FAQ

Vaak gestelde vragen
Uw vragen over de NMD, de SBK-bepalingsmethode en het toetsingsprotocol kunt uw kwijt via emailadres info@milieudatabase.nl.
Vaak gestelde vragen worden opgenomen in de rubriek FAQ’s.  

 

Wat is een achtergrondproces?
Een achtergrondproces is een proces dat van invloed is op een product van een producent of een leverancier, maar waarop de producent of leverancier geen directe invloed heeft en dat elders in de keten plaatsvindt; bijvoorbeeld productie van elektriciteit of een grondstof.

Wat zijn generieke data?
Generieke data zijn gegevens die representatief worden geacht voor een bepaald product of een productgroep. De data zijn vastgesteld door de beheerorganisatie van de NMD, maar zijn niet getoetst volgens het NMD toetsingsprotocol. Met ‘generieke data’ worden de data uit categorie 3 van de NMD aangeduid. De data zijn gebaseerd op openbare gegevensbronnen of op getoetste gegevens van producenten of branches mits deze toestemming hebben gegeven de gegevens hiervoor te gebruiken.

Wat is een productkaart?
Een productkaart bevat informatie over een product of activiteit (materialen, hoeveelheden per FE, levensduren (cycli), emissies gebruiksfase, bouwafval, afdankscenario). Een productkaart bevat geen informatie over de milieubelasting.

Wat zijn specifieke data?
Specifieke data zijn gegevens van specifieke producenten en toeleveranciers of van een branche of groep van producenten en leveranciers. Met ‘specifieke data’ worden de data uit categorie 1 en 2 van de NMD aangeduid. Deze data zijn getoetst volgens het NMD-Toetsingsprotocol en aan de NMD aangeboden.

Wat is afval?
Stof of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, of voornemens of verplicht is zich ervan ontdoen.

Wat is biomassa?
Materiaal van biologische oorsprong uitgezonderd materiaal ingebed in geologische formaties en materiaal omgezet in fossiel materiaal.

Wat is bouwafval?
Bouwafval is het totaal van: 

  • productuitval door breuk bij transport;
  • productuitval door beschadiging/breuk op de bouwplaats; 
  • zaagafval op de bouwplaats;
  • extra besteld materiaal (voor soepele procesgang).

Verlies door incidenten in de gebruiksfase (afgewaaide pannen, glasbreuk) wordt niet als bouwafval beschouwd.

Wat is hergebruik?
Wanneer bouwproducten of gebouw- of GWW-werkonderdelen of elementen opnieuw worden gebruikt in dezelfde functie, al dan niet na bewerking, spreken we van hergebruik. Voorbeelden zijn het opnieuw gebruiken van een isolatiemateriaal als isolatiemateriaal, van een deur als een deur, van een dak als een dak.

Wat is hernieuwbare energie?
Energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, zoals wind, zon, aerothermische energie, geothermische energie, hydrothermische energie, getijde-energie, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen.

Wat is hernieuwbare grondstof?
Een grondstof voor een product dat wordt geteeld, natuurlijk aangevuld of natuurlijk gereinigd, op een menselijke tijdschaal. Een hernieuwbare grondstof kan met goed rentmeesterschap oneindig blijven bestaan. Voorbeelden hiervan zijn: bomen in bossen, grassen in grasland, vruchtbare grond.

Wat is recycling?
Recycling is het opnieuw toepassen van materialen in dezelfde of in een andere dan de oorspronkelijke toepassing, al dan niet na bewerking.

Wat is secundair materiaal?
Secundair materiaal is afkomstig uit eerder gebruik of uit afval en het is bedoeld om primaire grondstoffen te vervangen. Secundair materiaal wordt gemeten op het punt waar het secundaire materiaal het systeem binnenkomt vanuit een ander systeem. Materialen afkomstig uit eerder gebruik of uit afval van het ene productsysteem en gebruikt als input in een ander productsysteem zijn secundaire materialen. Voorbeelden van secundaire materialen (te meten op de systeemgrens) zijn gerecycled schroot, gebroken beton, glasscherven, gerecyclede houtspaanders, gerecycled plastic. Doordat de systeemgrens van afvalstromen ligt op het moment dat ‘einde afval’ is bereikt, komt secundair materiaal vrij van milieubelasting een productsysteem als input binnen.

Wat is een functionele eenheid?
Een LCA wordt opgesteld om de milieubelasting van materialen, producten en elementen onderling te kunnen vergelijken. Om de vergelijking mogelijk te maken wordt van het materiaal, product of een element een vergelijkingseenheid, de functionele eenheid, vastgesteld. De functionele eenheid geeft gekwantificeerde informatie over de levensduur, het gebruik en de toepassingsvoorwaarden. Voor een vergelijking is het relevant of een product een levensduur heeft van 10 jaar, 25 jaar of zelfs 75 jaar. Het geeft aan hoe vaak een product binnen de referentielevensduur van een gebouw moet worden vervangen. Ook het gebruik en de toepassingsvoorwaarden zijn van belang. Hoeveel verf is per vierkante meter nodig om een beschermende laag te verkrijgen die voldoende bestand is tegen weersinvloeden? Hoeveel isolatie wordt gebruikt om een warmteweerstand van 5 m²∙K/W te behalen? Bij het gebruik kunnen ook bepaalde voorwaarden van belang zijn. Zo wordt de functionele eenheid van een dakbedekkingssysteem voor een plat dak gegeven in de dikte van het materiaal per vierkante meter, waarbij ook de omvang en de helling van het dak worden beschreven. 

Wat is karakterisatie?
Karakterisatie is een stap in de vaststelling van een LCA. Na het inventariseren van alle onttrekkingen uit de natuur en de emissies naar de natuur, moeten de onttrekkingen en emissies worden vertaald naar een potentiële milieubelasting per effectcategorie (de parameters die de milieu-impact en die het gebruik van grondstoffen beschrijven). Verschillende stoffen dragen in verschillende mate bij aan een bepaald effect. Zo heeft de emissie van 1 kilo methaan voor klimaatverandering een werking die 23 keer zo sterk is als 1 kilo CO2. 1 kilo lachgas werkt 296 keer zo sterk als 1 kilo CO2. De factoren waarmee voor alle effectcategorieën wordt gerekend, zijn vastgesteld door het Centrum voor Milieukunde in Leiden.

Wat is een LCA-uitvoerder?
Op opname van milieudata in de NMD moeten milieudata worden aangeleverd door een producent of een leverancier. Het SBK-Toetsingsprotocol vermeldt welke gegevens dienen te worden verzameld. Degene die de gegevens verzameld wordt aangeduid als LCA-uitvoerder. De producent of leverancier stelt de LCA-uitvoerder aan. De LCA-uitvoerder kan voort komen uit de eigen organisatie of van buitenaf, zoals medewerkers van gespecialiseerde adviesbureaus.

Wat is een erkende LCA-deskundige?
Milieudata die door een producent of een leverancier worden aangeboden voor opname in de Nationale Milieudatabase, worden getoetst door een door NMD erkende LCA-deskundige. De erkende LCA-deskundige toetst de data op basis van het SBK-Toetsingsprotocol. Deze toetser is een voor de producent of de leverancier een onafhankelijke en derde partij. De LCA-deskundige wordt door SBK aangewezen en staat vermeld op de Lijst van Erkende LCA-deskundigen.

Wat is de Ecoinvent-database?
De Ecoinvent-database is een uitgebreide milieu-database. Het biedt veel gegevens op ingreepniveau over productieprocessen, energie-opwekking en transport in Europa. Veel LCA-uitvoerders maken gebruik van deze database. Het is de standaard voor gemiddelde milieu-informatie in West-Europa. Met de gegevens uit de Ecoinvent-database kunnen ook fijnstofvorming en effecten van landgebruik worden berekend. Een aantal materialen zijn echter niet representatief voor de Nederlandse productie, zoals beton, zand, baksteen, constructiestaal, cellenbeton en kalkzandsteen.

Wat is SimaPro?
SimaPro is een softwareprogramma dat voor het uitvoeren van LCA is ontworpen. Dit programma bevat databases met milieu-informatie, die gebruikt kunnen worden voor modellering van productketens, waarvan de Ecoinvent-database de grootste en meest gebruikte is. Daarnaast biedt SimaPro verschillende analysemethodes, waarmee alle milieueffecten kunnen worden berekend van de materialen, de processen, de transportmiddelen en de energie-dragers.

Wat is en doet de NMD?
De Nationale Milieudatabase (NMD) zorgt voor opslag van betrouwbare LCA-milieudata in één centrale database. De aangeleverde milieudata zijn gebaseerd op een EPD en worden gepresenteerd in de vorm van product- en itemkaarten. De kaarten verwijzen naar milieuprofielen. De kaarten en de milieuprofielen worden in verschillende rekeninstrumenten toegepast om de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken te berekenen. 

Wat is een EPD?
Een Enviromental Product Declaration geeft gekwantificeerde milieugegevens van een product. De verklaring is opgesteld op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) die is uitgevoerd volgens de internationale norm ISO 14025 (type III milieuverklaringen).

Wat is een milieuprofiel?
De uitkomst van een LCA-studie is een milieuprofiel: een soort scorelijst met milieueffecten. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus.

In de NMD kan ik alleen informatie openen van productkaarten die met een rode tekst zijn aangegeven. Hoe kom ik aan informatie van kaarten die niet rood zijn gekleurd?
Helaas is het niet mogelijk om de gegevens van de ‘zwarte’ productkaarten in te zien. De enige data die wij openbaar mogen maken zijn de generieke, categorie 3 data. De productdata onder categorie 1 en 2 zijn ons aangereikt door producenten en branches. Deze data zijn geen eigendom van SBK. Sommige producenten hebben echter wel hun EPD openbaar gemaakt via Environdec. Mogelijk kunt u via dit kanaal de onderliggende EPD’s raadplegen.

Wat is het verschil tussen NEN-EN 15804 en de SBK-Bepalingsmethode.
De SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken is gebaseerd op de NEN-EN 15804 Duurzaamheid van Bouwwerken – Milieuverklaringen – Basisregels voor de productgroep bouwproducten. De SBK-Bepalingsmethode modelleert de NEN-EN 15804 naar de Nederlandse context en de Nederlandse bouwmethoden.