Nationale Milieudatabase

Commissies


Milieubeleidscommissie (MBG)
De MBG is een adviesorgaan voor het management en de directie. In deze commissie zijn de diverse belanghebbenden vertegenwoordigd. Vanuit efficiency oogpunt zal het aantal leden van de commissie moeten worden beperkt, doch wel een brede afspiegeling hebben van een vertegenwoordiging uit de bouwkolom. Om haar taken uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de commissie evenwichtig is samengesteld en de leden competent en deskundig zijn. Bij de commissievergaderingen zal de voorzitter van de TIC als adviseur aanwezig zijn, om daarmee een goede inhoudelijke koppeling tussen cie MBG en TIC te waarborgen. De leden van de commissie, dienen een achterban te vertegenwoordigen, en worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk. De leden van de commissie zullen een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen indien vertrouwelijk productdata in de commissie wordt besproken. Uit het oogpunt van vergaderefficiency en ter voorkoming van belangenverstrengeling is er een onafhankelijke voorzitter benoemd. De andere leden van de commissie ontvangen geen financiële vergoeding voor deelname aan de commissie. De MBG zal 2 à 3 keer per jaar bijeenkomen.

De huidige bezetting van de MBG is:

DGBC De heer R. van der Helm
FME De heer R. van Berkel
Heijmans Vastgoed en Woningbouw De heer Th. Smits
Nieman Beheer B.V. De heer H. Nieman
VLCA p/a SGS / voorzitter TIC De heer H. van Ewijk
Ministerie van BZK/DGWB De heer M. Balk
NBvT Mevrouw M. Fledderman
NLingenieurs De heer P. Peters
NVTB De heer H. Schuur
ProRail De heer G. Olde Monnikhof
Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur           De heer A. Bos
Stichting Bouwkwaliteit De heer D. Breedveld
  De heer J. Lichtenberg (voorzitter)
W/E Adviseurs De heer J. Mak


Technisch-Inhoudelijke Commissie (TIC)
De TIC herbergt de benodigde expertise. Gestreefd wordt naar een deelname van circa 6-8 leden, waarvan minimaal 60% experts zijn op het gebied van LCA's voor gebouw -en GWW-werken. De overige 40% wordt ingevuld door vertegenwoordiging met LCA-kennis uit partijen uit de bouwkolom. De leden en voorzitter worden op basis van inhoudelijke competenties voorgedragen door de MBG. De TIC zal ca. 4x per jaar bijeenkomen. De leden van de TIC brengen enerzijds kennis in, maar hebben anderzijds door kennisuitwisseling ook voordelen voor directe betrokkenheid. Wel zal er een budget beschikbaar zijn voor inhuur van de uitvoering van specifieke reguliere taken. Ook kunnen er projecten in een projectplan worden geformuleerd en die afzonderlijk gefinancierd dienen te worden. De leden van deze commissie krijgen voor deze reguliere bijeenkomsten niet betaald.

De huidige bezetting van de TIC is:

 

DGMR De heer R. van der Loos
SGS De heer H. van Ewijk (voorzitter)
Nederland Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie B.V. (NIBE)     De heer R. Scholtes
Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur De heer G. Schweitzer
Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek De heer A. Mooiman
Stichting Bouwkwaliteit Mevrouw B. Wenning (per 1-1-2018)
W/E Adviseurs De heer D. Anink


figuur1_inpassing_in_structuur_sbk (21K)