in de Nationale Milieudatabase. Andere branches zijn nog druk doende om data te verzamelen en aan te leveren. Aankomend weekend wordt de Nationale Milieudatabase versie 1-11-2011 vastgesteld en het gedeelte bestemd voor de B&U-rekeninstrumenten uitgeleverd aan de instrumenteigenaren van GPR Gebouw en GreenCalc. Ook de GWW-database heeft aanpassingen ondergaan zo zijn er verschillende items en processen toegevoegd en zijn de basisprofielen met milieu-informatie opnieuw doorgerekend.
Op 21 november a.s. vergadert de Technisch Inhoudelijke Commissie van SBK. Agendapunten o.a. de openbaarheid van de data, vragen van branches n.a.v. het invoeren van data en vaststellen volgende release datum van de Milieudatabase. Streven is om per 1-1-2012 een nieuwe milieudatabase uit te brengen omdat dit jaar nog verschillende branches nieuwe data zullen aanleveren.

De verschillende branches zoals gipskarton/vezelplaat-branche (NBVG), Duurzaam met metaal (DBM), kalkzandsteenindustrie (VNK) en Bouwen met Staal zijn bezig met het invoeren van data in de Nationale Milieudatabase. Andere branches zoals de glas, centrum hout, betonmortelcentrales (VOBN) en installatiesector hebben het proces van gegevensverzameling gestart of zijn bijna klaar en zullen de aankomende periode de data aanleveren.

VKO (keramische industrie) is uitgenodigd om  via de door SBK ontwikkelde webapplicatie data online in te voeren in de Nationale Milieudatabase. 

Aanleveren data door de branches
In de oorspronkelijke planning was de opzet om 15-8-2011 alle branches een wachtwoord toe te sturen om data te kunnen aanleveren voor de Nationale Milieudatabase. Om zeker te zijn dat het opslaan en verwerken van de data goed verloopt kiezen we toch voor een stap-voor-stap benadering. Eerst worden enkele branches uitgenodigd met beperkte hoeveelheid productkaarten en wordt de invoer en het dataverwerkingsproces getest. Daarna  worden branches uitgenodigd met grotere hoeveelheden productkaarten (verwachting: september 2011). Met hen zal het proces van aanleveren van data apart besproken worden. U wordt hiervoor door SBK benaderd.

Dak en Milieu (bitumenbranche) zal via de door SBK ontwikkelde webapplicatie de data online aanleveren voor de Nationale Milieudatabase. Aan de hand van deze ervaringen zal de applicatie indien nodig aangepast worden en zal daarna een tweede branche worden uitgenodigd om de gegevens online in te voeren. 

In de periode september 2010-mei 2011 heeft een aantal branches relevante delen uit de milieudatabase toegestuurd gekregen met het verzoek om deze te controleren, te verbeteren of te verrijken.  In de praktijk blijkt dit voor veel branches een complexe opgave te zijn. Daarom is een ‘versnelde route’ ontwikkeld. MRPI en SBK hebben in een gezamelijk schrijven d.d. 29 juni jl. ruim 850 lege productkaarten aangeboden aan de branches. Bedoeling is dat de branches aangeven welke productkaarten zij kunnen aanleveren. Vanaf uiterlijk 15 augustus 2011 kunnen deze productkaarten ingevuld aangeleverd worden. Streven is eind 2011 de eerste versie van de Nationale Milieudatabase met de B&U en GWW-data aan de instrumenteigenaren te kunnen aanbieden.

Gebruik van data uit de Nationale Milieudatabase. Sinds april 2010 beheert Stichting Bouwkwaliteit de Nationale Milieudatabase welke zich momenteel nog in het stadium van beta-versie bevindt. De database (productkaarten en basisprofielen met milieu-informatie) wordt dit jaar geverifieerd en verrijkt door de branches. Zodra dit proces afgerond is krijgt de Nationale Milieudatabase de status versie 1 en kan de data gebruikt worden in rekeninstrumenten nadat hiertoe een licentie-overeenkomst met SBK is gesloten. Het gebruik van (delen van de ) huidige Nationale Milieudatabase (beta-versie), hoe dan ook verkregen, in instrumenten leidt tot onjuiste uitkomsten en is bovenal onrechtmatig. Het is niet toegestaan om data uit de huidige Nationale Milieudatabase (beta-versie) te gebruiken. Voor verdere informatie: Stichting Bouwkwaliteit ir. C.B. Maliepaard 070-3072929

Het op 24 februari jl. gehouden symposium m.b.t. de nationale milieudatabase was een enorm succes. U kunt vanaf deze plaats de presentaties van de sprekers downloaden:

 1. Presentatie "De Beheerorganisatie":  klik hier.
  Spreker prof. dr. ir. Jos Lichtenberg - Hoogleraar Productontwikkeling TU/e; Voorzitter SBK-Commissie Milieuprestatie Bouw en GWW
 2. Presentatie ‘Nationale Milieudatabase Bepalingsmethode Rekenregels’: klik hier
  Spreker Harry van Ewijk – IVAM UvA BV; Voorzitter SBK-TIC
 3. Presentatie ‘Methode en data in Europees Perspectief’: klik hier
  Spreker Agnes Schuurmans / Rockwool; Vz. Normcommissie 351 281; lid SBK-TIC
 4. Presentatie "De praktijk in de GWW-sector": klik hier
  Spreker ir. Maurits Dekker – Hoofd Business Development BAM Infraconsult bv
 5. Presentatie ‘Wie van de drie?’: klik hier
  Spreker ir. Arnold de Vries Robbé – PAC Project Analyse & Consultancy
 6. Presentatie ‘Belang van eenduidige en controleerbare methoden en daaraan verbonden data’: klik hier
  Spreker Ronald Prins - Directeur DMB gemeente Amsterdam; Bestuurslid DGBC; Toezichthouder woningcorporatie

Op 24 februari a.s. organiseert SBK een symposium rondom de nationale milieudatabase. In het middagprogramma zal voor de pauze ingegaan worden op o.a. de beheerorganisatie, de opbouw van de database, toegankelijkheid en de aansluiting bij Europese ontwikkelingen. Na de pauze staat de praktijk in de GWW en B&U centraal: hoe is het aanbestedingstraject A12 Veenendaal-Lunetten verlopen en welke rol speelde duurzaamheid? en: welke instrumenten zijn er in de B&U-sector beschikbaar, welke verschillen zijn er tussen de instrumenten en hoe kan een bedrijf inspelen op een opdrachtgever waar duurzaamheid en steeds belangrijke beslisfactor wordt.

2010

SBK past in samenspraak met NEN Bepalingsmethode en Nationale Milieudatabase aan.

Delft/Rijswijk – De Europese normen EN 15804 en EN 15978 over het bepalen van de duurzaamheid van bouwproducten en bouwwerken zijn bijna gereed. Zodra deze gepubliceerd zijn, moet de nationale norm NEN 8006:2004 worden ingetrokken; dit volgens de Europese afspraken. Omdat de Bepalingsmethode en de Nationale Milieudatabase nu nog zijn gebaseerd op NEN 8006, zal deze op een aantal punten worden aangepast. Stichting Bouwkwaliteit (SBK) zal in afstemming met NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) zorgen dat de Nationale Milieudatabase en de bepalingsmethode aansluiten op deze Europese normen. Lees het hele nieuwsbericht hier.

Op 24 februari 2011 wordt's middags door SBK een seminar georganiseerd over de Nationale milieudatabase. Reserveer nu alvast deze middag in uw agenda. Binnenkort meer info!

Eerste vergadering Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC) gepland

8 september a.s. wordt de eerste vergadering van de TIC gehouden. Voor de werkzaamheden van de TIC zie de FAQ’s, SBK-beheerorganisatie.

Eerste vergadering Milieuprestatie Commissie Bouw- en GWW-sector (MBG)

Op 28 juni 2010 heeft de eerste vergadering van de MBG plaatsgevonden. De commissie wordt in de volgende vergadering op 20-9-2010 officieel door SBK geïnstalleerd. Voor de werkzaamheden van de MBG zie de FAQ’s, SBK-beheerorganisatie.

Licentieovereenkomst met SBK getekend
De eigenaren van GreenCalc+, GPR-gebouw, IVAM, DuboCalc, Eco-instal hebben de samenwerkingsovereenkomst over de inbreng van de bepalingsmethode materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken incl. de daaraan verbonden milieudatabase getekend. Dit betekent dat SBK de beheerorganisatie vorm en inhoud kan gaan geven.