Nationale Milieudatabase

Nieuwe

release NMD & versiebeheer


Gecontroleerde invoer en uitgifte van milieudata is een cruciale randvoorwaarde voor het succes van de Nationale Milieudatabase. Enerzijds omdat dataeigenaren zeker willen stellen dat bij berekeningen de juiste data wordt gebruikt en het gebruik van de data in de markt beheersbaar blijft. Anderzijds om de investeringen van de initiatiefnemers van het project te waarderen. Voor het opstellen van de milieudata is een toetsingsprotocol opgesteld. Aan de hand van een licentieovereenkomst zullen eisen worden gesteld aan het beschikbaar stellen en gebruiken van de data uit de NMD. Daarbij is cruciaal dat het in de markt duidelijk wordt met welke versie van de milieudatabase is gerekend.

Bij het uitgeven van een nieuwe release van de NMD is van belang dat steeds het verschil in het resultaat van de milieuprestatieberekening met de vorige release inzichtelijk wordt gemaakt en wordt gecommuniceerd. Eventuele verschillen resulteren uit doorrekeningen van vastgestelde referentiegebouwen. Het inzichtelijk maken is zeker van belang indien er in de private of publieke regelgeving eisen zijn opgenomen voor de milieuprestatie. Een nieuwe release zou kunnen leiden tot een afwijking bij de gestelde waarde. Omdat nieuwe releases e.d. doorwerken in standalone rekeninstrumenten, zal met instrumenthouders worden overlegd wanneer een nieuwe release wordt uitgebracht. Mede gelet op de kosten die zijn gemoeid met het opstellen van nieuwe releases zal in principe ten hoogste 2 keer per jaar een nieuwe release worden uitgebracht. Dit om de inzet van de diverse releases bij implementatie in rekeninstrumenten e.d. in de praktijk beheersbaar te houden.

Doorontwikkeling databases
Zowel in Nederland als in Europa zijn er ontwikkelingen op het gebied van de structuur van de databases. In Nederland bestaan er wensen om ook het niveau van bouwelementen in de database met productkaarten op te nemen. Als ook de functionele eenheden om de gebruiker van rekeninstrumenten in het gebruik te faciliteren. In Europa hebben informele contacten geleid tot een ad hoc werkgroep om te onderzoeken of er een Europese database met o.a. achtergrondprocessen is te ontwikkelen t.b.v. data-uitwisseling e.d.
Met de attitude van het behoud van het goede zal SBK deze ontwikkelingen volgen en zo nodig in die overleggen acteren. Waar nodig zal binnen de protocollen en procedures aanpassingen in de NMD-databases worden voorgesteld.