Nationale Milieudatabase

Invoeren/wijzigen

data


Na goedkeuring van de aanmelding van milieudata voor opname in de NMD verstrekt SBK inloggegevens waarmee tijdens de invoerperiode van een nieuwe release milieudata kan worden ingevoerd aan de hand van een webbased invoerapplicatie. De dataeigenaar en de verstrekte inloggegevens worden toegevoegd aan de lijst met dataeigenaren. Tevens worden de aangeleverde basisprofielen (aanleverformat in Excel) door SBK softwarematig ingevoerd in de database, zodat deze profielen tijdens de invoer zijn te selecteren in de invoerapplicatie.

Dataeigenaren kunnen/moeten zelf de milieudata invoeren en wijzigen. Het betreft hier data gericht op zowel de B&U-sector als de GWW-sector.
Voor een goed gebruik van de invoerapplicaties is een handleiding opgesteld. In deze gebruikershandleiding wordt kort uiteengezet hoe een productkaart moet worden ingevoerd. Ook wordt stilgestaan bij schaling, waardoor het mogelijk wordt om één productkaart in te voeren voor dezelfde producten met variatie in afmetingen (bijv. een kanaalplaatvloer met een dikte van 150, 200 of 250 mm).
Klik hier voor de Gebruikershandleiding SBK-invoerapplicatie NMD t.b.v. de invoer van categorie 1 en 2 data in de B&U-sector.
Deze handleiding zal bij elke aanpassing van de invoerapplicatie op actualiteit worden getoetst en daarna zo nodig worden aangepast.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een optimalisatie van de invoersystematiek voor data-eigenaren. Ons doel is de methode om getoetste data toe te voegen aan de Nationale Milieudatabase sterk te vereenvoudigen. In dit kader is er een geheel nieuw invoersheet ontwikkeld, dat vanaf heden beschikbaar is ten behoeve van het aanleveren van data voor de release van NMD versie 2.1. Na controle en goedkeuring van de ingevoerde data kunnen de gegevens geautomatiseerd aan de NMD worden toegevoegd. Hierdoor kan SBK de foutmarge die door het handmatig invoeren kan ontstaan, aanzienlijk beperken.

Wijzigen data
De dataeigenaren mogen de informatie in de database wijzigen. Voor de wijziging dient toestemming te worden gevraagd aan SBK. Na aanmelding van de wijziging toets SBK of de wijziging binnen de kaders van het Toetsingsprotocol valt en geeft hiervan bericht. Bij akkoord kan de dataeigenaar tijdens de invoerperiode van een nieuwe release via de invoerapplicatie zijn data wijzigen.