FAQ

Veel gestelde vragen

Uw vragen over de NMD, de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol kunt uw kwijt via emailadres info@milieudatabase.nl.
Veel gestelde vragen worden opgenomen in de rubriek FAQ. 

Bent u op zoek naar de uitleg van een begrip of afkorting? Bekijk dan onze begrippenlijst of onze afkortingenlijst. 

Milieuprestatie

Wat is het verschil tussen NEN-EN 15804 en de Bepalingsmethode Milieuperstatie Bouwwerken?

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken is gebaseerd op de NEN-EN 15804 Duurzaamheid van Bouwwerken – Milieuverklaringen – Basisregels voor de productgroep bouwproducten. De Bepalingsmethode modelleert de NEN-EN 15804 naar de Nederlandse context en de Nederlandse bouwmethoden.

Hoe worden PV-panelen meegenomen in de MPG-berekening?

Bouwaanvragen dienen integraal en in samenhang beoordeeld te worden. Daarom dienen de Bouwbesluitberekeningen consistent te zijn. De vierkante meters PV panelen die aangehouden zijn in de BENG berekening (energieprestatie) dienen ook te worden meegenomen in de MPG berekening (milieuprestatie). Dat betekent dat in de berekeningen op basis waarvan de omgevingsvergunning verleend wordt, steeds dezelfde vierkante meters PV panelen aangehouden zijn. Het Bouw- en woningtoezicht controleert dat.
Zodra de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht wordt zal de kwaliteitsborger hierop toe gaan zien. Het bevoegd gezag ontvangt tezamen met het dossier bevoegd gezag de verklaring van de kwaliteitsborger dat het project voldoet aan het Bouwbesluit (na 1-1-2022 Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)) en de BENG en MPG berekening.
Op het dak mogen meer zonnepanelen worden aangebracht dan in de omgevingsvergunning voor het bouwen is aangegeven, mits voor dat surplus is voldaan aan de voorwaarden die het Besluit omgevingsrecht stelt voor het vergunningsvrij kunnen aanbrengen van PV-panelen.

Hoe wordt omgegaan met een verandering van inzicht op het gebied van milieu-impact?

De lijst met milieu-impactcategorieën uit de Bepalingsmethode geeftde milieu-impact weer van het product onder studie. Deze lijst is op Europees niveau afgesproken in de EN 15804+A2 norm. Bij verandering van deze norm naar aanleiding van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht zal de Bepalingsmethode worden aangepast.

Hoe komt men van een LCA/EPD tot een MKI/MPG?

Na het laten opstellen van een LCA en EPD kan men deze data na een toetsing toevoegen aan de NMD. De milieudata in de NMD wordt gebruikt door verschillende particuliere bedrijven die rekeninstrumenten hebben ontwikkeld om een MKI- of MPG-berekening te kunnen maken. MKI- en  MPG-waarden zijn dan ook alleen inzichtelijk te maken met behulp van de rekeninstrumenten.

Geeft de MKI/MPG waarde een indicatie van de circulariteit van een product?

De MKI/MPG als waarde van milieuprestatie van bouwwerken geeft op zich geen indicatie van de circulariteit van een product. De MKI/MPG waarde is een 1-puntscore van de milieuprestatie van een gebouw of GWW-werk, bepaald overeenkomst de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken Deze waarde geeft dus alleen een indicatie van het effect van de circulaire strategie op de milieuprestatie. Om aan de hand van een LCA-rapport ook circulariteit getalsmatig naast de MKI/MPG waarde te kunnen uitdrukken, voert Stichting NMD op het moment onderzoek uit naar indicatoren van circulariteit.

Wat is de schaduwprijsmethodiek?

Om tot een enkelvoudige indicator voor milieubelasting te komen is het wegen en samenvoegen van de scores op de milieu-impactcategorieën noodzakelijk. Deze weging vindt plaats door middel van de schaduwprijsmethodiek: vermenigvuldiging van de gekarakteriseerde effectscores met de bijbehorende schaduwprijs, het voor de overheid hoogste toelaatbare kostenniveau (preventiekosten) per eenheid emissiebestrijding.

Hoe dienen installaties voor externe energielevering te worden meegenomen in de volgens het Bouwbesluit verplichte MPG-berekening?

Installaties voor externe energielevering (denk aan de aansluitingen voor gas, elektriciteit en/of warmte, maar ook de energie-infrastructuur en centrale installaties voor opwek/omzetting) moeten worden meegenomen in de milieuprestatieberekening. Desbetreffende installaties zullen in de energieprestatieberekening moeten zijn benoemd en hiervoor moet in de milieuprestatieberekening een equivalent qua materiaalgebruik worden opgevoerd. In de Nationale Milieu Database zijn daarvoor zogenaamde default-waarden opgenomen, dat wordt bepaald door het (berekende) gebouwgebonden energiegebruik in te voeren in de berekening.

Dienen externe voorzieningen te worden meegenomen in de volgens het Bouwbesluit verplicht MPG-berekening?

De systeemafbakening voor de milieuprestatie reikt tot aan de perceelgrens: installaties voor externe energielevering, maar ook de buitenriolering behoren tot de milieuprestatie in het Bouwbesluit. Ter illustratie wordt verwezen naar het Infoblad Bouwbesluit 2012 m.b.t. riolering en gemeentelijke watertaken. In de afbeeldingen in het Infoblad staat aangegeven tot waar de voorzieningen binnen de perceelgrens reiken en die daarom moeten worden meegenomen in de milieuprestatieberekening van het gebouw.  

Vallen tiny houses ook onder het Bouwbesluit ? En dan in het bijzonder in het kader van de regels m.b.t. duurzaam bouwen?

Het begrip tiny house is niet gedefinieerd in de bouwvoorschriften. Als het tiny house een bouwwerk is, dan zal dat bouwwerk aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 moeten voldoen (artikel 1b Woningwet). Een voor het wonen bestemd bouwwerk of onderdeel wordt aangemerkt als woonfunctie, en zal moeten voldoen aan de daaraan in het besluit gestelde voorschriften. Dit geldt ook voor de voorschriften in het kader van milieu. Op basis van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 kan op basis van gelijkwaardigheid worden afgeweken van de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. De indiener van de aanvraag om omgevingsvergunning zal ten genoegen van het bevoegd gezag (de gemeente) aannemelijk moeten maken dat een oplossing een in artikel 1.3 bedoelde gelijkwaardigheid biedt. 

Milieudata

Waarom wordt er zowel met merkgebonden (categorie 1) productkaarten gewerkt als met gemiddelden (merkongebonden productkaarten, categorie 2 en 3)?

Het uitgangspunt van de NMD is om met zoveel mogelijk merkgebonden (categorie 1) productkaarten te werken. Naast dat bedrijven hierdoor worden uitgedaagd om te innoveren, representeren merkgebonden productkaarten de werkelijke milieu-impact het beste. 

Echter, momenteel bevat de NMD ook veel gemiddelden (categorie 2 en 3) door een gebrek aan data aangeleverd door fabrikanten. 

Wat is een achtergrondproces?

Een achtergrondproces is een proces dat van invloed is op een product van een producent of een leverancier, maar waarop de producent of leverancier geen directe invloed heeft en dat elders in de keten plaatsvindt; bijvoorbeeld productie van elektriciteit of een grondstof.

Op de NMD-website en in documentatie wordt gesproken over databaseversie en dataversie. Wat is het verschil?

De ‘databaseversie’ refereert naar de systeemversie en heeft betrekking op de updates van het systeem achter de data opgeslagen in de NMD. De ‘dataversie’ refereert naar updates van de data zelf – het toevoegen, wijzigen of verwijderen van data. In het verleden liepen de data- en systeemversie gelijk: Met de release van de NMD2.3 werd zowel de data als het systeem geüpdatet. In het nieuwe systeem, de NMD3.0 zijn deze twee van elkaar losgetrokken. De dataversie is sindsdien tijdsafhankelijk. Doordat de data iedere 24 uur geüpdatet wordt, is er iedere 24 uur een nieuwe versie van de data. De versie van het systeem blijft daarbij hetzelfde.

Wat is het verschil tussen de Nationale Milieudatabase en de processendatabase?

Stichting NMD beheert zowel de Nationale Milieudatabase (NMD) als de NMD-Processendatabase. De NMD is een database gevuld met productkaarten. Dit is de database die gebruikt wordt door de rekeninstrumenten voor het maken van MKI- en MPG-berekeningen. De NMD-Processendatabase wordt als bron gebruikt (voor het opstellen van LCA’s) ten behoeve van de data opgenomen in de productkaarten in de NMD.

Organisatie

Wat is en doet de NMD?

Stichting NMD onderhoudt en borgt de kwaliteit van een systeem met de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ en een neutrale, onafhankelijke milieudatabase, waarin milieudata over bouwstoffen, bouwmaterialen en gebouwinstallaties is opgeslagen. Dit doet zij in afstemming met, en met commitment van alle belanghebbende partijen.